Møte i bystyret 24. oktober

I dagens møte i bystyret behandles blant annet handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser, regulering av Nydalen bruks vei og utvikling av rådgivningstjenesten i Oslo. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15:05 Det blir enstemmig vedtatt å utsette orienteringssaken om Huken pukkverk, på bakgrunn av ny informasjon om den økonomiske situasjonen i Oslo Vei. Byråd Hallstein Bjercke har bestemt på generalforsamling i Oslo Vei at Huken skal legges ned innen 31.12.2014. Utsettelsen innebærer ikke noe forsøk på omkamp, understreker forslagsstiller Mazyar Keshwari (F). Odd Einar Dørum sier at Venstre støtter forslaget, ikke fordi man er usikker på om Huken bør legges ned, men fordi det er ryddigst å få alle fakta på bordet før man gjør seg ferdig med saken.

15:10 Bystyremøtet begynner som vanlig med bystyrets spørretime. Her kan bystyrerepresentantene stille spørsmål til byrådet om aktuelle saker. Libe Rieber Mohn stiller første spørsmål til kulturbyråd Hallstein Bjercke om anslagene for besøkstall for Lambda kontra Tøyen. Bjercke svarer at det ikke finnes noen direkte sammenlignbare analyser for de forskjellige alternativene, men at anslaget for Lambda er basert på romprogrammet som ble laget i forbindelse med prosjekteringen. Han tilbyr også å få utarbeidet en sammenlignbar publikumsanalyse dersom bystyret ønsker det.

15:20 Ivar Johansen (SV) stiller spørsmål om de nye konsesjonene for TT-kjøring, spesielt for blinde. Byråd Aud Kvalbein (Krf) sier at det er kontraktsfestet at blinde skal få ha med seg blindehund ved behov, og at dette er tema i kontraktsoppfølgningen.

15:25 Reza Rezaee (R) stiller spørsmål om utviklingen av Fjordbyen. Byråd Bård Folke Fredriksen (H) svarer at gjennomføringen av Bjørvika-utbyggingen vil skje i tråd med bystyrets vedtatte reguleringsplaner, og at det blir et område med høy kvalitet, som integreres tett i Fjordbyen. Hvem som kommer til bli boende i bydelen vil ikke byråden gi noen garantier for, men han opplyser om at det blir mange studentboliger i Bjørvika, slik bystyret har vedtatt.

15:25 Carl Christian Blich (H) stiller spørsmål om bydelenes oppfølgning av samhandlingsreformen. Byråd Anniken Haugli (H) svarer at bydelene gjør et godt arbeid, men opplever at takten i utskrivninger fra sykehusene er betydelig økt, med alle de utfordringene det medfører. I tillegg sier Haugli at Oslo er underfinansiert med ca. 60 millioner fra statens side, men at bydelene til tross for dette håndterer den store pågangen på en forbilledlig måte.

15:30 Abdullah Alsabeegh stiller spørsmål om den økonomiske situasjonen i Oslo Vei. Hallstein Bjercke svarer at informasjonen som har fremkommet er ny for ham, og at han nå vil gjennomgå all relevant informasjon for å sikre at bystyret har et godt beslutningsgrunnlag når saken skal behandles. Han sier også at vedtaket om nedleggelse av Huken fra generalforsamlingen står ved lag uavhengig av bystyrets utsettelse i dag. Han avslutter sitt innlegg med å fortelle at Oslo Vei informerte byrådet om den økonomisk kritiske situasjonen først etter at det nye styret hadde tiltrådt.

15:45 Mazyar Keshwari (F) stiller spørsmål om Filipstadutbyggingen og Plan- og bygningsetatens oppfølgning av bystyrets vedtak i saken. Bård Folke Fredriksen forteller i noen detalj om prosessen, og sier at planene som har vært på høring i en god stund, nå er i ferd med å bli oversendt byrådet fra etaten.

15:50 Harald Nissen (MdG) stiller spørsmål til samferdselsbyråd Ola Elvestuen om byens gangfelt, på bakgrunn av oppslag i Dagsavisen denne uken. Elvestuen svarer at bymiljøetaten vil gjøre et arbeid med å gjøre gangfeltene tryggere, og at man vil starte med de mest kritiske tilfellene. Videre må dette være et systematisk arbeid som går inn i alt det daglige arbeidet med trafikksikring, trygg skolevei og generelt veiarbeid.

