Møte i bystyret 6. juni

I dagen møte i bystyret behandles i hovedsak kommunens årsberetninger. I tillegg vil bystyret vedta om man skal sette i gang et arbeid med OL-søknad, og behandle to saker som omhandler frivillig sektor i kommunen. Her vil vi oppdatere hva som skjer underveis i møtet, som også kan følges på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


10:00 Opprop. Venstre er representert ved Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

10:10 Ordføreren gir ordet til kontrollutvalgets leder, Frode Jacobsen (A). Han sier at han ønsker en seriøs og livlig debatt, og oppfordrer bystyret til å holde på det tette samarbeidet som er etablert med kontrollutvalget. Jacobsen snakker også om kommunens generelle økonomi, og viser til at virksomhetene, særlig bydelene, har god økonomistyring, Likevel er det grunn til å peke på at kommunens gjeld er økende, og dette fordrer budsjettdisiplin i årene som kommer, sier Jacobsen.

10:25 Høyres gruppeleder, Eirik Lae Solberg, får ordet. Han sier han er glad for å bo i Oslo, fordi det er et av verdens beste bysamfunn, med høyt nivå på skoler, univeristeter, næringsliv og byrom. Solberg bruker også en god del av sin tilmålte tid til å referere resultatene fra en del brukerundersøkelser kommunen gjennomfører hvert år. Tallene viser at over 90% av befolkningen er fornøyd med tilbudet når det kommer til blant annet omsorg og kollektiv, sier Solberg. Han minner også om at befolkningsvektsten setter Oslo i en vanskelig økonomisk situasjon, en utfordring byen ser ut til å kunne klare, dersom bystyret fortsetter å vedta forsvarlige budsjetter.

10:33 Etter en kort utveksling om ambisjonsnivået i Oslo-skolen, trekker Marianne Borgen(SV) opp en debatt om betaling i aktivitetsskolen (SFO). Solberg sier at Oslo er en av svært få kommuner som har inntektsgradert betaling i etter-skoletilbudet, og har dessuten nylig senket det laveste nivået.

10:40 Varaordfører Libe Rieber-Mohn (A) holder sitt hovedinnlegg. Hun oppfordrer bystyret til å holde en konstruktiv tone når man debatterer utfordringer og løsninger som følger av befolkningsveksten.

10:45 Odd Einar Dørum skryter av As gruppeleders konstruktive holdning, og spør henne hvordan man som kommune kan opptre samlet, slik at også nasjonale myndigheter kommer med sitt bidrag til de utfordringene befolkningsveksten byr på, spesielt innen samferdselssektoren. Rieber-Mohn svarer at kommunen bør stille krav om at staten er med på de store investeringsprosjektene i kollektivtilbudet, og nevner integrerering/språkopplæring som et annet område kommunen og staten bør samarbeide om.

10:55 Toril Berge benytter bruker også sitt hovedinnlegg til å snakke om utfordringene som føger av befolkningsveksten. Vi kjører kollektiv og bygger skoler alt det remmer og tøy kan holde, innenfor økonomisk forsvarlige rammer, sier Berge. Oslo er en av verdens beste elbil-byer, og vi tar trafikkveksten kollektivt. Det er bra, men vi må også få lov av staten til å innføre lokal avgift på oljefyring, så vi kan nå kommunens klimamål. Her har miljøbyråden mye å ta tak i, sier Berge, og går videre til å snakke om Osloskolen. Osloskolen er blitt et begrep, tøff men rettferdig, og med åpenhet rundt resultatene, sier Berge, og fremhevet den offentlige skolen som byens viktigste fellesarena.

Berge snakket også om samhandlingsreformen. Det er i tykk tåke at navigatørene viser om de kan jobben sin, og det viste Oslo kommune at vi kan, selv om reformen var dårlig forberedt, sa Berge, og avsluttet sitt innlegg med skryte av byens lokale folkevalgte i bydelsutvalgene.

