Se hele Drammen under ett

Det er tatt noen store grep i Drammen som har høstet applaus og som har gjort svært mye for byen. Disse grepene er stort sett gjort med bred politisk støtte.
Elva er åpnet med strandpromenader, en vakker gangbro er bygget, torget er rustet opp
At Drammen har gjort mye bra betyr ikke nødvendigvis at Drammen kommer til å gjøre like mye bra fremover. Svært mange av byutviklingsprosjektene som står på trappene har sider ved seg som ikke bare er positive for byen eller byens omdømme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Fortettningen på Strømsø vil bli problematisk for dagens bygningsmiljø og beboere. Det blir høyt, det blir tett og det blir ikke nødvendigvis et godt bomiljø.
Forslag om å rive Drammenshallen og erstatte den med boliger samt bygge en storhall inntill ble nylig vedtatt av bystyret. Har vi så få tomter at vi må utbygge offentlig tilgjengelige friarealer til boliger?
Hva med områdene Fra Maxisenteret til Rundtom, på sydsiden av Bjørnstjerne-Bjørnsons gate, hvorfor er ikke disse områdene vurdert egnet for en ny idrettshall og boliger?

Førstekandidatene med modell av Drammen havn

Foto: Torbjørn Tandberg

Mange tomter

Drammen havn

Foto: Ståle Sørensen

Jeg vil påstå at det ikke er mangel på tomter i nærhet av Drammen sentrum. Store områder ligger brakk eller brukes vilkårlig til arealkrevende handel og næringsvirksomhet. Mens Drammen kommune legger opp til en ekstrem høy arealutnyttelse og bygging i høyden på Strømsø, annonseres det med store plakater bare et par hundre meter lenger "nede i gata" med: "her kommer 9000 kvm med næringsareal regulert til arealkrevende handel, treningsenter og industri". Elektrokjeder, diverse bilbutikker og bilverksteder får boltre seg utover med flateparkering av biler og arealkrevende handelshus bygget som rimelige kasser i maks to etasjer. Det kun få minutters gange fra det største kollektivknutepunktet i Buskerud,

Pusser opp stua
Hvor ligger logikken i at sydsiden av BjørnstjerneBjørnsons gate skal behandles som en næringspark i en glesbygd norsk kommune, mens nordsiden av samme gate legger opp til en arealutnyttelse på nivå med de tettest befolkede områdene i Europa?
Vi i Venstre ønsker å se byen under ett. Vi ønsker å se på byens totale utnyttelse, ikke se oss blinde på noen tomtefellt på Strømsø. Den politiske ledelsen i Drammen med Høyre i spissen har sett seg blind på sentrum, man pusser opp en fin stue om og om igjen, men glemmer de andre rommene i huset.

Noen i Drammen

Foto: E.Aares

Se Drammen under ett
Vi må begynne å se på hele byen. Vi må starte omregulering av sentrumsnære områder fra arealkrevende handel til bolig og annen næring, både på Strømsø, Gulskogen, Tangen og Åssiden. Vi må se på arealutnyttelsen til havna og stille krav til de arealene havna benytter. Her ligger et enormt potensiale for byutvikling.
Drammen må ta et veivalg, skal man fortsette å flikke på sentrum uten å gjøre noe med de store strukturproblemene byen lider under, eller skal man starte en byutvikling av hele byen og bidra til en klar utfasing av arealkrevende handel og næring i sentrumsnære områder? Skal Drammen fortsette å bygge dyre leiligheter for pensjonister i sentrum eller skal vi legge opp til en variasjon av boliger som passer flere livsløp? Drammen må rett og slett begynne å bli "hele Drammen" og ikke bare "indre deler av Bragernes og Strømsø." Det er god plass i Drammen til flere boliger uten at vi trenger å røre marka, verneverdig bebyggelse, friarealer i sentrum eller trenger å gå uforholdsmessig høyt opp i været. Det innebærer at bilbutikker, bilverksteder og arealkrevende handel må omdisponeres eller flyttes ut. Jeg kan ikke se at det vil være et stort tap for byen.

Ståle Sørensen

Foto: Erik Hörluck Berg

Ståle Sørensen
Drammen Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**