Referat frå fylkesårsmøtet i Vest-Agder Venstre

Referat fra årsmøte i Vest-Agder Venstre 2. og 3. februar 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Møtet vart opna ved leder i Vest-Agder Venstre Heidi Foyn-Thomassen.

1. Godkjenningar
a.Innkalling
Innkallinga vart godkjend utan merknader
b.Saksliste
Sakslista vart godkjend utan merknader
2. Konstituering
Styret valgte Heidi Foyn Thomassen som møteleiar, og Solveig Nilsen vart vald som referent.
Tellekorps: Dag Vige og Anne Margrete Larsen
Til signering av protokollen: Roger Fromreide og Graham Cordwell.

3. Årsmelding 2012 Vest-Agder Venstre
Heidi Foyn Thomassen presenterte årsmeldinga.
4. Årsmelding 2012 frå Fylkestingsgruppa
Gruppeleder i Fylkestingsgruppa, Anne Margrete Larsen, presenterte årsmeldinga. Stein Inge Dahn i Fylkesstyret fekk skryt frå salen for å vere synleg i media.
5. Årsmelding frå Unge Venstre
Unge Venstre var ikkje tilstades på årsmøtet grunna anna arrangement. Det vart kort referert frå utsendte årsmelding.
6. Rekneskap 2012
I møtet 2.februar var rekneskapen for Aust- og Vest-Agder ikkje ferdig splitta mellom fylka då hovedrekneskapen vert ført samla for Agder Venstre. Dette vart ordna på kvelden, og ved oppstart av fellesmøtet 3.februar fekk Vest-Agder presentert rekneskapen og denne vart godkjend.

7. Kontingent 2014
Ingen endring vedteken.
8. Budsjett 2013
Tilslutning til budsjett for Agder Venstre vedteken.
9. Val
Korreksjon til medlemmer i valnemnda: Nemnda har også hatt representant frå Venstrekvinnelaget ved Torunn Sandvand.

a.Revisorar
Valnemndas innstilling var at det ikkje var behov for revisorar for Vest-Agder Venstre. Valnemndas innstilling vart vedteken. Vest-Agder Venstre har ikkje vald revisor.

b.Valnemnd
Valnemndas innstillig til vedtak: Årsmøte i Vest-Agder gir fullmakt til årsmøtet i Agder Venstre til val av valnemnd.
Innstillinga vart vedteken.
c. Justering i styret
Leiar Heidi Foyn Thomassen har ønske om å trekke seg.
Valnemndas innstilling: Stein Inge Dahn, Mandal rykker opp frå nestleiar til leiar og landsstyremedlem for Vest-Agder. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord blir nestleiar og varamedlem til landsstyret. Heidi Foyn Thomassen held fram som vanleg styreleiar. Elles ingen endringar.
Nemndas innstilling vedteken.

d.Landsmøteutsendingar
Valnemndas innstilling som vart sendt ut i innkallinga:
1. Kristin Øygarden, Kristiansand (2.kandidat)
2. Beate Marie Johnsen, Farsund (5.kandidat)
3. Reidar Gausdal, Flekkefjord (8.kandidat)
4. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord (10.kandidat)
5. Tone Pettersen, Søgne (lokallagsleiar og kommunestyremedlem)
6. Oddbjørn Hagen, Vennesla (kommunestyremedlem)

Vara:
1. Stein Inge Dahn, Mandal
2. Erik-Anant Stedjan Narayan, Unge Venstre
3. Dag Vige, Kristiansand
4. Åse Bente Sinnes, Sirdal
5. Per Olav Skutle, Lindesnes

Før møtet trakk Oddbjørn Hagen, Vennesla seg frå 6.plassen, og 1.vara Stein Inge Dahn ryker opp som medlem av landsstyret etter nyval og verv som leiar i Vest-Agder Venstre. Komiteen kom derfor med ny innstilling, endringar i grønt:

1. Kristin Øygarden, Kristiansand (2.kandidat)
2. Beate Marie Johnsen, Farsund (5.kandidat)
3. Reidar Gausdal, Flekkefjord (8.kandidat)
4. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord (10.kandidat)
5. Tone Pettersen, Søgne (lokallagsleiar og kommunestyremedlem)
6. Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand (lokallagsleiar)

Vara:
(varaliste rykker frem, Stein Inge Dahn teken ut)
1. Erik-Anant Stedjan Narayan, Unge Venstre
2. Dag Vige, Kristiansand
3. Åse Bente Sinnes, Sirdal
4. Per Olav Skutle, Lindesnes

Nemndas innstilling til utsendingar vart vedteken:

1. Kristin Øygarden, Kristiansand (2.kandidat)
2. Beate Marie Johnsen, Farsund (5.kandidat)
3. Reidar Gausdal, Flekkefjord (8.kandidat)
4. Anne Margrethe Larsen, Flekkefjord (10.kandidat)
5. Tone Pettersen, Søgne (lokallagsleiar og kommunestyremedlem)
6. Jan Kenneth Stavenes, Kristiansand (lokallagsleiar)

Varaliste vart vedteken med følgande endringer:

1. Erik-Anant Stedjan Narayan, Unge Venstre
2. Kristina Karlsen, Mandal (Dag Vige trakk seg frå plassen)
3. Anita Vestøl Hals, Farsund
4. Åse Bente Sinnes, Sirdal
5. Per Olav Skutle, Lindesnes

Referent: Solveig Nilsen

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**