11:00 Abdullah Alsabeegh (A) stiller spørsmål til Berge om sykkelveiene i Oslo. Berge sier at det er et stort forbedringspotensiale på sykkelveier i Oslo, og at det derfor er bra at sykkelprosjektet har fått fart på de tunge reguleringsprosessene som kreves.

11:05 Ivar Johansen (SV) stiller spørsmål om kollektivtilbudet og Oslopakke 3. Berge sier at Oslopakke 3 har økt fra 40% kollektivandel til 60% kollektivandel, og i aller høyeste grad er en miljøpakke. Venstre mener at de store kollektivpengene må brukes der flest reiser, og vi må alltid være villige til å se på omorganiseringer i tilbudet, sa Berge, og understreket at månedskortprisen fremdeles er på det historisk lave nivået Venstre fikk gjennomslag for i 2007.

11:10 Bettina Torsvik stiller spørsmål om tolketilbudet i Oslo. Berge innrømmer at dette er en utfordring, som det blir viktig å jobbe videre med i årene som kommer.

11:10: Reza Rezae (R) stiller spørsmål om lærlingeplasser i Oslo. Berge sier at problemet er mer sammensatt enn Rs representant hevder, og trekker frem konkurransen om arbeidskraft mellom helsetilbyderne i Oslo som begynnelsen på en positiv utvikling, som vil gjøre det mer attraktivt og lettere å få jobb i helsevesenet.

11:25 Odd Einar Dørum forteller om oppveksten han hadde på Torshov på 40-tallet. Vi følte fellesskap i byen gjennom blant annet parkkvelder, og for Venstre er det viktig å opprettholde byens møteplasser. Vi vil derfor prioritere både kulturelle møteplasser og gode byrom hvor folk kan finne sammen på tvers av de skillelinjer som måtte finnes, sa Dørum.

11:45 Odd Einar Dørum tar ordet igjen, og sier at han, som alle andre, er opptatt av boligpolitikken i Oslo. Han oppfordret også Marianne Borgen til å bidra til at Oslo bør få statlige belønningsmidler for de svært gode resultatene byen har oppnådd i kollektivtilbudet.

12:05 Dørum er på banen nok en gang, og minner om at Oslo er en foregangskommune på kollektivsiden, som ofte har måttet dra staten i den riktige retningen. Han stiller også spørsmål til Miljøpartiet de Grønne om deres syn på konkurranseutsetting i kollektivtilbudet, som Oslo har gode erfaringer med i bussdriften. Hanna Marcussen sier at MDG ikke er avvisende til dette, men heller ikke spesielt entusiastiske.

12:05 KrFs gruppeleder, Erik Lunde, har ordet. Han trekker opp de store linjer i skolepolitikken, og fremhever basisfagene som spesielt viktige. Når Oslo skal bli en millionby de neste tiårene, er det avgjørende at skoletilbudet er godt nok til å ivareta alles behov. Skal vi nå målene om år redusere fattigdom, er skolen den viktigste arenaen, og da må vi fortsette å ha høye ambisjoner, slik at vi kan fortsette å oppnå de gode resultatene vi ser i dag, sa Lunde.

12:30 Bystyret tar lunsjpause etter en grundig og jevnt over konstruktiv debatt om årsberetningene. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 13:15, med debatt om OL og byrådets kommentarer til årsrapportene.

13:15 Bystyret gjenopptar sine forhandlinger. Første sak til behandling er kommunens prosess for eventuell OL/Paralympics-søknad for 2022.

13:25 Høyres Annelise Høegh har ordet. Hun understreker at dersom det skal være aktuelt med en OL-søknad må staten bidra med finanisering, men dersom det skjer, kan arrangementet være en anledning til å fremskynde byutviklingen i Oslo, både når det gjelder bolig, idrettsanlegg og samferdsel. Hun minnet også om at det er først til neste år bystyret skal beslutte om OL-søknad skal sendes.

