Det må bygges i hele byen

Oslo har plass til mange nye innbyggere, men det må arbeides mer målrettet for å øke takten i boligbyggingen, skriver nestleder i byutviklingskomiteen Espen Ophaug og bystyrerepresentant Odd Einar Dørum i Dagsavisen 8. august. Les hele innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sommeravisene har vært fulle av artikler og debattinnlegg om boligutfordringene i Oslo. Aps Anders Røberg-Larsen tar i Dagsavisen 1. august til orde for økt fortetting på Vestkanten. Røberg-Larsen bidrar i en viktig debatt.

Venstre er enig i at det må bygges mer langs kollektivknutepunktene, også i vest, og vi er for en fornuftig og tilpasset fortetting der hvor forholdene ligger til rette for det. Et viktig grep i Oslo vest er å bygge/fortette i aksen Skøyen/Karenslyst/Lysaker – her bør det på sikt kunne gjøres plass til 5-10 000 nye boliger – og å øke antall boliger på Filipstad. Men vårt hovedbudskap er at det må bygges mer i hele byen.

Oslo har plass til mange nye innbyggere, men det må arbeides mer målrettet for å øke takten i boligbyggingen. Vi trenger regionale programmer som sikrer helheten i nye boligprosjekter med kollektivtransport, skoler og barnehager og som ivaretar målsettingen om variasjon i bebyggelsen og utvikling av gode lokale sentra. Det må stimuleres til en variasjon i boligbyggingen som er i samsvar med målet om fjerne sosiale skillelinjer mellom bydelene. Dette krever en aktiv kommunal boligpolitikk, der blant annet saksbehandlingstiden må ned i hele byggesakskjeden i Oslo.

Venstres mål i boligpolitikken er at alle som ønsker å bo i Oslo skal kunne få en god og trygg bolig, at alle som ønsker det skal kunne eie sin bolig, men at vi også må sørge for et større tilbud av utleieboliger, at boligbyggingen skal brukes aktivt i arbeidet for å fjerne sosiale skillelinjer i byen, at arkitektonisk kvalitet, gode miljøløsninger og tilpasning til lokalmiljøet skal prege alle boligprosjekter. For Venstre er det helt avgjørende at kommunen sørger for at alle større boligprosjekter knyttes sammen med gode kollektive kommunikasjonstilbud.

Men hvor skal det så bygges? I tillegg til de nevnte prosjektene med stort boligpotensiale i Oslo vest, Skøyen/Karenslyst/Lysaker og Filipstad, er det fremdeles stort boligpotensiale i de store prosjektene Ensjø/Etterstad, Økern/Løren/Ulven, Gref­sen stasjonsby og Sørenga. Her må byrådet medvirke til at utbyggingstakten holdes oppe. I Oslo sør er det viktig at kommunen bidrar til å realisere utbyggingspotensialet på Skullerud og Mortensrud. På lengre sikt må Gjersrud/Stensrud bygges ut, da er det viktig å sikre banetilknytning. All erfaring viser at nærhet til skinnegående kollektivtrafikk øker et områdes popularitet.

I Groruddalen er det flere områder som kan transformeres til gode boområder. Byrådet må i samarbeid med utbyggerne jobbe frem konkrete utbyggingsplaner for Breivollbyen, Haugenstua/Nedre Rommen og Furusetbyen. Vi mener også at det bør utvikles nye småhusområder for eksempel på Rommen og Romsås.

Oslo trenger også et økt antall utleieboliger, særlig viktig er utbygging av studentboliger. Oslo har, som vertskapsby for landets største universitet og en rekke høgskoler, et ansvar for at studentene får forbedret sin boligsituasjon. I tillegg er det slik at utbygging av studentboliger vil bidra til å lette trykket i hele boligmarkedet. Dette krever aktiv oppfølging av de konkrete byggeprosjektene som er under planlegging. Det må også klargjøres tomter for nye studentboligprosjekter med tanke på utbygging både i denne og neste bystyreperiode. Der det gis åpning for det, bør man se på muligheten for å justere diverse lovpålagte krav opp imot studentenes boligbehov. Byrådet må ta initiativ overfor staten for å få fjernet kostnadstaket og få en økning av tilskudd/lån fra Husbanken. Venstre ønsker også at studentboliger må bli et eget reguleringsformål i loven.

I Oslo og Akershus har vi fått til en kraftig oppbygging og styrking av kollektivtransporten. Dette har skjedd gjennom en langsiktig, målrettet og systematisk innsats. Det er denne tenkningen som må være rettesnor også for boligpolitikken i Oslo og osloregionen. Dette krever lokalt, regionalt og statlig samspill for å sikre bolig og byutvikling med stort volum og høy kvalitet.

Innlegget er trykket i Dagsavisen 8. august 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**