15:50 Gülay Kutal stiller spørsmål til byråd for kunnskap og utdanning, Torger Ødegård (H) om økningen i antall lærere i en del skoler på østkanten. Innlegget var i realiteten ikke et spørsmål, så Ødegård svarer heller ikke noe mer enn at han vil at Oslo skal søke om tilskudd til å øke lærertettheten.

15:55 Tone Tellevik Dahl (A) stiller spørsmål om den mye omtalte listen over ferdigregulerte boligtomter byråd Folke Fredriksen har lagt frem for byutviklingskomiteen ved et par anledninger. Byråd Folke Fredriksen svarer at listen han har lagt frem i realiteten er et kvalifisert anslag, og ikke kan anses som en komplett liste over alt som finnes av byggeklare tomter. Den gir imidlertid et bilde over hvordan kommunen ligger an med tomteregulering, selv om det alltid vil være mulig å finne feil og mangler, ettersom oversikten er under kontinuerlig utvikling og oppdateres jevnlig, avslutter Folke Fredriksen.

16:10 Aina Stenersen (F) stiller spørsmål om flerbrukshallen på Lambertseter. Byråd Ola Elvestuen svarer at reguleringen av Lambertseter er et eksempel på at idrettsprosjekter har en tendens til å sette seg fast i prosjektering etter vedtak. I tilleggsinnstillingen vil byrådet fremme forslag om en omlegging av finansieringsmåten for idrettsanlegg, som vil gjøre det lettere å få fullfinansiert og gjennomført idrettsprosjekter, avslutter Elvestuen.

16:15 Khamshajiny Gunaratnam (A) stiller spørsmål om reguleringen av et område i Groruddalen som idag er bussdepot med dispensasjon fra reguleringsplanen. Bård Folke Fredriksen svarer at Plan- og bygningsetaten har varslet et nytt vedtak i saken, som i større grad vil ta hensyn til den helhetlige områdeplanen for Groruddalen.

16:20 Spørretimen er med dette avsluttet, og bystyret behandler raskt enstemmige formaliasaker, som inhabilitet o.l.

16:25 Bystyret går videre til å behandle forslag fra SV om at Oslo skal inngå en vennskapsbyavtale med en by i Palestina. Oslo kommune har en håndfull samarbeidsavtaler med byer i andre land, men har ikke inngått nye slike siden midten av nittitallet. De senere årene har det kommet lite konkret ut av disse avtalene, så finanskomiteen har innstilt til bystyret om å ikke inngå flere slike avtaler. Odd Einar Dørum tar ordet i saken, og sier at det er klokt å være restriktiv på å inngå avtaler man ikke har kapasitet til å følge opp. Han sier videre at dersom Oslo bystyre skulle vært et utenrikspolitisk organ, ville han prioritert flyforbud over Syria. Det finnes imidlertid mange andre kanaler å ta slike diskusjoner i, blant annet Venstres landsstyre, og det er ikke ønskelig at Oslo kommune skal drive utenrikspolitikk, avslutter Dørum.

17:00 Vennskapsbydebatten er avsluttet, og bystyret går videre til å behandle sak om søkbare dokumenter i Oslo kommune. Det blir enstemmig vedtatt at pdf-dokumenter som legges ut på kommunens nettsider og til de folkevalgte organene så langt det lar seg gjøre skal være søkbare. Byrådet er allerede godt i gang med å videreutvikle IT-systemene for å oppnå dette. Eirik Lae Solberg (H) understreker i sitt innlegg at finanskomiteen har vært opptatt av at det gjøres en konkret vurdering av hvilke innkommende dokumenter som skal gjøres søkbare, slik at også personvernet ivaretas.

17:10 Bystyret går videre til å behandle handlingsplan for mennesker med funksjonsnedsettelser. Saken er en rullering av planen, og beskriver i stor detalj alle de små og store tiltakene Oslo har innført og vil innføre for å gjøre hverdagen enklere for mennesker som trenger spesiell tilrettelegging i enkelte situasjoner.

