Resultater fra Prøvenominasjonen til Stortinget 2013

Tirsdag 5.juni avholdt Askøy Venstre, Sund Venstre, Fjell Venstre og Øygarden Venstre medlemsmøte og prøvenominasjon til Stortinget 2013. Det ble arrangert et vellykket arrangement i Askøy kommune med både innføring i Venstres historie og en paneldebatt om skolepolitikk, samferdsel og EU.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Daniel Gunnarsen

Foto: Silje Helene Lund

Medlemsmøtet og prøvenominasjonen til Stortinget 2013, er en av mange arrangementer fra lokallagene i Hordaland Venstres “region-vest”. Ifølge lokallagsleder i Askøy Venstre, Daniel Gunnarsen (bildet) var årets medlemsmøte og prøvenominasjon en suksess, på det grunnlaget at “oppmøte på kveldens arrangement, til sammen med en livlig paneldebatt viser at det i region-vest er en stor interesse for Venstre som parti og for den grønne og liberale politikken dette medfører“.
Gunnarsen understreket viktigheten av å holde en åpen prøvenominasjon ved at
prøvenominasjonen gir alle lokallagenes medlemmer muligheten til å fremme sin egen mening og dermed bidra til å gjøre nominasjonsprosessen i November mer åpen og demokratisk“.

Alf Helge miniportrett juni

Foto: ukjent

Medlemsmøtet og prøvenominasjonen til Stortinget begynte med en introduksjon fra Gunnarsen, i henhold til kveldens program og dens gjennomførsel. Etterfulgt av velkomsten fra Gunnarsen, fulgte et foredrag fra Hordaland Venstres fylkestingsrepresentant, Alf Helge Greaker (bildet), om Venstres rolle og relevans i dagens samfunn.

Etter en kort innføring i Venstres historikk, politikk og relevans, ble det arrangert en paneldebatt hvor syv kandidater fra forskjellige lokallag rundom i fylket deltok. Innledingsvis fikk alle kandidatene 3 minutter hver til å introdusere seg selv. Kveldens ordstyrer var sjefsredaktør i Askøyværingen, Stig Erik Elliott.

Kveldens tema var avgrenset til skolepolitikk, samferdsel og EU, men medlemmer fikk muligheten til å spørre kandidatene om det de måtte ønske av relevans til settingen under paneldebatten. Mange av de fremmøtte kandidatene hadde sterke meninger om de forskjellige satsingsområdene, deriblant Hordaland Unge Venstre sin ungdomskandidat Mathias Fischer, som snakket varmt om et eventuelt EU-samarbeid.

Mathias Fischer kvadratisk

Foto: Marie Røssland

Et EU-samarbeid vil styrke Norges posisjon i Europa både økonomisk, men også samfunnsmessig, uttalte kveldens yngste kandidat Mathias Fischer (bildet) seg til forsamlingen. Fischer argumenterte også for hvorfor man må satse på utdanning og miljø om man skulle kunne skape et fremtidig bærekraftig samfunn.

Trond Gullaksen

Foto: Geir Angeltveit

Allerede inne på temaet om EU, tok Trond Gullaksen (bildet) ordet for å sette fokus på Venstres utenrikspolitikk, og understreket viktigheten for Venstre som et parti og det å være mer pågående på området – “Som parti må Venstre fortsette å sette fokus på norsk utenrikspolitikk, og man må som nasjon være tydligere i saker som omhandler menneskerettigheter og handel. Jeg tror Venstre er partiet som kan heve nivået i norsk utenrikspolitikk“.

Fra debatt om EU og utenrikspolitikk fulgte en opphetende debatt rundt temaet skolepolitikk. Flere av panelets deltagere tok til ordet for hva de mente måtte vektlegges for å skape en bedre utdanningssektor.

Åsta Årøen

Foto: Tor Blaha

Leder for Norges Venstrekvinnelag, Åsta Årøen (bildet), sa seg enig med de mange kandidatene om den manglende satsingen på området og understreket samtidig at “det er mye å ta fatt i på dette området, men det som man samtidig må huske på i skoledebatten er å inkludere de menneskene som blir berørt av eventuelle nye tiltak, nemlig barn og ungdom“.

