Urbant økologisk landbruk

Onsdag 27. august behandlet bystyret i Oslo en sak om økologisk landbruk i kommunen. Miljøbyråd Ola Elvestuen sier at Oslo i flere år har arbeidet systematisk med utvikling av landbruksarealer, og trekker frem Bogstad gård, Geitmyra skolehage og MAJOBO-prosjektet som spesielt vellykkede satsninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Økologisk, urbant landbruk er positivt i et bærekraftperspektiv, og Oslo kommune ligger langt fremme i dette arbeidet, skriver Elvestuen i et notat til samferdsels- og miljøkomiteen (pdf). I notatet gjennomgår byråden hvilke tilbud kommunen allerede driver, og samt hvilke planer byrådet har for årene som kommer.

Eksisterende satsninger
Bymiljøetaten driver Bogstad gård, som i mange år har vært drevet økologisk. Besøksgården på Bogstad tar imot både skoler og barnehager, til sammen mellom 4 000 og 5 000 barn og unge hvert år. Det produseres økologisk korn og kjøtt av lam og storfe, i tillegg til demostrasjonsfeltene som brukes til undervisning og selvstudier. Beitedyrene som hører til på Bogstad gård pleier også kulturlandskapet i Marka og på øyene.

Utdanningsetaten driver Geitmyra skolehage i bydel St. Hanshaugen. Dette er et faglig og pedagogisk senter for skolehagevirksomheten i Oslo. Det er også et stort antall skoler som har egne skolehager. I Bydel Alna finner man Nordre Lindeberg gård, som er en populær besøksgård. Gården er tilrettelagt for ulike aldersgrupper og brukere, med spesielt tilbud til barn, unge og psykisk utviklingshemmede. På gården dyrkes en rekke forskjellige planter, og husdyrholdet inkluderer blant annet hester, kaniner, sauer, gjess og ender.

Kongsgården på Bygdøy driver økologisk produksjon av melk, og planlegger å etablere besøksgård. På Abilsø gård drives SkoleGård-prosjektet, som i samarbeid med skolene i bydelen tilbyr elever på mellom- og ungdomstrinnet en alternativ skoledag.

Fremtidige satsninger
I tiden som kommer, vil Bymiljøetaten i samarbeid med fylkesmannens landbruksavdeling utvikle Bogstad besøksgård til en arena for faglig utvikling og nettverksbygging innen landbruket. I tillegg vil etaten i samarbeid med Unikum (eid av Kirkens bymisjon) etablere et arbeidstreningstilbud for personer med psykiske lidelser. Programmet vil omfatte 20 personer, og legge vekt på videreforedling og salg av gårdsprodukter. Bogstad gård vil med dette utvikles til et formidlingssted for praktisk og akademisk kunnskap om bynært, økologisk landbruk.

Det pågår for tiden et reguleringsarbeid for Sørli besøksgård i Østmarka. Dette er planlagt som en fullverdig besøksgård med økologisk produksjon, tilrettelagt for barneskoler og barnehager.

MAJOBO-prosjektet (Mat og jord, der du bor) er en grasrotbevegelse for etablering av kortreist mat og økologisk forbruk og dyrking av mat. Bymiljøetaten samarbeider tett med prosjektet, og har blant annet stilt arealer ved Design og Arktitekturhøyskolen, langs Akerselva, til dispsoisjon som dyrkningsareal. MAJOBO har også bidratt til etablering av parsellhageområdet Herligheten i Bjørvika.

Som en del av arbeidet med Fremtidens byer, har Bymiljøetaten også vært i dialog med Bydel Sagene om muligheten for å etablere et kompetansesenter for økologisk matdyrking på tkaflatene over Sagene samfunnshus.

En begeistret komité
Venstres representant i samferdsels- og miljøkomiteen, Odd Einar Dørum, mener byrådens redegjørelse viser at Oslo er en foregangskommune på urbant, økologisk landbruk. – Notatet fra byråd Elvestuen ble svært godt mottatt av komiteen. Byøkologisk landbruk er ikke bare trendy, men en klok og god miljøpolitikk, og komiteen lot seg rett og slett begeistre over det gode arbeidet byråden kunne fortelle om. Nå heier vi enstemmig på byrådet i dets arbeid med å videreutvikle det urbane landbruket i Oslo, et arbeid som vil være til stor glede for byens befolkning, ikke minst de unge som får ta del i spennende urbanøkologiske undervisningsopplegg, avslutter Dørum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**