Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner

På kommunestyremøtet idag presenterer Jørgen Blom fra Venstre Handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner. Venstrerepresentanten er saksordfører for saken, og har arbeidet frem et bredt flertall. På kveldens møte velges også Jørgen Blom som ny nestleder i Komite for oppvekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I tråd med tidligere vedtak i kommunestyret, formannskapet, komite for oppvekst samt i Handlingsprogrammet for 2012 -2015, legges det frem en handlingsplan for bekjempelse av vold i nære relasjoner. I planen vises til nasjonale føringer, lovendringer og forskning om vold i nære relasjoner.

Forskning viser blant annet at det på dette området er store mørketall. For å få et inntrykk av situasjonen i Asker er det foretatt intervju/sendt spørreskjema til aktuelle instanser i og utenfor kommunen. Oversikten viser at mange aktører er i kontakt med saker der det er mistanke om familievold eller det er avdekket slik vold, få instanser fører statistikk. De aktuelle forespurte instansene trekker dels opp ulike behov for tiltak, dels er de sammenfallende. Ikke alles behov for tiltak gjengis i Handlingsplanens tiltaksplanen.

For å kunne forebygge vold i nære relasjoner, og for å kunne gi voldsutsatte voksne og barn samt voldsutøveren adekvat hjelp, legges de føringer og tiltak som fremkommer i handlingsplanen. Samordning av tiltak er nødvendig både innad i kommunen, og mellom kommunen og andre offentlige og private tiltak. Kunnskap og kompetanseutvikling vil være grunnpilaren i dette arbeidet.

Vi har mange gode folk og mange gode instanser, men vi må samordne og koordinere bedre. Vi må sikre at det er en dør i Asker / ett kontaktpunkt både innbyggere, samarbeidspartnere og ansatte kan kontakte og som kan koordinere innsatsen!

Følgende tiltak foreslås:

• Det iverksettes tiltak for å gjøre informasjon om instanser og tilbud tilgjengelig på internett og ved trykte brosjyrer.

• Det utarbeides en praktisk veileder som både er et hjelpemiddel i hvordan oppdage familievold, og i rutiner for hvordan saken eller mistanken om vold videre skal håndteres.

• Det er opprettet et konsultasjonsteam i barneverntjenesten hvor alle «barneinstanser» kan drøfte mistanker om familievold og vurdere videre saksgang.

• Tilbud om oppfølging av voldsutsatte voksne og eldre er mangelfullt i Asker, likeledes behandlingstilbud og andre tiltak. Tiltak er spredt på mange instanser, og det er noe tilfeldig om eller hvor den voldsutsatte får hjelp. Det henvises av mange instanser til «Bærumsmodellen» som ivaretar både kunnskapsformidling, tverrfaglig samarbeid og oppfølging av voksne voldsutsatte.

• For voksne som utsettes for vold er det behov for et drøftingsforum, samarbeidsrutiner og oppfølging av enkeltpersoner. Forslag om prosjektstilling som koordinator. Det er et uttalt behov for et konsultasjonsteam hvor «voksensaker» kan drøftes og tiltak vurderes. For å etablere samarbeid, samordne adekvate tiltak og følge opp voldsutsatte, søkes det om statlige midler til en prosjektstilling. Kvinner og menn utsatt for vold i nære relasjoner trenger hjelp til å komme ut av voldelige forhold, hjelp til bearbeiding av traumer, og hjelp til etablering i ny tilværelse. Det krever at kommunen kan bidra med praktisk hjelp og koordinering av nødvendige tiltak. I samarbeid med SOV- gruppen i barneverntjenesten tenkes det at stillingen også har ansvar for at kunnskap om problemområdet når ut til ansatte i og utenfor kommunen, og at tiltak i denne planen gjennomføres.

• Hvis statlige midler ikke finansierer stillingen, søkes den innarbeidet innenfor eksisterende budsjettramme, eventuelt vurderes ved rullering av handlingsprogrammet.

• Det er få tilbud og tiltak for personer med rus og voldsproblematikk. Det er et ønske at sosialtjenesten v/seksjon rusforebyggende tiltak tar i bruk «Sinnemestringsprogrammet», i regi av kompetansesenteret på Brøset.

• For å nå frem til voldsutsatte eldre (65år +) er det behov for «verktøy» for å kunne avdekke Vold, og bistå med hjelp utover den nasjonale kontakttelefonen.

• Behandlingstilbudet for barn som har vært utsatt for vold eller vitne til vold dekker ikke behovet i dag. Det er behov for behandlingstilbud for voldsutsatte, voldsutøveren, For å kunne gi voldsutsatte voksne og barn behandlingstilbud, foreslås en utvidelse av tilbudet fra Asker og Bærum Alternativ til vold. De gir i dag kun tilbud til voldsutøveren. En utvidelse av tilbudet fra Asker og Bærum ATV med en stilling, drøftes med Bærum kommune og Barne- og likestillingsdepartementet. Alternativt drøftes et samarbeid med Bærum kommune om finansiering av en utvidelse.

• For å samordne adekvate tiltak og se bistand og hjelp i en helhetlig sammenheng utarbeides en kompetanseplan som gir ansatte og samarbeidspartnere bedre kunnskap og nødvendig kompetanse om temaet: vold i nære relasjoner. Særlig er det behov for mer kunnskap om vold utøvd i ikke-vestlige minoritetsfamilier. Regionale ressurssenter om vold og traumatisk stress (RVTS), kontaktes for bistand i utarbeidelsen av kompetanseplanen.

• Handlingsplanen følges opp av en ansvarsgruppe som sørger for implementering av vedtatte tiltak og at handlingsplanen evalueres innen 1. kvartal 2016.

• Det fremlegges egen sak til komité for oppvekst i 2013 om oppfølging av
finansiering av kompetansehevende tiltak, prosjektstilling/koordinator og
utvidelse av tilbudet fra Asker og Bærum Alternativ til vold. Hvis statlige midler
ikke finansierer tiltakene, skal det redegjøres om tiltakene kan etableres innenfor
eksisterende budsjettramme eller ved rullering av handlingsprogrammet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**