Møte i bystyret 10. april

I dagens møte i bystyret behandles blant annet talentsatsning i ungdomsskolen, regulering av den såkalte Storebrandtomta og forslag om stemmerett for 16-åringer. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15:05 Ungdommens bystyremøte har prioritert fem saker som skal behandles av bystyret i løpet av året, og får åpne dagens møte med å presentere sakene de har valgt ut. De fem sakene handler om bedre svømmeundervisning, barn på hospits, finansieringsordningen i Oslo-skolen, skolehelsetjenesten og skolevalgsordningen.

15:15 Bystyret går videre til muntlig spørretime, hvor representantene kan stille spørsmål til byrådet om aktuelle saker. Første spørsmål kommer fra varaordfører Libe Rieber-Mohn (A), og handler om tilgang på lokaler for å lagre korpsinstrumenter. Skolebyråd Torger Ødegård sier at det er sendt rundskriv til Oslos skoler om at slike lokaler skal stilles til rådighet, og at de aller fleste skoler har klart å skaffe lagringsplass til veie. Det er fortsatt en eller to skoler som ikke har slik plass, og det jobber vi videre med å ordne, sier Ødegård.

15:25 Neste spørsmål kommer fra Marianne Borgen (SV), og handler om tilgjengelighet for blinde og svaksynte i byens kollektivtilbud. Samferdselsbyråd Ola Elvestuen svarer at han har mottatt forslag fra Blindeforbundet i går, og at kommunen har en pågående handlingsplan for universell utforming i kollektivtilbudet. Det er gjort store forbedringer de siste årene, ikke minst med den fysiske utformingen av holdeplasser, og at informasjon om holdeplasser leses opp over høyttaler inne på busser. Nå ser vi på hva som skal være det neste skrittet etter disse forbedringene, sa Elvestuen, og avsluttet med å opplyse om at universell utforming er en viktig del av alle nye utbygningsprosjekter.

15:30 Victoria Marie Evensen (A) stiller neste spørsmål om hvordan byrådet vil sikre at turistbusser drar til Tøyen. Kulturbyråd Hallstein Bjercke svarer at turistbussene kjører til de stedene turistene ønsker å besøke, uten at byrådet kan legge noen føringer på det. Han kan imidlertid opplyse om at VisitOslo og Munchmuseet har et pågående samarbeid for å øke oppmerksomheten om Munch-museet i jubileumsåret.

15:40 Neste spørsmål er fra Reza Reezae, om basisundervisning til voksne innvandrere. Byråd Ødegård svarer at basisplanene ikke skal avvikles, men styrkes med økt fokus på grunnleggende ferdigheter. Fylkesmannen har imidlertid pålagt kommunen å tilpasse planen til gjeldende lovverk, og det gjøres i den forbindelse en gjennomgang av kvaliteten på tilbudet. Han tilbakeviser dermed påstanden som ble fremsatt i et leserinnlegg i Aftenposten i forrige uke, hvor det ble hevdet at tilbudet legges ned.

15:45 Rina Mariann Hansen (A) spør om den økonomiske situasjonen i Sukehjemsetaten etter at bystyret vedtok å øke utgiftene til måltider til beboerne. Eldrebyråd Aud Kvalbein (Krf) svarer at hun ikke er kjent med noe underskudd i Sykehjemsetaten, men at hun vil undersøke saken nærmere.

15:50 Anne Cathrine Berger (A) spør om pensjonsrettigheter for fosterforeldre. Sosialbyråd Anniken Hauglie svarer at bystyret behandlet en sak om forskjellene mellom den statlige og den kommunale ordningen i forrige bystyreperiode, og det ble da vedtatt å utbetale økt godtgjørelse til fosterforeldre, som blant annet kan benyttes til private pensjonsordninger.

15:55 Neste spørsmål kommer fra Abdullah Alsabeegh (A) og handler om ny TT-ordning i Oslo kommune. Staten vil overta arbeids- og utdanningsreisene, mens kommunen fremdeles skal ha ansvaret for fritidsreiser. Byråd Aud Kvalbein svarer at Oslo er det eneste fylket som ikke har vært med i den statlige ordningen, og at det er naturlig at Oslo også blir med når ordningen gjøres permanent. Forskjellen mellom den statlige og kommunale ordningen, vil blant annet være at brukere med bilordning via NAV ikke kvalifisererer for statlig TT-kort, slik man har praktisert det i kommunen. I Oslo er det spesielle parkeringsforhold som gjør at det kan være hensiktsmessig å opprettholde ordningen som Oslo har hatt, og det er vi i dialog med staten og brukerorgansisajsonene om, avslutter Kvalbein.