17:15 Toril Berge tar ordet, og sier at alle mennesker er like mye verdt, og skal ha like gode muligheter for å bevege seg, jobbe, ta utdannelse og delta i samfunnet. Derfor er det viktig at det ikke lages egne planer for hver enkelt sektor, men at kommunen inkluderer tilgjengelighetsperspektivet i alt vårt daglige arbeid. Det denne saken omhandler, er etatenes konkrete arbeid med mennesker som trenger spesiell tilrettelegging. Et viktig aspekt for Venstre er individuelle planer. Det er viktig at dette er et verktøy som blir brukt, sa Berge, og understreket at selvstendighet er viktig for alle byens borgere. Det er det som er målet med denne planen, og det vil den gi et viktig bidrag til, avsluttet Berge.

17:20 Terje Bjøro tar også ordet, og sier at selv om kommunen er kommet langt i arbeidet med tilrettelegging for mennesker med funksjonsnedsettelser, er man ennå ikke kommet i mål. Han oppfordrer representantene til å la seg inspirere av arbeidet som gjøres i våre nabokommuner og i flere av bydelene, og oppfordret til at man satser på å installere heiser i Oslos eldre bygårder, der det lar seg gjøre.

17:30 Toril Berge tar ordet igjen, og minner om at kommunen har en rekke gode planverk for enkeltsatsninger for tilrettelegging, blant annet handlingsplan for universell utforming. Det er viktig at ikke alle planer omtaler alle forhold, for da blir det vanskeligere med oppfølging av enkelttiltak innen tidsfristene bystyret bestemmer seg for, avsluttet Berge.

17:30 Handlingsplanen for mennesker med funksjonsnedsettelser blir enstemmig vedtatt. Bystyret tar med det middagspause, med møter i Byutviklingskomiteen og Helse- og sosialkomiteen. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:20.

18:30 Bystyret gjenopptar forhandlingene, og behandler sak om HIV/AIDS-strategien i Oslo. Toril Berge tar ordet, og sier at planen er gjennomarbeidet og faktabasert. Planen viser at det er en økning i antall smittetilfeller i Oslo, men også at de som blir smittet lever lenger. Det viktigste i planen er testing og smittevern, sier Berge, og understreker at det er viktig at sykdommen normaliseres, slik at folk velger å benytte seg av test-tilbudet. Det er særlig to grupper som er utsatt for HIV og AIDS, nemlig menn som har sex med menn og innvandrere fra enkelte steder. Da er det riktig å målrette arbeidet mot disse gruppene, sa Berge, og redegjorde også for det nye grepet som foreslås i planen. Byrådet ønsker at opplysninger om HIV og AIDS-smitte skal føres inn det ordinære registeret for smittsomme sykdommer, men dette forutsetter at straffeloven endres, slik at man ikke risikerer å påføres straffeansvar fordi man har valgt å teste seg. Venstre er ofte skeptiske til registerering, men hvis vi lykkes i å endre straffeloven, mener vi at et slikt register vil være et verktøy som setter oss bedre i stand til å forebygge og behandle HIV og AIDS, avsluttet Berge.

18:45 Espen Ophaug tar ordet, og sier at HIV/AIDS-strategien baserer seg på innspill fra Landsforeningen for lesbiske og homofile, som han var leder for da arbeidet begynte. Det er godt å se at politikere tar innspill fra organsisasjoner på alvor, sa Espen, og understreket at de mange lavterskeltilbudene i Oslo, som for eksempel Olafia-klinikken, er med på å sette folk i stand til å ta bedre valg i sitt eget liv. Det er forebyggende i seg selv, og er derfor en viktig del av HIV/AIDS-strategien, avsluttet Ophaug.

18:50 Toril Berge tar ordet igjen, og understreker at informasjon er avgjørende i HIV/AIDS-arbeidet. Manglende kunnskap er ofte grunnen til at oppfølgningen av smittede ikke blir så bra som det kunne vært, sa Berge. Hun avsluttet sitt innlegg med å si at forebyggende arbeid fungerer, og trakk frem Oslos lavterskeltilbud, som for eksempel sprøyterommet, har gitt svært gode resultater.

