Ny E39 – Hvor og når?

I siste Budstikka tipper Høyres Helge Andresen at selve veiarbeidet med ny E39 gjennom bygda kan starte om et par år. Han presiserte imidlertid at det er vanskelig å anslå tid. Det var nok klokt av ham. Videre fremgår det av intervjuet at Høyre i utgangspunktet ønsker ny E39 i dagens trasé, med deler av strekningen under lokk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


At veiarbeidet kan starte allerede om to år er vanskelig å forstå. Skulle det gå på bekostning av utbygging av strekningene i nabokommunene Songdalen og Kristiansand, vil det også være en dårlig løsning for folk i Søgne. Det er ikke den rette strekningen fra Tangvall til grense Songdalen som skaper køproblemer for folk i Søgne i rushtrafikken. Derimot er det trafikksituasjonen i Kristiansand og Songdalen.

E18 Bremsespor

Foto: Jan Kløvstad

Det følger av konseptutvalgsutredningen for Kristiansandsregionen:

"Køsituasjonen både morgen og ettermiddag tilsier behov for tiltak på E39 Breimyrkrysset — Søgne grense, men begrenset kapasitet nærmere sentrum tilsier at det neppe er gunstig å prioritere denne parsellen før ytre ringveg . .. Ny veg i vedtatt trasé bør etableres i perioden 2028 — 2029." For ordens skyld vil vi bemerke at ytre ringvei er rundt Kristiansand.

"E39 fra Hannevikdalen og vestover har betydelige fremkommelighetsproblemer i rush. Fremkommeligheten er i dag i stor grad knyttet til kryssene på strekningen. For å bedre fremkommeligheten på kort og mellomlang sikt foreslås det derfor å bygge planskilte kryss."

"Planlegging etter plan‐ og bygningsloven er en kritisk faktor for framdrift i utbyggingen. Det anbefales derfor en sterk prioritering av planlegging i den videre prosessen. Det lange tidsperspektivet for konseptet gjør at det bør legges stor vekt på fleksibilitet og robusthet i løsningene som velges. Forsering av tidsplanen for enkeltprosjektene kan ha vesentlige virkninger for transportsystemet som helhet."

Dette viser hvilket tidsperspektiv det kan være snakk om.

Departementet stilte som føring i forhold til konseptutvalgsutredningen Søgne — Ålgård at ny trasé ikke skal gå gjennom tettbebygd strøk. Dagens trasé går gjennom tettbebygde strøk i Søgne, og deler bygda i to. Ny trasé i dagens trasé, vil bare gjøre situasjonen enda verre. Det blir ingen smal firefeltsvei, slik som på en kort strekning av "motorveien" i dag, men en bredere vei som krever mye mer areal.

Det ble også stilt føring om at matjord ikke skal tas. Det følger av utredningen at dagens E39 tangerer jordbruksareal i bygda. Det er ikke slik vi oppfatter det når vi kjører over jordene på Klepland. Ny trasé i dagens trasé fører også til at ytterligere matjord forsvinner.

Disse problemene vil man unngå hvis traséen legges i tunnel fra Klepland til Kjelland. En slik løsning tror vi imidlertid ikke er mulig. Da vil det bli en sammenhengende tunnel nærmest helt fra Fidjane, og Vegvesenet ønsker å unngå tunneler fordi de blant annet er dyre å vedlikeholde. Til sammenligning er slike vedlikeholdsutgifter, slik vi oppfatter det, hovedargumentet mot tunnel i Holmensheia.

Vi ønsker en god planprosess, hvor flere traséer- og også en nordlig trasé – blir utredet, slik at vi får den beste løsningen for både innbyggerne og fremtidige generasjoner. I utgangspunktet ser vi ikke bort fra at en ny nordre stamvei for gjennomgangstrafikk, og en smal firefeltsvei fra Tangvall i dagens trasé som lokalvei, vil være den beste løsningen.

Det er nå startet to planprosesser for ny E39 i Søgne. En for strekningen Storenes — Lindelia, og en for strekningen Lindelia — Døle bro. Etter vårt syn bør hele strekningen sees under ett for å få en best mulig robust løsning for mange ti-år fremover, både når det gjelder vei og bygda. Det er ikke noe politisk vedtak for at Lindelia skal være et trafikknutepunkt, og vi synes det binder opp planarbeidet på en uheldig måte.

Vi ønsker at Tangvall og Lunde skal vokse videre, og ikke bare bli trafikkmaskiner. Vegtrafikkstøy er i dag den største kilden til støyplager, og står for omtrent 80 prosent av plagene. Det er et nasjonalt mål å redusere slike plager, som også har helsemessige negative konsekvenser for folk i nærmiljøet. Lokalt vil en trasé vekk fra sentrumsnære områder i Søgne være med på å oppfylle dette målet og redusere folks plager. Å legge veien utenfor sentrum vil også gjøre bygda mer attraktiv å bo i. Det er heller ikke påvist noen sammenheng mellom økonomisk vekst i en kommune og stamvei utenfor stuedøren.

For Søgne Venstre,

Brytteva Litleré Moi, Arild Berge og Tone Pettersen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**