16:00 Spørretimen er avsluttet, og bystyret går videre til å godkjenne protokoller og årsrapporten fra Kontrollutvalget. Deretter åpner Ordføreren for å behandle forslag fra Rødt om at Oslo kommune ikke skal inngå avtaler med selskaper som driver økonomisk virksomhet på okkupert land. Finanskomiteen har behandlet saken, og konkludert med at det ikke er lovlig å utelukke enkeltselskaper fra kommunens anbudskonkurranser på bakgrunn av utenrikspolitiske forhold, men at det skal stilles krav til leverandører av varer og tjenester om at blant annet ILOs kjernekonvensjoner skal overholdes i hele leverandørkjeden, og at det skal finnes kontrollmekanismer for å etterprøve dette.

16:10 Terje Bjøro tar ordet, og sier at Venstre stiller seg bak komiteens holdning om at Oslo bystyre ikke skal drive utenrikspolitikk. Samtidig mener vi at Oslo kommune skal være en seriøs og samvittighetsfull aktør på markedet, og stille krav til våre leverandører av varer og tjenester. Dette er viktig både for å sikre at våre egne anskaffelser er i tråd med lover og regler, og for å benytte vår posisjon som en innkjøper av betydelig størrelse til å påvirke bedrifter og leverandører til å ta samfunnsansvar. Oslo kommune har lenge tatt dette ansvaret på alvor, og vi har tatt flere skritt videre bare i denne perioden, blant annet ved å slutte oss til FNs global compact, og nå å melde oss inn i Transparency International. Ved å understreke at det skal stilles krav til overholdelse av ILOs kjernekonvensjoner gjennom hele leverandørkjeden, sikrer vi at de varer og tjenester vi kjøper produseres på en etisk forsvarlig måte. Jeg har stor tillit til at byrådet allerede følger opp dette i praksis, men det er likevel positivt at bystyret nå sender et tydelig signal om at dette er noe vi står samlet bak, og vil prioritere, avsluttet Bjøro.

16:25 Bystyret går videre til å behandle byrådets strategi for talentsatsning i Oslo-skolen. Saken kan leses i sin helhet på Oslo kommunes nettsider(PDF).

16:30 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at det er viktig at alle elever får mulighet til å realisere sitt potensiale. Talentsatsning er en viktig del av arbeidet mot målet om en skole med eleven i sentrum, og for å få til en tilpasset undervisning for alle, må vi tørre å si at ikke alle er like flinke til alt, men at alle er flinke til noe. Vi vet at norsk skole er dårlig på å ivareta de spesielt sterke elevene, og det er derfor veldig bra at Oslo satser på spesialisering gjennom en rekke spennende samarbeid med kunnskapsmiljøer som universitetet og næringslivet. Venstre er stolte og glade over at Oslo-skolen satser tungt på at alle elever skal få undervisning i tråd med sine forutsetninger, slik at alle elevene våre får mest mulig ut av skoletiden. Denne saken handler om å ta den enkelteelev på alvor og fortsette arbeidet for at alle skal oppleve tilpasset opplæring i praksis, sa Ferskaug.

16:50 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at nivådeling er et pedagogisk verktøy som lærere har brukt i mange tiår. Det handler om å se den enkelte elev, og å heve seg over et statistisk gjennomsnitt, sier Dørum, og understreker at Oslo har grunn til å være stolt av skolen vår.

17:00 Bystyret tar saken om talentsatsning i skolen til orientering. Det blir i tillegg vedtatt å sørge for at kurstilbudet til lærere i Osloskolen øker kompetansen om undervisning av talentfulle elever, samt at byrådet skal jobbe for å etablere flere Teach first-skoler.

17:05 Ordføreren går raskt gjennom enstemmige saker fra Byutviklingskomiteen. Det er en lang rekke av dem, som behandles uten debatt.

17:10 Også en del saker fra Samferdsels- og miljøkomiteen behandles uten debatt. Det gjelder høringsuttalelse til en mindre endring av vegtrafikkloven, endring av KTPs navn til Sporveien og innføring av årskort i Oslobadene.

