Holmen må ikke bygges bort

Planene for utbygging av ved Holmen er alt for omfattende, skriver de tre kommunestyrerepresentantene for Asker Venstre, Erling Bergsaker, Jørgen Blom og Ingvild Tautra Vevatne i en kronikk i dagens Budstikka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det er lagt fram et forslag til kommunedelplan for Holmen Slependen. Det er mye bra i dette planutkastet, men planene for utbygging ved Holmen er alt for omfattende, og tar ikke vare på de spesielle kvaliteter i dette området.

Erling Bergsaker

Foto: privat

Det er en alminnelig oppfatning i Asker, og som Venstre støtter, at fremtidig tyngre utbygginger bør konsentreres til trafikk-knutepunkt. Det mest typiske og best egnede vi har i Asker er selve Asker sentrum. Hensikten med dette er å redusere bil-avhengighet og bilbruk, som er nødvendig både av hensyn til klima, sprengt veikapasitet og folks egen helse. Holmen kan knapt kalles et kollektivknutepunkt selv om det Nesbru er omstigningsplass for korresponderende bussruter. Utbygging her må begrenses tilsvarende, og den foreslåtte utbygging er alt for omfattende disse forhold tatt i betraktning. Framfor så omfattende boligbygging som planen legger opp til i Holmen-området, bør fremtidens boligbehov særlig møtes med konsentrert utbygging nært til Asker og Heggedal sentrum.

Jørgen Blom

Foto: privat

Det er først og fremst planene for utbygging mellom Fekjan og sjøen som må reduseres. Dette arealet er i dag preget av maritim næringsvirksomhet og småbåthavner, i samsvar med tradisjonen for området. Båtliv er en viktig fritidsaktivitet, med tilhørende næringsvirksomhet i Asker. Dette ønsker vi å opprettholde, og samtidig bevare utsyn over og tilgang til sjø og strandsone.
Det samme areal har videre en vesentlig svakhet i forhold omfattende boligbygging, ved at det gjennomgående ligger under 2 m over normal vannstand i sjøen. Området ligger med andre ord vesentlig flom-utsatt, i forhold til mulige springflo-situasjoner. Forventet klimautvikling gjør ikke dette problemet mindre. Det bør heller ikke bygges boliger i elvedeltaet ved utløpet av Neselva. Her bør elva få plass. NVEs retningslinjer tilsier at en ikke skal bebygge arealer som berøres ved en 200-årsflom. Innenfor planområdet og i rimelig gangavstand til Billingstad stasjon bør det derimot ligge et økt potensial for boliger i mer effektiv utnyttelse av næringsarealene og konvertering av noe næringsareal til boliger.

Homenskjæret må ikke bygges for mye inn. Friområdene rundt Holmenskjæret er mye benyttet. Dette er i prinsippet foreslått bevart, og det er bra. Det er viktig at dette ikke bygges for mye inn slik at romfølelsen svekkes.

Bergerjordet må bevares for jordbruk. Bergerjordet er et godt arrondert og produktivt jordbruksareal, som ligger hensiktsmessig opp mot øvrig jordbruksareal i denne del av kommunen. Vi er klar over at dette arealet i dag er regulert til næringsformål. Når dette nå foreslås omregulert, burde det reguleres til det det faktisk i dag brukes til og er best egent for, nemlig jordbruk (LNF). Vi har ikke mer høykvalitets kornjord i Asker enn det er behov for. Arealer godt egent for matproduksjon er, og vil i stadig større grad bli en minimumsfaktor i landet og globalt. Det er lite fremtidsrettet å bygge ned de best egnede arealer. Her må en heller finne alternative utbyggingsområder på mindre produktive arealer.

Ingvild Tautra Vevatne

Foto: privat

Det er positivt at Holmenkrysset skal bygges om. Dagens trafikkløsning i Holmenområdet er langt fra optimal. Krysset fremstår som en godt kokt spagetti, og bussene har dårlig fremkommelighet. Løsningen som foreslås i planen er en forbedring. Det er bra vi får kollektiv-felt på begge sider av Slemmestadveien mellom Holmen og E18, og at det legges opp til gang og sykkelvei på begge sider av Fekjan. Langs Neselva bør det vurderes å legge gang og sykkelveien på øst-siden av elva, slik at en får arealmessig mulighet for å holde en relativt bred vegetasjonssone langs elva. Sykkelveien må bygges slik at fungerer hensiktsmessig også for de såkalte transportsyklister, for å legge til rette for fortsatt vekst i denne transportgruppen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**