18:50 Bystyret går videre til byutviklingssaker. Først ut er Tor Jonssons vei i bydel Østensjø, hvor en del av eiendommen foreslås regulert til hensynssone kulturminnevern. Espen Ophaug tar ordet, og sier at Venstre er en varm tilhenger av kulturminnevern, og også tilhengere av sunn fornuft. I denne saken regulerer vi den aktuelle sveitservillaen til bevaring, men gir eier mulighet til å bygge et nytt hus etter småhusplanen. Det er en god balanse mellom vern og bruk, og er basert på faglige råd fra byantikvaren. Denne saken har munnet uti et kompromiss Venstre er godt fornøyd med, avsluttet Ophaug. Saken blir vedtatt, deretter går bystyret raskt gjennom byutviklingssaker uten debatt. Blant annet reguleres Nydalen bruks vei til energianlegg og friområde.

19:00 Bystyret behandler sak om Borgen i Bispegata 12. Borgen er et gammelt hus som i lang tid har vært tilholdssted for kunstnere, men i forbindelse med utbyggingen av Follobanen, har Statens jernbaneverk besluttet at huset må rives. Byråd Hallstein Bjercke har gjort gjentatte forsøk på å få staten til å la kunstnerene bli så lenge som mulig, men har dessverre ikke lyktes med det etter at den første utsettelsesperioden gikk ut i september. Det holdes flere innlegg fra talerstolen, og byråd Bjercke får ros for sin innsats fra representanter fra så forskjellige partier som MdG, SV og Frp.

19:05 Espen Ophaug tar ordet, og sier at Venstre støtter intensjonen i SVs forslag, og at byråd Bjercke arbeider med å finne erstatningslokaler. Byråden tar også ordet selv, og forteller at han fremdeles avventer svar fra Jernbaneverket om det mulig å la kunstnerene bli en stund til, men at det uansett vil være snakk om en midlertidig løsning. Vi arbeider imidlertid hardt med å finne erstatningslokaler for å bevare miljøet som har hatt tilknytning til Borgen, avsluttet Bjercke.

19:15 Det blir enstemmig vedtatt at byråd Bjercke skal fortsette å forsøke å finne løsninger på Borgen-konflikten, uten at dette går på bekostning av fremdriften for Follobanen.

19:15 Bystyret behandler sak om vilkår for byens korps.

19:25 Julianne Ferskaug tar ordet, og forteller at hun har stor sympati for barn som øver på sine instrumenter, og hun er glad for at bystyret er samstemte i budskapet om at korps er bra. Det blir enstemmig vedtatt at korps skal ha tilgang til gratis og praktiske lokaler for å lagre instrumentene sine.

19:25 Bystyret behandler sak om svømmeopplæring i skolen. Det blir enstemmig vedtatt at byrådet skal informere bystyret om måloppnåelsen for svømmeopplæring i Oslo-skolen.

19:40 Bystyret går videre til å behandle orienterinssak om rådgivningstjenesten i Oslo-skolen.

19:50 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at Oslo-skolen er i landstoppen i rådgivning. Rådgivning er et avgjørende virkemiddel i kampen mot frafall, og Venstre har derfor fremmet forslag på stortinget om at det bør utarbeides en nasjonal rammeplan for en treårig profesjonsplan innen karrièreveiledning. I første omgang vil vi sørge for at alle rådgivere har 30 studiepoeng, for å kunne utdanne flere raskere. Dette har vi kommet frem til i samråd med Elevorganisasjonen. Når det gjelder rådgivning for elever som har utdannelse fra et annet land, eller mangler utdannelse helt, mener vi det er viktig at disse blir spesielt ivaretatt. Det som kalles minoritetsrådgivere, er ansatte i integrerings om mangfoldsdirektoratet, som har tett kontakt med elever med minoritetsbakgrunn, foreldre, lærere, andre rådgivere, helsetjeneste og fritidstilbudene, for å sikre at disse elevene får gode råd og hjelp til blant annet å danne nettverk i sitt nye hjemland. Det er ikke ofte jeg skryter av regjeringen, men akkurat denne satsningen er veldig bra, avsluttet Ferskaug.

20:10 Julianne Ferskaug tar ordet igjen, og sier at det er stor enighet i denne saken, uten at det har hatt noen reell påvirkning på debatten. Alle ønsker seg rådgivere som kan se muligheten for utrasdisjonelle valg, men det dreier seg ikke utelukkende om å få jenter til å velge “guttefag” og motsatt, slik venstresiden hevder. Like viktig er det at rådgiverne vet om mangfoldet i mulige yrkesvalg, slik at også de som ønsker å bli for eksempel hattemakere, kan få gode råd om veien videre. Forøvrig har jeg fått vite at 48% av ingienørstudentene ved NTNU er kvinner, så det er tydelig at dersom folk får mulighet til å ta egne valg, blir resultatene ganske gode, avsluttet Ferskaug.

