Oslo på Europa-toppen i integrering

Onsdag kl. 0900 åpnes den årlige OXLO-konferansen på Stratos på Youngstorget, der temaet denne gangen er “Oslo Extra Large — en by i vekst og forandring”. Konferansen sammenfaller med at Byrådet fremmer sin nye integrerings- og mangfoldspolitikk, med forslag til mål og tiltak for de kommende årene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


— Arbeid, utdanning og egen bolig har vært områder der Oslo særlig har utmerket seg. Undersøkelser viser at vi skårer høyest i Europa på disse viktige områdene, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke.

—Vi ser også at stadig flere innvandrere med midlertidige ansettelsesforhold får seg fast arbeid og etablerer familie. 60 % av midlertidige ansatte er fast ansatt etter to år. Sjansen til å komme i fast jobb er 30 % høyere for arbeidssøkere som er midlertidig ansatt i et vikarbyrå, enn for andre arbeidsledige, fortsetter Bjercke, og understreker at integreringspolitikken fremmer sosial mobilitet.

– Blant barnefamilier med innvandrerbakgrunn er andelen som eier sin egen bolig over 70 %, og Oslo skårer høyt både i Eurocities indeks og Europarådets indeks. Blant de positive utviklingstrekkene ved integreringsarbeidet i Oslo er de mange unge voksne med minoritetsbakgrunn som gjør det godt i utdanning og arbeidsliv. Dette gjelder særlig unge kvinner. Både ungdom som har innvandret selv og barn av innvandrere er overrepresentert i realfags-, medisin- og ingeniørstudier ved universiteter og høyskoler. Andel studenter blant norskfødt minoritetsungdom er 35 %, mens den er 30 % blant majoritetsungdom.

— I Byrådets nye strategi skal kommunen samarbeide bredt med utdanningsinstitusjoner, næringsliv og frivillige organisasjoner. Oslos bydeler og skoler skal legge til rette for gode møteplasser. Innsatsen for å matche innvandrernes ressurser med arbeids- og næringslivets behov skal styrkes, sier Bjercke.

Byrådet ber også Oslo bystyre slutte seg til det felleseuropeiske charteret for integrerende byer, og stille seg bak 35 konkrete tiltak rettet inn mot arbeid, utdanning og bolig. Hele saken, med utfyllende oversikt over tiltakene som foreslås, kan lastes ned fra Oslo kommunes nettsider (PDF).

Til tross for de positive statistikkene, er Bjercke imidlertid klar på at integreringsarbeidet i Oslo byr fortsatt på utfordringer. For få innvandrerkvinner er i arbeid, og for mange ungdommer faller fra i utdanningsløpet. Dessuten vet vi at innvandrere fortsatt utsettes for diskriminering.

— Det store bildet er positivt, men vi må være offensive for å møte utfordringene som fremdeles finnes. Nøkkelen til vellykket integrering finnes i skole-, arbeids- og boligpolitikken, avslutter Bjercke.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**