Oslopakke 3 er en miljøpakke

Reforhandlingen av Oslopakke 3 har vakt engasjement, også på Dagbladets lederplass lørdag 26. mai. Avisens omtale av avtalen som Høyre, Venstre og Arbeiderpartiet i Oslo og Akershus har oppnådd enighet om, krever noen klargjørende kommentarer, skriver Odd Einar Dørum i Dagbladet tirsdag 5 juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


Gjennom enigheten som er oppnådd sikres byggestart for Lørenbanen og Ensjø T-banestasjon allerede i 2013, og Oslo kommune får mulighet til å gjennomføre sårt tiltrengte oppgraderinger av skinnenettet, slik at man også kan sette i gang arbeidet med å anskaffe nye, moderne trikker. I de kommende år føyes fullføring av Kolsåsbanen, og utbygging av Fornebubane og Ahusbane til listen. Hver for seg vil disse prosjektene ha stor betydning for regionen, og tilsammen utgjør de et massivt løft for kollektivtilbudet som helhet. Lørenbanen alene vil muliggjøre en dobling av avgangsfrekvensen på Østensjøbanen, som sammen med Grorudbanen også ledigstilles til oppgradering i byggeperioden. I tillegg settes det av penger til å fullføre oppgraderingen av Lambertseterbanen, å styrke busstilbudet på linjene 20, 21, 28, og 31, og bygging av hovedsykkelveinettet langs Ring 2, Hoffsveien, Tvetenveien, Ekebergveien og Sognsveien.

Som kjent er Oslopakke 3 i hovedsak finansiert av bomavgifter som kreves inn fra bilister på noen av de mest trafikerte veistrekningene i landet. Tradisjonelt har bompenger, både i Norge og resten av Europa, blitt brukt til å etterfinansiere utbyggingen av de samme veistrekningene som de kreves inn på. Når man i Oslopakke 3 bruker 60% av bompengeinntektene på kollektivtiltak fremfor veiprosjekter, er dette et stort, for ikke å si historisk, skritt i retning av nyorientering i samferdselspolitikken i storbyområdene i Norge.

Alle disse prioriteringene viser tydelig at det satses på kollektiv i Oslopakke 3. Likevel velger Dagbladet å fokusere på veiprosjektene som også skal finansieres gjennom pakken, uten å nevne at disse i all hovedsak går ut på å legge eksisterende veier i tunnel. Ingen ønsker å øke kapasiteten for biltrafikk inn til og gjennom Oslo, og dette vil heller ikke skje gjennom avtalen som nå skal godkjennes av bystyret og fylkestinget. Det har vært viktig for Venstre å sikre at de veiprosjektene som ligger i pakken skal ha gode kollektivfelt, og at man reduserer luftforurensning ved å legge bilveier under jorden. Dette er sikret i reforhandlingene som nå er ferdigstilt. At Dagbladet velger å kalle pakken en eksospakke er dermed langt fra virkeligheten. Oslopakke 3 er en miljøpakke.

Odd Einar Dørum (V), samferdsels- og miljøkomiteen, Oslo bystyre
Innlegget er trykket i Dagbladet 5. juni 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**