17:10 Bystyret går videre til å behandle regulering av Operaalmenningen. Espen Ophaug tar ordet og sier at reguleringen legger til rette for å etablere et nytt, flott byrom i Bjørvika, som blir østkantens rådhusplass. Det er ikke ofte Venstre går mot antikvariske myndigheter, men for å ivareta bibliotekets interesser, har vi valgt å stemme for vannspeil fremfor fjordbukt. Det skyldes blant annet at vi vil ha muligheten til å tømme vannspeilet og bruke plassen til arrangementer. Det lar seg vanskelig gjøre med en fjordbukt, avsluttet Ophaug.

17:15 Bystyret går videre til å behandle forslag fra Erik Lunde om handlingsplan for forebygging av uønskede svangerskap. Helse- og sosialkomiteen har enstemmig innstilt på å be byrådet lage en slik handlingsplan, med spesiell vekt på prevensjon i skolehelsetjenesten og seksualundervisningen i skolen. Dette blir også vedtatt i bystyret.

17:20 Bystyret behandler forslag fra MDG om 6-dagersuke for ansatte på bibliotekene. Arbeidstakerorgansiasjonene sentralt og lokalt har uttalt at dette er et spørsmål som det må forhandles om mellom dem selv og byrådet, og bedt bystyret om å ikke legge seg opp i det. Finanskomiteen har derfor enstemmig avvist forslaget.

17:25 Terje Bjøro tar ordet, og sier at Venstre har tillit til at byrådet håndterer lokale lønns- og arbeidstidsforhandlinger på en god måte, og at det vil være utidig om bystyret skulle gå inn i disse forhandlingene, spesielt når organisasjonene har bedt bystyret om å lå være å gjøre dette.

17:30 Bystyret tar middagspause. Valgstyret holder også møte for å vedta ordlyden i spørsmålet folkeavstemningen om OL/Paralympics 2022. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30.

18:30 Bystyret er i gang igjen, med behandling av byrådets barnehagemelding.

18:40 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at Venstres visjon er at Oslo-barnehagen skal være landets beste. Vi er opptatt av at hvert barn blir sett og får et godt tilbud. Hovedfokuset i denne barnehagemeldingen er språk, og det er ikke uten grunn, sier Ferskaug, og understreker at barnehagen skal være en arena for sosial utjevning. Da må vi ta høyde for at mange minioritetsbarn har behov for ekstra språkopplæring. Ferskaug snakket også om spørsmålet om bemanningsnorm. I Oslo er det bydelene som har ansvaret for barnehagedriften, og budsjettprosessene i bydelene viser at barnehagen er prioritert. Det er heller ikke slik at bare vi vedtar en norm, kommer bemanningen automatisk på plass. Det viktigste vi kan gjøre er å sørge for tilstrekkelig rekruttering, noe Oslo blant annet har gjort gjennom satsning på arbeidsplassbasert utdanning. Det er synd at staten trekker ut finansieringen av dette tiltaket, men jeg er veldig glad for at byrådet fortsetter sin ambisiøse satsning på å skaffe flere og bedre kvalifiserte førskolelærere til byens barnehager, avsluttet Ferskaug.

19:00 Julianne Ferskaug tar ordet igjen. Hun sier at flertallet i komiteen stilte seg bak forslag om at byrådet skal sikre god kvalitet, god voksenkontakt og god bemanning. Venstre foreslår også at byrådet skal fremme en sak for bystyret om hvordan målet om god bemanning skal nås, og jeg håper flere vil slutte seg til dette forslaget, sa Ferskaug. Oslo er heldig som har en barnehage hvor barna trives og lærer mye. Barn som lærer er lykkelige barn, og lykkelige barn er det vakreste som finnes, avsluttet Ferskaug.

19:10 Odd Einar Dørum tar ordet, og snakker om vellykkede rekrutteringstiltak for minoritetsbarn i bydelene. Språk er avgjørende for å leve i et samfunn, og jeg har vanskelig for å forstå at noen i denne salen er uenig i det. Om man ikke satser på språk, bommer man på veldig mye annet i samme omgang. Språk er det viktigste både for læring og integrering, og det understreker denne barnehagemeldingen, avsluttet Dørum.

19:25 Eirik Lae Solberg (H) fremmer forslag på vegne av byrådspartiene om å be stortinget vedta endring i barnehageloven som legger til rette for to barnehageopptak i året.

