Feil i Aften om Deichmanske bibliotek

Nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika er estimert til å koste 2,2 mrd. etter momsrefusjon. I dagens utgave av Aften fremstilles prisen som 400 mill høyere, fordi avisen ikke har trukket fra momskompensasjonen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


I Oslo-budsjettet for 2013 legges det kvalitetssikrede estimatet for byggekostnader frem. Det er i hovedsak de meget krevende grunnforholdene på tomta som har ført til at dette er noe høyere enn det første grove anslaget fra bystyresaken i 2009.

Første kvalitetssikrede totalkostnad
-Nå legger vi for første gang fram en kvalitetssikret totalkostnad for hele bygget. Det er først etter at bystyret har vedtatt en kostnadsramme og den eventuelt overskrides at det kan kalles en "sprekk" slik som i dagens Aften, sier byråd for kultur og næring Hallstein Bjercke (V).

I de neste fire årene er det satt av en kostnadsramme på 2,645 mrd. Dette er en totalkostnad som inkluderer byggekostnader, tomt, administrative kostnader, interiør, IKT og applikasjonsutvikling samt merverdiavgift, finanskostnader og prisstigning. Når merverdiavgiften på 448 mill. kr. er refundert, blir totalkostnaden på 2,181 mrd.

Byggekostnader
Selve byggekostnadene utgjør 1,530 mrd. Disse ble i byrådssak 137/09 anslått til å være 1,148 mrd.* I byrådssaken ble det understreket at det verken forelå detaljerte arkitekttegninger, tekniske tegninger eller beskrivelser som grunnlag for kostnadsberegningen. Det forelå heller ingen vedtatt reguleringsplan for byggene.

I byrådssaken står det videre: "Beregningene er derfor basert på antagelser om løsningsvalg som først blir endelig fastlagt i den videre planleggingen av prosjektene. Samlet sett representerer disse faktorene en vesentlig kostnadsmessig usikkerhet. Det er også knyttet usikkerhet til de vanskelige grunnforholdene i Bjørvika. Det vil på denne bakgrunn ikke være forsvarlig å fremme forslag om endelig kostnadsramme på et så tidlig stadium."

Saken ga klarsignalet for å sette i gang skisse- og forprosjekter for nytt hovedbibliotek og nytt Munch- og Stenersen-museum i Bjørvika.

Tøffe grunnforhold og nye krav
Med dette budsjettet legges altså det kvalitetssikrede estimatet for byggekostnader frem. Det er i hovedsak de meget krevende grunnforholdene på tomta som har ført til at dette er noe høyere enn det første grove anslaget fra bystyresaken i 2009. Dessuten kom det i 2010 endrede lovpålagte krav til energi og miljø, eksempelvis innskjerpede energikrav, noe som medførte en kostnadsøkning av entreprisekostnadene (byggekostnadene). I tillegg er bygget nå prosjektert som passivhus.

Investering for fremtiden
– Deichmanske er Oslos best besøkte kulturinstitusjon i dag. Det nye Deichmanske hovedbibliotek i Bjørvika blir ikke bare et bibliotek, men et nasjonalanlegg for kultur og kunnskap. Dette er en investering for fremtiden, avslutter Bjercke.

*Byrådssaken anslår byggekosten til 1,044 mrd 2009-kroner, og 1,300 kroner inkludert prisstigning og finanskostnader. 1,044 mrd utgjør i 2012 1,148 kroner oppjustert for byggekostnadsindeksen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**