Mange gode Venstreforslag ble nedstemt i formannskapet

Godt forberedt og med en rekke konkrete og gode Venstreforslag prøvde Stian Lund å legge opp til politisk debatt om retning og innhold da formannskapet torsdag behandlet handlings- og økonomiplan 2013-16 men flertallet sa nei og rådmannen påpekte inndekning uten at vi hørte det om andre forslag…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Det er politikerne som skal gi retning for drift av Risør kommune, og rådmannen som skal gjennomføre. Derfor bør vi ha en bedre politisk gjennomgang av viktige politiske saker som bla. Handlings- og økonomiplan sier Stian Lund (V)

Det er politikerne som skal gi retning for drift av Risør kommune, og rådmannen som skal gjennomføre. Derfor bør vi ha en bedre politisk gjennomgang av viktige politiske saker som bla. Handlings- og økonomiplan sier Stian Lund (V)
Foto: Runar Nes

Jeg ser at de øvrige representantene i formannskapet ikke ønsker å støtte mine forslag til handlings- og øknomiplan 2013-2016. Forslag om bl.a. å etablere kyststi fra Randvik til Flisvika, etablering av flere ballbinger i kommunen, oppgradering av lekeplassen i Hasdalen, etablere badebrygge v/Kastellet, pedagogisk veiledning til leksehjelpere/foreldre, flere pedagoger ved SFO, parkeringshus og 2 timers gratis parkering. Forslag jeg fremmet for å angi politisk retning til handlings- og økonomiplanen for 2013-16. Inndekning får vi komme tilbake til sa Stian, og viste til at han heller ikke så at det var inndekning for alle foreslåtte tiltak i handlings- og økonomiplanen.

Risør Venstre holder ord overfor våre velgere, samtidig tar vi formannskapets stemmegivning til etterretning. Jeg vil derfor følge opp saken i vårt neste partimøte slik at hele partiet blir delaktig i prioriteringene vi ønsker å gjøre for 2013-16 før vi fremmer konkrete forslag i bystyret 27 september sier Stian Lund (V).

Avsporing av debatt
Når vi til stadighet blir møtt med krav om inndekning fra administrasjon, og det før vi i det hele tatt rekker å få igang en politisk debatt omkring ulike tema og forslag til prioriteringer vi som politikere og politiske partier tar opp til debatt, er rådmannen med på å drepe den politiske debatten, og det er beklagelig påpeker Stian Lund.

Jeg er selvsagt klar over at vi må ha inndekning, men med all respekt å melde – dette er første gang vi diskuterer handlings- og økonomiplanen for 2013-16 og da må det være lov å diskutere retning og tema. Når Venstre ikke er representert i alle komiteer er det naturlig for meg å fremme forslag i formannskapet, slik jeg også gjorde det Miljø og teknisk komité hvor jeg også er medlem sier Stian.

Savner bedre politisk debatt
Slik ordføreren nå la opp debatten blir det etter min mening for lite politisk diskusjon. Når komitémøtene i tillegg gjennomføres rett forut for formannskapets møter blir det også svært liten tid til å sette seg inn i hva den enkelte komité rent faktisk vedtok – særlig er det vanskelig når det ikke foreligger klare politiske vedtak fra komitémøtene.

Jeg vil derfor foreslå at ordføreren heretter legger opp til to behandlinger i de ulike komiteene og formannskapet før viktige sake behandles i bystyret sier Stian Lund.

Ideelt sett burde også denne debatten ha kommet tidligere på året. Ja faktisk sett burde komiteene få en fortløpende rapportering på egne områders måltall slik formannskapet i forrige periode innførte, da de krevde at økonomisjefen la frem økonomiske tall i hvert formannskapsmøte. Ikke for at vi skal kontrollere, men for at vi som politikere skal bli bedre istand til å se retning og ta tak der hvor det må forventes at vi deltar avslutter Stian Lund.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**