Nei til Lex Breivik

Helseministeren har i all hast sendt ut et høringsforslag om endringer i psykisk helsevernlov som bryter med flere av rettstatens grunnleggende prinsipper. I dag kommer lovutkastet til Stortinget. Noe av det mest graverende som foreslås i høringsbrevet er en hjemmel som gir den faglige ansvarlige, dvs. en lege eller psykolog, rett til å holde en person innesperret dersom det for eksempel foreligger en “særlig risiko for angrep mot pasienten selv”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Trine Skei Grande

Trine Skei Grande
Foto: Caroline Roka

Av: Trine Skei Grande, leder Venstre

Vedtaket kan påklages, heter det. Men min liberale ryggmarg sier meg at det er domstolene som skal fatte vedtak om å holde folk innesperret når det ikke er medisinske grunner til det. I realiteten åpner dette for at en person uten juridisk kompetanse kan fatte vedtak om å holde en person innelåst i seks måneder av gangen, med ubegrensede muligheter til å forlenge vedtaket, uten at pasienten anses som farlig. Venstre er prinsipielle motstandere av at psykiske helsevern driver med samfunnsvern, eller enda verre: Vern mot angrep på pasienten selv . De foreslåtte endringene kan innebære grove overgrep mot allerede svake og syke mennesker.

Det er svært betenkelig, for å si det forsiktig, at en svært spesiell enkeltsak skal styre utformingen av et sett regler som er ment å være generelle. Lovforslagene vil nemlig også gjelde personer som aldri har brutt loven, men som er innlagt på psykiatriske institusjoner fordi de er en fare for seg selv eller andre. Departementet utvider hjemlene for å kontrollere besøk, kroppsvisitere pasienten og undersøke kroppens hulrom. Alt dette skal kunne pålegges pasienter som aldri har brutt loven. Allerede i dag har vi hjemler for ransaking og kroppsvisitasjon — dersom det er grunn for det. Å innføre vide fullmakter på dette området er en skremmende utvikling.

Så er da også lovforslaget sterkt preget av å være et hasteforslag, noe ikke minst høringsfristen er et resultat av. Helseministeren mener faktisk at ordinær høringsfrist må fravikes, og gir kun tre ukers høringsfrist. Og hun gjør det fordi Stortinget skal kunne vedta lovendringene før dommen mot Anders Behring Breivik faller. Mer demokrati? Mer åpenhet? For noe tull. Dette er i praksis å gi loven tilbakevirkende kraft, og et eklatant brudd på de liberale rettsprinsipper.

Det er mange spørsmål som melder seg når man leser lovforslaget. Hvordan harmonerer forslaget med den Europeiske Menneskerettighetskonvensjonen? Det fremgår ikke, noe justisdepartementets lovavdeling også har påpekt. Men sannsynligvis harmonerer det ikke i det hele tatt. Hva er virkeområdet for disse nye reglene? Det er vanskelig å skjønne. Hvilke andre pasienter enn siktede i terrorsaken vil disse reglene ramme? Høyst uklart. Ingen av disse sentrale spørsmålene er særlig drøftet i forslaget som er sendt ut på høring. Her setter faktisk regjeringen grunnleggende rettsikkerhetshensyn til side, uten en gang å ha tatt seg bryet med å gi en skikkelig begrunnelse. For et liberalt parti som Venstre er dette fullstendig uakseptabelt.

Venstre mener tiden er overmoden for en prinsipiell gjennomgang av og nytenkning om tvangslovgivningen innenfor psykisk helsevern. Men det nåværende forslaget legger ikke opp til en prinsipiell gjennomgang. Det har som hovedformål å sikre nødvendige hjemler for å holde Anders Behring Breivik innesperret på livstid, uansett. Høringsforslaget drøfter ikke hvordan vi faktisk kan løse de reelle utfordringene som foreligger. Det er uakseptabelt å gjennomføre en så inngripende lovendring uten debatt og med så kort høringsfrist. Forslaget er et angrep på demokratiet og rettssikkerheten, og bør stoppes og forkastes umiddelbart.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**