13:35 Odd Einar Dørum tar ordet i OL-saken, og sier at Norge har tradisjon for å oppnå resultater gjennom skippertak. Da må alle være med, staten, idretten og kommunen, slik vi så på Lillehammer, sier Dørum, og understreker at dersom søknaden skal sendes, må det være med en oppriktig intensjon om å kunne vinne. Utredningene vil uansett komme til nytte for byen, og vil være et verktøy for byutviklingen. Vi er nødt til å gjøre grep i bolig- og samferdselspolitikken, og en OL-søknad kan være et dytt i denne retningen, sa Dørum, og oppfordret til tett og åpen dialog mellom aktørene.

13:45 Byrådsleder Stian Berger Røsland (H) tar ordet, og sier at arbeidet med en OL-søknad vil gi oss innsikt i hvordan byen kan videreutvikling, og være en anledning til å fremskynde prosessen. Han nevner studentboligene på Sogn som ble bygget til OL i 1952 som eksempel, og sier at Oslo har behov for store investeringer til kollektiv, bolig og kunnskap i årene som kommer.

13:50 Terje Bjøro tar ordet, og sier at dagen i dag er en historisk dag, som bereder grunnen for et storstilt arrangement som vil gi god byutvikling og styrket folkehelse.

14:05: Byråd Elvestuen sier at OL vil være en viktig begivenhet i en bys historie, og lover at byrådet vil gjennomføre arbeidet med den seriøsiteten det krever. Likevel er det avgjørende at staten og idretten er med på laget, og arbeidet må uansett gjøres på en måte som byen kan dra nytte av i lang tid. Etterbrukspotensialet i Oslo er mye større enn andre steder, sier Elvestuen, og minner om at Ski-VM ble brukt som en anledning til å gjennomføre en storstilt satsning på breddeidretten.

14:15 Komitéleder Marianne Borgen (SV) får oppsummere debatten, før bystyret går til votering. Det blir vedtatt med 52 mot 7 (SV, R, MDG) stemmer å sette igang med å utarbeide en OL-søknad. Bystyret vil våren 2013 ta stilling til hvorvidt kommunen har fått tilstrekkelige forsikringer fra staten til å kunne ferdigstille og sende inn søknaden.

Bystyret tar en kort pause, og er tilbake 14:25.

14:25 Bystyret er igang igjen. Toril Berge har fratrådt, og Anders Bergsaker overtar hennes plass.

14:30 Byrådslederen gjenopptar debatten om årsberetningene. Oslo kommune leverer flere og bedre tjenester enn noen gang tidligere, men befolkningsveksten og de økonomiske forutsetningene krever at vi stadig forbedrer og effektiviserer driften, sier Røsland, og fremhever kollektiv, skole og helse som viktige satsningsområder. Vi må utvikle byen grønnere og smartere, konkulderer Røsland, og avslutter med en stor takk til kommunens ansatte som leverer gode tjenester til byens befolkning hver eneste dag.

15:00 Odd Einar Dørum tar ordet for å kommentere suksessen i kollektivtrafikken. Oslo har 44% kollektivandel, og biltrafikk på 2005-nivå. Dørum trekker også frem byens dugnad mot overfallsvoldtekt, og understreket at dette arbeidet må videreføres av alle gode krefter. Spesielt på politiet sørge for at de har en turnus som gjør at de kan ha nok folk i gatene på kveldstid, sier Dørum, og trekker frem gatebelysning som et annet viktig tiltak som kommunen må holde fast på. Dugnaden ga resultater, avslutett Dørum.

15:05 Byråd Elvestuen redegjør for kommunens arbeid med å redusere klimautslipp. Utslippene går ned, ikke minst fordi vi har satstet på økning i kollektivtilbudet, sier Elvestuen, og trekker frem ladestasjoner for el-biler, utfasing av oljefyrer og opprensning av Oslofjorden som spesielt viktige. Oslo har også et av de mest avanserte avfallssystemene i Europa. Elvestuen avsluttet sitt innlegg med å redegjøre for kommunens trygghetstiltak, blant annet gjennom ordningen med Oslovakter.