20:25 Saken blir vedtatt med etter en lang og ikke spesielt opplysende debatt.

20:30 Bystyret behandler forslag fra Ungdommens bystyremøte om bilfritt sentrum.

20:35 Odd Einar Dørum tar ordet, og redegjør for gatebruksplanen som ble vedtatt i fjor. I denne planen forutsettes det at myke trafikanter og kollektivtrafikken prioriteres, og at gateparkering gradvis nedskaleres. Oppsosisjonen viser ingen forståelse for at næringslivet i Oslo er avhengig av en viss biltransport også i sentrum, men går inn på noen underlige forslag om å slippe til el-biler samtidig som man fjerner all gateparkering. For Venstre ligger gatebruksplanen til grunn, og vi har også en helhetlig parkeringspolitkk, hvor biler flyttes under jorden. Med riktig prioritering, kan vi oppnå redusert bilbruk i sentrum uten å strupe handelen, sa Dørum, og understreket at gatebruksplanen for sentrum vil oppnå de samme målene som Ungdommens bystyremøte presenterer, med redusert bilbruk, bedre fremkommelighet for gående sykkel og kollektiv, og renere byluft.

20:50 Ola Elvestuen sier at hovedoppgaven er å gjøre sentrum mer attraktivt, for handel, kultur, opphold og for folk som skal bo der. For å oppnå det, må vi legge til rette for gående, syklende og kollektivtrafikk, så må bilen finne sin plass. For å oppnå det er det viktig at vi følger opp de planene vi har, og vi prioriterer en rekke fremkommelighetstiltak i sentrum i budjsettforslaget for 2013. I tillegg satser vi offensivt på forskjønning av sentrale områder. Vi har høye ambisjoner, og arbeider hver dag med å lage gode, attraktive byrom, og legger til rette for myke trafikanter og el-biler, sa Elvestuen, og understreket at en gradvis tilrettelegging for det man er for, sykkel, gange og kollektiv, ikke forbud mot det man er mot, er veien å gå.

21:05 Bystyret vedtar at byrådet skal fortsette arbeidet med gatebruksplanen og informere bystyret om fremdriften. Ordføreren går raskt gjennom enstemmige saker, uten debatt. Blant annet vedtas det å legge bedre tilrette for arrangører av kultur- og idrettsarrangementer.

21:15 Bystyret behandler høringsuttalelse om Utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering – Parkeringsloven. Stridens kjerne er om kommuner skal ha mulighet til å pålegge private eiere av for eksempel kjøpesentere å innføre parkeringsavgift på egne parkeringsplasser. Høringsuttalelsen beskriver hvilke fordeler og ulemper Oslo ser ved en slik ordning, og konkluderer med at man skal være sikker på at tiltaket vil ha ønsket effekt dersom det skal være aktuelt.

21:20 Odd Einar Dørum tar ordet, og forteller at byrådets intensjon, er å problematisere det foreslåtte virkemiddelet, ikke å avvise eller feire det. Det er viktig å se nøye på effektene når man skal innføre restriktive tiltak, sier Dørum, og redegjør for de enstemmige merknadene om bildeling, som han mener er viktigere virkemiddel med større potensiell effekt.

21:30 Bystyret lykkes dessverre ikke å vedta noen høringsuttalelse om Utkast til lov om kommunalt pålegg om betalingsparkering – Parkeringsloven.

21:35 Bystyret behandler nå sak om detaljregulering av Røa bad. Terje Bjøro tar ordet, og sier at tomten har vært under arbeid siden 1869. Det er en gledes dag for Røa, bydel Vestre Aker og byens badeglade befolkning, sa Bjøro. Saken blir enstemmig vedtatt.

21:55 Det blir enstemmig vedtatt at BU-representanter skal være valgbare til driftsstyrer på sykehjem, men partiene oppfordres til å vise varsomhet med å utnevne representanter som lett kan havne i rollekonflikter. Med det heves bystyret, Oslo Venstre takker for følget gjennom en lang kveld.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**