Fokus på fjordene

Innbyggerne i Hurum og Røyken er heldige som bor midt imellom Oslofjorden og Drammensfjorden. Det gir oss mange gleder, men også forpliktelser. Hurum Venstre mener det er på tide å sette fokus på fjordene våre. Fokus på fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og trusler som overfiske, økt bruk, økt trafikk og nedbygging av strandsonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Krabbematen er klar! Oslofjorden - en naturperle også i framtida?

Krabbematen er klar! Oslofjorden – en naturperle også i framtida?
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Fjordene er naturperler som rundt to millioner mennesker sogner til. Fjordene har stor rikdom av marine arter, flotte strandsoner og skjærgård som det er viktig å ta vare på. Hurum har 63 km strandlinje. Røyken har 30 km.

Trusselbildet mot livet i fjordene våre er sammensatt. Forurensing og overgjødsling er en utfordring, spesielt i Indre Oslofjord. Miljøgifter tilføres fjorden fra elver, overflatevann, sedimenter og fra renseanlegg. Mange steder er tilgangen til fjorden sterkt innskrenket. Strandsonen trues av utbygging og ulovlige stengsler.

Viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander er under press i Oslofjorden. Dessuten utsettes flere sentrale fiskearter som kysttorsken for overfiske. Enkelte fiskebestander er faretruende sterkt redusert ifølge Havforskningsinstituttet.

Hurum Venstre ønsker å se nærmere på det biologiske mangfoldet i fjordene — både over og under havoverflaten. Dykkere hevder at det finnes områder i fjordene våre der havbunnen er gold og uten vegetasjon. Venstre ser på muligheten for å sette ut kunstige rev for å skape nytt liv. Kunstige rev er støpte konstruksjoner plassert på havbunnen, planter finner et voksested og de fungerer som skjulested for fiskeyngel og mindre arter. Konstruksjonene kan være meget enkle og er gjerne laget av betong.

Til høsten arrangerer Hurum Venstre temamøte om fjordene våre. Har du innspill, så ta gjerne kontakt.

Gunn-Torill Homme Mathisen, førstekandidat i Hurum for Venstre

Foto: Finn Dale Iversen

Gunn-Torill Homme Mathisen
Hurum Venstre

Innlegget er trykket i Røyken og Hurums Avis 28.06.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**