19:35 Bystyret voterer over en lang rekke forslag til barnehagemeldingen. Det henvises til protokollen for oversikt over hvilke forslag som får flertall. Byrådspartienes votering er tidligere presentert på våre nettsider.

19:45 Bystyret går videre til å behandle sak om offentlige toaletter. Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at det er bred enighet om at man trenger flere reklamefinansierte toaletter i byen, og at byrådet skal jobbe med dette. Derfor vedtar vi i dag å inngå et samarbeid med bydelene, for å finne hensiktsmessige plasseringer for disse, samt at det fortløpende skal vurderes å etablere midlertidige toaletter der det trengs.

19:55 Ola Elvestuen får ordet, og sier det er bra at bystyret mener det er en suksess med reklamefinansierte toaletter. Vi må bruke tid på å få på plass en ny avtale i sammenheng med de reklamefinansierte leskurene vi har i dag, og det må gjøres en avveining av hvor mye reklame man ønsker å ha i det offentlige rom, sa Elvestuen. Han minnet også om at det er mange offentlige bygg, blant annet Rådhuset, som har offentlige tilgjengelige toaletter, og sier at det vil komme på plass flere toaletter, blant annet på kollektivknutepunkter.

20:00 Saken om offentlige toaletter blir vedtatt i tråd med komiteens innstilling. Bystyret går videre til å behandle interpellasjon fra SV om bosetting av flyktninger.

20:25 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg i interpellasjonsdebatten. Dette er en debatt som aldri blir ferdig, og jeg er glad for at SV reiser debatten, sa Dørum, og understreket at både Norge og Oslo må ta sitt internasjonale og solidariske ansvar på alvor. Oslo er gode på bosetting, og derfor ble vi også nominert til IMDIs bosettingspris. Det skyldes et langsiktig arbeid som vi kan være stolte av, sa Dørum. Når det så gjelder andre kommuner, mener jeg det er mulig å se til Oslo for å lære av våre resultater. Noe av det vi har, er et betydelig apparat som står klare til å ta imot folk som kommer hit. Når kommunen stiller krav om norskprøve 3 til ansatte i kommunen, er det en måte å sikre både integrering og arbeidsevne for flyktninger, sa Dørum. En kommune kan bosette så mange flyktninger den bare vil, men om apparatet rundt ikke fungerer, blir det ikke god integrering av det. Det hadde vært en fordel for integreringen i Oslo om staten bestemte at integreringstilskuddet fulgte med når flyktninger velger å flytte fra sin opprinnelige kommune og inn til hovedstaden. Som forkjemper for lokaldemokratiet mener jeg bosetting av flyktninger må være frivillig for hver enkelt kommune, og være en del av de årlige budjsettprosessene. Da sikrer vi at kommuner ikke tar imot flere flyktninger enn de er i stand til å ta imot på en god måte, slik Oslo gjorde på nittitallet. Det var en tøff beslutning å redusere flyktningetallet den gangen, men jeg mener det var riktig å gjøre det. Så legger jeg avslutningsvis til grunn at byrådet vil stille sin betydelige kunnskap og kompetanse til rådighet om andre kommuner henvender seg til oss med et ønske om å lære, avsluttet Dørum.

20:45 Interpellasjonsdebatten er over, og bystyret går videre til å behandle byrådets sak om tiltak mot overfallsvoldtekter.

20:50 Odd Einar Dørum sier at det viktigste er å holde engasjementet oppe når flomlysene er av og medieoppmerksomheten er borte. Vi har behandlet denne saken grundig, og sørger for å holde fokuset oppe. Oslo kommune har en forpliktelse ovenfor våre borgere, men det er ikke til å legge skjul på at politiet er den viktigste innsatstfaktoren mot voldtekt, sa Dørum, og understreket at også kommunens rolle, med helsevesen, overgrepsmottak og forebyggende innsats er avgjørende. Det skjer mye bra arbeid i Oslo, og ikke minst i bydelene, men det er ikke noe argument for å ikke styrke innsatsen. Særlig vil jeg trekke frem suksessen med SALTO-prosjektet, som gjør en betydelig forskjell, sa Dørum, og avsluttet sitt innlegg med å si at han er for en spesialgruppe i politiet som er dedikert til voldtektsetterforskning, for å sikre at denne etterforskningen får den samme tyngden og statusen som drapsetterforskning.