Mona Hellesnes

Foto: Facebook

Fylkesvaraordfører, Mona Hellesnes (bildet) understreket også viktigheten av å satse på skolepolitikk og ga utrykk for at for å kunne forbedre skolen, måtte man satse mer på læreren.
– “En av de beste måtene for å forbedre skolen på, er gjennom å kunne tilby etterutdanning og oppfølging til lærere. På denne måten vil en lærer kunne lære bedre fra seg pensum og bedre engasjere elevene”, utalte Hellenes seg. Hellesnes uttalte videre at skolepolitikk er et satsingsområde i fylket og kommer til å fortsette å være det i fremtiden.

Horn 5

Foto: Mathias Fischer

Erlend Horn (bildet) fra Bergen Venstre støttet seg til Mona Hellesnes sine uttalelse om etterutdanning og oppfølging av lærere, men ga utrykk for at en ny drastisk nasjonal skolereform ikke nødvendigvis er den beste løsningen. Ifølge Horn har det allerede vært for mange reformer – “elever og lærere er lei av alle skolereformene, og jeg opplever at savnet etter stabilitet i skolen er et savn blant mange. Man skal forebedre skolen, men nye endringer må samkjøres med de involverte partene for at de eventuelle nye endringer skal lykkes”.

Synnøve Handeland

Foto: Kvinnheringen

Varaordfører i Kvinnherad kommune, Synnøve Handeland (bildet), uttrykte bekymring rundt forfallet av de mange skolebyggene rundtom i fylket. Ifølge Handeland er gode lokaler en forutsetning for at man skal kunne skape et kreativt og godt miljø for både elev og lærer – “den fysiske kvaliteten på skolebygget og klasserommet har mye og si for den enkelte elev og lærer. Jeg tror at om man skal forbedre kvaliteten i skolen, så må opprustning av skolebygg som står for forfall være en naturlig del av denne prosessen”. I likhet med mange andre kandidater, vektla også Handeland lærerens posisjon i skolen.

Idun_kvadratisk

Foto: Tor Blaha

Etter en lang og interessant diskusjon om EU og skolepolitikk, førte kveldens ordstyrer Stig Erik Elliot, kandidatene inn på området samferdsel.
Som en av de engasjerte kandidatene i panelet, vektla Idun Bortne (bildet), nødvendigheten av å skape et godt transporttilbud innad i fylket. Ifølge Bortne, er det rom for store forbedringer i samferdelssektoren – “det finnes mange plasser i Norge hvor det finnes et stort forebedringspotensiale med tanke på både miljøsatsing og kollektivtransport, men samtidig må vi ikke glemme at sammenlignet med andre land som USA, Spania og Portugal, er ikke samferdelsutfordringene i vårt fylke en katastrofe”.

Etterfulgt av paneldebatten og den åpne spørrerunden, ble medlemsmøtet og prøvenominasjonen avrundet med valg.

Det ble foran årets prøvenominasjon bestemt av de øvrige lokallagene at følgende modell skulle anvendes som stemmemodell, for å enklere kunne koordinere den angitte stemmeprosessen på fylkesnivå.

Etter de angitte stemmene var blitt opptelt, ble resultatet som følger:

1. Terje Breivik
2. og 3. Mona Hellesnes og Åsta Årøen (50/50)
4. Synnøve Handeland
5. Mathias Fischer
6. Erlend Horn
7. Trond Gullaksen
8. Idun Bortne
9. Rolf Nesheim
10. Elizabeth Toft Erichsen
11. Arild Raftevoll
12. Daniel Gunnarsen
13. Birgitte Hjeraas
14. Marit Leirheim
15. Alf Helge Greaker
16. Sverre Kleivkås og Julie Andersland (50/50)

Askøy Venstre, Fjell Venstre, Sund Venstre og Øygarden Venstre gratulerer de øvrige kandidatene med listeplass!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**