Vil ha hurtigbåt til Fornebu

I oktober flytter Statoil inn på Fornebu. Dette sammen med åpningen av nye hotell, oppstarten på bygging av Fornebu Senter med mer, vil gjøre trafikksituasjonen akutt. Siri Engesæth, fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre, tok til orde for hurtigbåtløsning til Fornebu.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Siri Engesæth vil ha hurtigbåt til Fornebu.

Siri Engesæth vil ha hurtigbåt til Fornebu.

Interpellasjonen om hurtigbåt ble behandlet i fylketstinget 18.6.
– Vi har allerede kork, kø og kaos på E18. Vi har i rushtiden kø og store trafikkmengder på Slemmestadveien og Røykenveien, og vi har altså sterkt økende trafikk på Fornebu, trafikk både fra Oslo-siden og fra vest. Økt bruk av hurtigbåt vil kunne av hjelpe noe av dette. Flere på båt vil gi færre på veien i egen bil noe som igjen vil gi raskere fremføring og større pålitelighet for bussene. Det kan også være andre viktige strekk som vil få økt fremkommelig het med båttilbud, sa Engesæth under mandagens fylkesting.

Arbeiderpartiet støttet Venstres initiativ og støttet ønsket om å gjøre vedtak i saken nå for å gi et klart signal til Ruter nettopp nå da de holder på med fjordbåtplanen og kollektivplanen for vestregionen.

Venstre hadde følgende forslag til vedtak:
“Fylkestinget ønsker å benytte mulighetene til øket ferdsel på fjorden. Fjorden kan avlaste veiene i rushtiden og bedre framkommeligheten. Det henstilles til Ruter om å se åpent på forretningsmodeller som kan muliggjøredrift av en slik løsning.”

Fylkesordføreren avviste å ta Venstres forslag opp til votering, men var positiv til bruk av hurtigbåt.

Svaret fra fylkesordføreren lød blant annet: “…Vi har gode erfaringer med hurtigbåt i fylket.(..) De som reiser med båten er de mest fornøyde kollektivkundene og de reiser køfritt uten å belaste vei eller skinner.”
Det vises til at dette er dyrt og at man har knappe ressurser, samt at banen vil kunne ta unna mange flere passasjerer enn båt. Imidlertid vises det til at “bryggen i Rolfsbukta er langt unna de fleste reisemål på Fornebu”. Fylkesordførern påpekte også at båt Nesoddtangen – Fornebu er interessant med bytte mot buss til Asker og Bærum.

Kontaktinformasjon:
Siri Engesæth
Tlf: 90114675

Interpellasjon fra repr. Siri Engesæth(V) vedr. Ruters planer vedr.
fjordbåtmeldingen og kollektivtilbud i vestregionen

Ruterjobber i disse dager med to viktige planer, fjordbåtmeldingen, og planen for tilbudet i vestregionen. I den forbindelse mener vi i Venstre det er prinsipielt viktig å gi et signal fra Fylkestinget om hva vi mener om å ta i bruk fjorden i større grad.

TØI har i studier for Fremtidens byer påvist at pris bare er en faktor for å få flere folk over på kollektive løsninger. Større kapasitet, raskere fremføring, større pålitelighet, bedrekomfort, høyere standard på holdeplasser er blant de andre faktorene som vektlegges.

I oktober flytter Statoil inn på Fornebu. Dette sammen med åpningen av nye hotell, oppstarten på bygging av Fornebu Senter med mer, vil gjøre trafikksituasjonen akutt. Persontrafikken på kollektivreisende over Lysaker-knutepunktet er i dag på 75000 per dag, stigende til 100 000 i løpet av kort tid. Disse tallene viser tydelig at det vil være belegg både for bygging av bane og trafikk på fjorden.

Vi har allerede kork, kø og kaos på E18. Vi har i rushtiden kø og store trafikkmengder på Slemmestadveien og Røykenveien, og vi har altså sterkt økende trafikk på Fornebu, trafikk både fra Oslo-siden og fra vest. Økt bruk av hurtigbåt vil kunne av hjelpe noe av dette. Flere på båt vil gi færre på veien i egen bil noe som igjen vil gi raskere fremføring og større pålitelighet for bussene. Det kan også være andre viktige strekk som vil få økt fremkommelig het med båttilbud.

Økt trafikk på fjorden er i vår trengte situasjon et så viktig rutetilbud at vi ikke kan unngå å ta det i bruk. Miljøregnskapet og verdiskapingsforbedringen ved å ta i bruk fjorden må utredes. For strekket Vollen-Slemmestad til Hvalstrand er det for eksempel ikke regningssvarende å bygge kollektivfelt for det vil medføre store naturinngrep på land eller uakseptabel utfylling langs
Strandkanten i Leangbukta i tillegg til inngrep i boligområder som vil medføre store kostnader for innløsning av boliger og tomter. Klimaregnskapet må vurderes med dagens materiell og ved fremtidig elektriskfremdrift av båt slik man nå legger opp til i Hordaland og Trondheim.

Reiseopplevelsen ved å ferdes på sjøen kan i tillegg være utslagsgivende for å velgekollektivt fremfor privatbil. Det er klart at tilskuddet persete er høyere på båt enn på buss, men om hurtigbåt kan avlaste overbelastede strekninger og knutepunkt kan den samlede samfunnsnytten allikevel rettferdiggjøre tilskuddet. Dette bør det ses nærmere på.

Forslag til vedtak:
Fylkestinget ønsker å benytte mulighetene til øket ferdsel på fjorden. Fjorden kan avlaste veiene i rushtiden og bedre framkommeligheten. Det henstilles til Ruter om å se åpent på forretningsmodeller som kan muliggjøredrift av en slik
løsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**