15:05 Abdullah Alsabeegh (A) stiller spørsmål til Elvestuen om kommunens forhold til konkurranseutsetting. Elvestuen sier at det må vurderes fortløpende om tilbudet bør omorganisering, og at anbudsutsettingen av bussdriften har vært en suksess både økonomisk og miljømessig. Der kommunen imidlertid må bli bedre, er på kontraktsoppfølging, og det jobbes det mye med, avsluttet Elvestuen.

15:10 Nina Bache(A) stiller spørsmål om utbyggingen hovedsykkelveinettet. Elvestuen nevner proveprøsjektene i Torggata og Kirkeveien som eksempler på hvordan dette arbeidet drives fremover, og påpeker at det her er kommet både røde sykkelfelt og anledning til å sykle mot enveiskjøring.

15:10 Bjørnar Moxnes (R) stiller spørsmål om organiseringen av kollektivtilbudet, spesifikt behovet for Oslo Vognselskap, som han ønsker å legge ned. Elvestuen gjentar at han alltid vurderer organiseringen, men understreker at Oslo vognselskap har bidratt til å sikre vedlikehold av vogner kommunen allerede eier, og lagt grunnlaget for å finansiere oppkjøp av nytt skinnegående materiell i årene som kommer.

15:20 Det pågår en debatt mellom skolebyråd Torger Ødegård og SV/Ap om hvorvidt det er hensiktsmessig med målsetninger og resultatoppfølginhg i Oslo-skolen. Det viktigste er at elevene lærer det de skal, og Oslo har gjort et stort arbeid de siste årene for å innrette undervisningen slik at vi oppnår gode resultater, konkluderer Ødegård.

15:30 Byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen innleder debatt om boligutviklingen i Oslo. Byrådet holder tempoet i boligbyggingen oppe gjennom gode og dårlige tider ved å til en hver tid ha et stort antall ferdigregulerte tomter som er klare for å tas i bruk av utbyggere, sa Folke Fredriksen, og viser til at det ble bygget 4500 nye boliger i 2011, en tredobling fra 2010. Byråden trakk også frem Ensjø-prosjektet, som er et omfattende samarbeid mellom kommunale etater og grunneier, som et godt eksempel på hvordan tidligere industriområder kan transformeres til boligstrøk med gode kollektivmuligheter.

15:40 Eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf) redegjør for kommunens arbeid med blant annet hjemmetjenesten, Fredicia-modellen i sykehjem og den nye TT-ordningen.

15:45 Terje Bjøro gir eldrebyråden full honnør for de gode resultatene i brukerundersøkelsene, som viser at over 90% av brukerne på mange steder er fornøyde med tilbudet. Han uttrykker også glede over at det i forliket om revidert budsjett blir satt av 34 millioner til ernæringstiltak i sykehjemmene. Bjøro sa også at han er mye på besøk i byens sykehjem, og med selvsyn har sett at det tilbys god kvalitet, i kommunale og private så vel som ideelle institusjoner.

16:00 Espen Ophaug tar ordet for å kommentere opposisjonens syn på manglende boligreguleringer i 2011. Det skyldes i hovedsak finanskrisen at det ikke er blitt sendt inn så mange planforslag som man håpet, og når det som byråden sa finnes ferdigregulerte tomter til 22 000 boliger, kan man heller ikke skylde på sen saksbehandling, sa Ophaug, og skrøt av Plan- og bygningsetatens og byrådets evne til å håndtere taktskiftet i boligbyggingen vi ser er i ferd med å komme.

16:05 Kultur- og næringsbyråd Hallstein Bjercke får ordet, og kommenterer de mange innleggene som er holdt om befolkningsveksten i Oslo. Det er rart at dette blir omtalt som et problem, uten at representantene ser de store mulighetene som følger med. Byrådet er opptatt av å utnytte disse mulighetene, som andre byer i Europa misunner oss, blant annet ved å bidra til at næringslivet kan utvikle seg og kulturlivet kan oppleve fortsatt vekst, sa Bjercke.

