Viktig å videreutvikle Urheia mener Stian Lund (V)

Videreføring av arbeidene i Urheia er viktig og derfor fremmer jeg på nytt forslaget om å avsette 125.000 kroner til utendørs treningsapperat og oppgradering i Urheia sier Stian Lund (V) og legger til. Jeg håper det er tilstrekkelig mange aktive unge politikere i AP som ser nytten av arbeidet slik at vi nå kan få et positivt vedtak i bystyrets junimøte!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Utendørs treningsapparat

Foto: Jan Einar Henriksen

Det sentrumsnære turområdet i Urheia

Etter initiativ fra Risør Venstre har bystyret bevilget midler til etablering av toalett, badebrygge, akebakke, lysløype og treningsapperat i Urheia. Så langt har utendørs treningsapperat ikke kommet på plass. I april fremmet jeg derfor forslag om å bevilge ytterligere 125.000 kroner for å få på plass utendørs treningsapperat og oppgradering av vei og stinettet i Urheia. Det ble med forslaget idet AP (3) og R (1) stemte mot forslaget, som dermed falt med 4 mot 3 stemmer i formannskapets aprilmøte.

Mange positive tilbakemeldinger
Selv om jeg bor på Søndeled og selv ikke benytter meg av tilbudene i Urheia mener jeg det er viktig å ferdigstille de påbegynte arbeidene i det sentrumsnære friområdet Urheia. De mange positive tilbakemeldingene på iverksatte tiltak viser at stadig nye brukergrupper verdsetter tiltakene, noe også årets svært godt besøkte akekonkurranse er et godt eksempel på.

Etter min mening er det viktig at bystyrets vedtak følges opp, og derfor må de utendørs treningsapparatene må på plass – helst innen sommeren setter inn og før vintersesongen starter bør det være på plass stolper med ledlys på strekningene Lindalen/Barbulibassenget og Parken/Barbulibassenget.

Når bystyret samles i juni vil jeg under behandlindg av årsregnskap for 2011 igjen fremme forslag om å avsette kr 125.000 av overskuddet på prosjekt 0308 Industriområde Moland Øst (avsluttet prosjekt pkt. 3 a) til treningsapparater i Urheia samt ferdigstillelse av stier og veier i området for å komme videre med den positive utviklingen.

Jeg håper det finnes tilstrekkelig antall unge aktive politikere i APs bystyregruppe som vil stemme for forslaget (som har støtte av de borgerlige partiene), slik at det får nødvendig flertall i bystyrets junimøte.

Stian Lund
Bystyrerepresentant for Risør Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**