Bedre buss

Buss er det viktigste kollektivtilbudet på Sørlandet. I en region hvor det er vanlig å pendle mellom byene til jobb, er buss også det eneste kollektivtilbudet. Men for at flere pendlere skal velge buss må tilbudet bli bedre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Daglig kjører bussen fra folk på holdeplassen fordi bussen er full. Dette er ikke holdbart. Verken for pendlerne eller for Venstre som mener at å satse på buss er et viktig tiltak for å møte befolkningsvekst og økt luftforurensing i byene.

I forslaget til Stortingsprogrammet for 2013 – 2017 ønsker Venstre bla. å

* Gi kommuner frihet til å bruke rushtidsdifferensiering og andre nødvendige virkemidler for å nå miljømål for transportsektoren.
* Gi kommunene incentiv til å tilrettelegge løsninger for innfartsparkering (Park & Ride) ved knutepunkt for offentlig kommunikasjon.
* Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtrafikk i storbyregionene der staten tar femti prosent av utgiftene ved store prosjekter.
* Øke belønningsordningen for kollektivtrafikken til en milliard kroner i året.
* Utvide belønningsordningen til å gjelde flere byer og byområder.
* Gi storbykommunene frihet til å velge om de vil overta ansvaret for kollektivtransport.
* Legge miljøkrav til grunn for all statlig samferdselsinnsats i byområder.

Naturvernforbundet har startet en side på facebook “Bedre buss” hvor folk kan skrive om sine erfaringer. I noen konkrete saker har Naturvernforbundet også kontakt med buss-selskapene for å endre rutetider for folk som ønsker å bruke buss til jobb. Alle historiene som deles på siden “Bedre buss” vil senere bli overlevert fylkespolitikerne, som bestemmer hvor mye penger det skal brukes på kollektivtrafikken i Vest-Agder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**