Exit Entra

Statlig eierskap i næringsvirksomhet som opererer i åpen konkurranse med flere private er ikke en god løsning. Venstre mener fellesskapets interesser vanligvis vil ivaretas bedre ved å bruke lovverk, rammebetingelser og kontrollmyndighet enn gjennom ensidig statlig eierskap som i Entra.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Statlig eierskap i selskaper som Entra blir fort konkurransevridende, og kan være et direkte hinder for en fremtidsrettet næringspolitikk. Staten som eier blir bundet opp av sterke særinteresser og blander roller som eier, utformer av rammevilkår og kontrollør. Det som er bra for de store statlig eide selskapene, er ikke nødvendigvis bra for Norge.

Entra Eiendom A/S er et selskap som kun har forretningsmessige mål, opererer i et konkurranseutsatt marked og har ingen nasjonal strategisk betydning. Etter Venstres syn er det ikke en offentlig kjerneoppgave å drive eiendomsutvikling og utleie av kontor- og næringslokaler slik Entra Eiendom gjør i dag.

Regjeringen skriver selv i eierskapsmeldingen “Et aktivt eierskap” fra 2010 om Entra at “det ikke foreligger særskilte grunner til at staten bør være en langsiktig eier av virksomheten og er derfor åpen for å vurdere løsninger som innebærer en reduksjon av statens eierandel.”

Staten og offentlige myndigheter har behov for eiendommer av strategisk betydning som ligger i dagens Entra. Disse bør overføres til Statsbygg eller til andre offentlige aktører, regionalt eller lokalt. Resterende eiendomsmasse bør selges, enkeltvis eller samlet, og Entra avvikles.

Heidi Foyn Thomassen og Pål Koren Pedersen, landsstyremedlemmer i Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**