Habilitetsrot hos kommuneledelsen

Sist onsdag hadde Budstikka en artikkel om saksbehandlingen av dispensasjonssøknad fra en venn av rådmannen som også er datter til varaordfører. Artikkelen viser en manglende forståelse for habilitetsreglene i forvaltningsloven, både hos den politiske og administrative ledelsen, skriver Brytteva Litlére Moi.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Brytteva Litlerè Moi

Foto: ukjent

Selv om at rådmannen er venn med søker behandlet han søknaden. I følge ordfører Severinsen vurderte hun det slik at han ikke var inhabil fordi han ikke er i familie med søker eller har økonomiske interesser i saken. Det er underlig at det i det hele tatt var ordføreren som vurderte dette spørsmålet, og at rådmannen ba henne om dette. Videre er det underlig at hun med sin politiske- og kommunale ledelseserfaring ikke vurderte habiliteten i forhold til vennskapet når hun først påtok seg oppgaven. En tjenestemann ber ikke om vurdering av sin habilitet før det kan stilles spørsmål ved dette. I denne saken må en anta at det nettopp var vennskapet rådmannen ville ha en vurdering av. Viser det seg at han er nær venn med søker skulle han ikke behandlet saken, og dispensasjonen vil da være ugyldig.

Det følger også av artikkelen at bakgrunnen for at Holum ble kjent habil var at det er politikerne som avgjør saken. Dette blir riv ruskende galt! Det følger av forvaltningsloven at offentlige tjenestemenn i tillegg til å treffe avgjørelser også er inhabile til å tilrettelegge grunnlaget for avgjørelser. I følge veileder fra kommunaldepartementet siktes det med ordet tilrettelegge til arbeidet med å utrede eller forberede saken. Det følger videre av veilederen at man grovt sett kan si at den saksbehandlingen som skjer i forkant av at en avgjørelse treffes, er å tilrettelegge saken. Det gjorde rådmannen i denne saken når han overkjørte saksbehandler. I følge artikkelen skrev han også saken.

Det er vanskelig å tro at ordføreren og rådmannen ikke kjenner til disse sentrale inhabilitetsreglene. Skulle det vise seg at de ikke gjør det er det på sin plass å stille spørsmål ved om de er kompetente til å lede kommunen.

Etter mitt syn bør kontrollutvalget i kommunen se nærmere på saken og foreta en vurdering av om vennskapet gjorde rådmannen inhabil. Den vurderingen har ingen så langt foretatt. Kontrollutvalget bør også se nærmere på kommuneledelsens forståelse av habilitetsreglene i forvaltningsloven. Det er veldig viktig at både tjenestemenn og politikerne er ryddige i forhold til disse reglene, hvis ikke kan det skape grobunn for mistanke om kameraderi.

Brytteva Litleré Moi
Søgne Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**