16:10 Kahlid Mahmoud (A) stiller spørsmål til Bjercke om vedlikeholdsetterslepet i skolebygg. Bjercke sier at dette er et område som byrådet prioriterer, sammen med den enorme utbyggingen av skoler vi er i ferd med å gjennomføre.

16:15 Victoria Marie Evensen (A) stiller spørsmål om synkende besøk til Munchmuseet, og planene for kunstnerens juvileum neste år. Bjercke viser til stadige økninger i Munch-etatens bevilgninger, men deler Evensens bekymring for besøkstallene. Han sier at han likevel føler seg trygg på at jubileet vil føre til økt oppmerksomhet om Munch både nasjonalt og internasjonalt, og at besøkstallene vil ta seg opp neste år.

16:20 Ordføreren gjør et forsøk på å avslutte debatten, men møter liten forståelse blant de øvrige representanter.

16:20 Terje Bjøro tar ordet for å tilbakevise påstander om dystre tilstander i bydelene. Bydelene er godt drevet, og tilbyr tjenester de fleste er godt fornøyde med, men man får selvfølgelig ikke alle de midlene man kanskje kunne ønske seg, hverken i bydelene eller andre steder, sa Bjøro.

16:40 Odd Einar Dørum kommenterer Alsabeeghs innlegg om belønningsordningen, ved å minne om at ordningen ble innført av Bondevik 2-regjeringen. I år fikk imidlertid Oslo 0,-, men vi håper at dette vil endre seg i fremtiden, sa Dørum.

16:50 Debatten avsluttes, og ordføreren går videre til votering. Bystyret tar årsberetningene enstemmig til orientering.

17:00 Bystyret tar Helse- og sosialombudets årsberetning til orientering, og går videre til å behandle årsrapporten til Elev- og lærlingombudet.

17:05 Julianne Ferskaug tar ordet, og skryter av det viktige arbeidet Elev- og lærlingeombudet gjør for å sikre at elever og lærlinger kjenner til sine rettigheter, og hjelpen de får til å håndheve disse. Hun trekker frem opplæringen av elevråd og oppfølgingen av lærlinger som spesielt viktige innsatsområder for ombudet.

17:10 Bystyret tar Elev- og lærlingeombudets årsrapport enstemmig til orientering.

17:10 Bystyret går videre til å behandle to saker om frivilligheten i Oslo.

17:15 Anders Bergsaker tar ordet, og takker Arbeiderpartiet og SV for å ha fremmet disse viktige sakene. Frivillig sektor tilbyr tjenester kommunen ikke kan tilby selv, og har også en selvstendig verdi for de som deltar i frivillig arbeid,sier Bergsaker og forteller at hver krone det offentlige bruker på frivillig sektor bidrar med 3 kroner i verdiskapning. Derfor er jeg glad for at bystyret enstemmig vedtar å undersøke mulighetene for å styrke samarbeidet mellom kommunen og frivilligheten ytterligere, avsluttet Bergsaker.

17:30 Bystyret vedtar enstemmig å be byrådet intensivere arbeidet med å etablere en døgnåpen digital innbyggertjeneste. Anders Bergsaker understreket i debatten at byrådet allerede har begynt arbeidet, på bakgrunn av byrådserklæringen. Bergsaker utrykte likevel utålmodighet, og sa at kommunens løsning slik den er i dag, ikke er god nok. Det kan dessuten være en idé å lære av våre naboland, slik at man slipper å bruke penger på å utvikle løsninger andre allerede har laget, avsluttet Bergsaker.

17:40 Bystyret vedtar kommunens skatteregnskap og årsberetning for klagenemden enstemmig. Med det heves møtet. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake allerede om en uke, når sesongens siste bystyremøte går av stabelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**