21:00 Ola Elvestuen får også ordet, og sier at bakgrunnen for saken var den store økningen i overfallvoldtekter vi opplevde sommeren 2011. Vi satte igang en rekke strakstiltak før jul 2011, og videreførte dette i 2012. Det handler blant annet om bedre belysning, Oslovaktene og bedre nattkollektivtilbud. Politiet og frivillige tok også grep, særlig natteravnene gjorde en stor innsats, sa Elvestuen. Saken vi behandler i dag er veien videre, for dette er et systematisk arbeid som må skje over tid, sa Elvestuen, og trakk frem tilstedeværelse i det offentlige rom som et spesielt viktig tiltak. Vi har et godt samarbeid med utelivsbransjen og frivillige organisasjoner, og vil opprettholde både Oslovaktene og nattkollektivtilbudet, sa Elvestuen, og minnet også om at legevaktens overgrepsmottak og skolehelsetjenesten har fått økt sine budsjett. Oslo kommune tar sitt ansvar på alvor, og samarbeider godt med politiet. Det viktigste kommunen gjør er forebyggende tiltak, avsluttet Elvestuen.

21:05 Bystyret tar byrådets trygghetstiltak til orientering. I tillegg blir det vedtatt å lage en handlingsplan mot vold i nære relasjoner, samt å opprette en befaringsgruppe som skal undersøke åsteder for overfallsvoldtekter for å se om det bør gjøres fysiske endringer som kan virke forebyggende. Det vedtas dessuten som egen sak å opprette en trygghetsindeks for Oslo, etter modell fra København. Om trygghetsindeksen sa Ola Elvestuen at en trygghetsindeks er et godt analyseverktøy, og at byrådet er godt i gang med å opprette denne indeksen, i samarbeid med politiet.

21:15 Bystyret vedtok følgende ordlyd for spørsmålet i folkeavstemningen om OL og Paralympicsi 2022: “Bør Oslo kommune søke om De olympiske vinterleker og Paralympiske leker i 2022?”

21:25 Bystyret går videre til å behandle Ruters strategiske plan K2012.

21:40 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og sier at det er gjort godt arbeid med saken i komiteen. Vi er alle stolte over at vi har et kollektivtilbud som er en sukssess, og som vokser kraftig. Så får vi håpe at Nasjonal Transportplan inneholder en prioritering av Oslos kollektivsystem, nemlig 50% finansiering av metro til Fornebu og A-husbanen. Lekkasjene vi har sett er vel og bra, men det er ikke kommet noe til Oslo ennå. Det håper jeg kommer på fredag kl. 12, når hele planen legges frem. Dørum trakk videre frem Lørenbanen, som vil øke kapasiteten i Tbanesystemet med inntil 30% som en spesielt viktig satsning Oslo kommune gjør. Oslo har levert resultater fordi vi har stått sammen om prioriteringer, og det er bra vi fortsatt gjør det i dag, avsluttet Dørum.

21:50 Ola Elvestuen får også ordet, og sier at det har krevd mye vilje og hardt arbeid å oppnå kollektivsuksessen Oslo er i dag. Det er bra at det fortsatt er bred enighet i bystyret om at vi må satse på kollektivtrafikk når vi vedtar den tredje strategiske planen for Ruter, sa Elvestuen, og ramset opp noen av de prosjektene som pågår i dag, som Lørenbanen, Østensjøbanen og Lambertseterbanen. Vi har fått et langt bedre samarbeid med Akershus og bedre organisering gjennom opprettelsen av Ruter, og vi har stått sammen om å få på plass Oslopakke 3, som er helt avgjørende for utviklingen i Oslo. Nå har vi imidlertid begynt å stange hodet i staten, som ikke er like villig som bystyret til å prioritere kollektiv i storbyene. For å få på plass Fornebubanen, må vi ha staten tungt inn på finansieringssiden, akkurat som de andre store byene er avhengig av statlig hjelp, sa Elvestuen, og understreket at fremkommelighetstiltakene Ruter og Bymiljøetaten er utarbeidet på hans egen bestilling, og selvfølgelig vil bli gjennomført i stor skala.

22:05 K2012 blir vedtatt med omfattende merknader. Med det hever ordføreren møtet. Saken om stemmerett for 16-åringer blir dessverre utsatt, sammen med en del andre saker, men ettersom den omhandler kommunevalget i 2015, er det rikelig anledning til å vedta den i neste bystyremøte. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste møte 15. mai.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**