Venstre med interpellasjon om antikorrupsjonsarbeid

Røyken kommune bør styrke sitt arbeid mot korrupsjon, mener Røyken Venstre og foreslo i en interpellasjon i kveldens kommunestyremøte at kommunen søker medlemskap i Transparency International. Les interpellasjonen til Rebekka Borsch her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Røyken Venstres Rebekka Borsch.

Røyken Venstres Rebekka Borsch.
Foto: Tove Hofstad

Røyken kommune er en stor virksomhet og en viktig samfunnsaktør, og det er avgjørende for oss at vi har tillit i befolkningen. Innbyggerne i Røyken skal være trygg på at kommunen ivaretar fellesskapets beste, basert på demokratiske prosesser og rettferdig utøvelse av lokal myndighet.

Korrupsjon har heldigvis ikke vært et problem i kommunen vår enda, men det er avdekket store og alvorlige saker i andre kommuner. Man vet lite om omfanget av korrupsjon i norsk kommunesektor. Det er grunn til å anta at omfanget er større enn hva som blir avdekket. Derfor bør Røyken kommune være føre var og sette fokus på antikorrupsjonsarbeid.

Kommunen ivaretar flere roller i lokalsamfunnet der det kan være risiko for utilbørlig påvirkning eller korrupsjon. Risikoen knytter seg til demokratirollen, myndighetsrollen, tjenesteytingsrollen, utviklingsrollen og eierrollen. Politikere, ledere og medarbeidere kan komme i situasjoner som gir mulighet til å misbruke posisjon, tillit og makt. Ved å erkjenne risikoen for korrupsjon kan kommunen og kommunale bedrifter arbeide med å forebygge at korrumperende atferd utvikler seg og styrke muligheten til å avdekke saker.

Flere norske kommuner, blant dem Oslo, har søkt medlemskap i Transparency International som et ledd i sitt arbeid for å motvirke og bekjempe korrupsjon og korrupsjons-lignende adferd. Dette er et bra tiltak. Venstre mener at Røyken kommune også bør søke medlemskap i Transparency.

Ved å vise omverdenen at risikoen for korrupsjon tas alvorlig, kan kommunen vår signalisere at vi vil sikre en høy etisk standard og markere at det ikke vil lønne seg å misbruke posisjon og tillit for å tilgodese seg selv aller andre eller å fremsette tilbud om det.

Transparency International Norge har dessuten i samarbeid med Kommunesektorens organisasjon (KS) og Oslo kommune utarbeidet en håndbok om antikorrupsjon i kommunesektoren. Håndboken viser hvordan kommunene kan jobbe aktivt med antikorrupsjon. Håndboken kan brukes i introduksjonsprogram for nyansatte, i kommunale virksomheter, på folkevalgtdager og som utgangspunkt for at rådmannens ledergruppe vurderer hvordan et kommunalt antikorrupsjonsprogram kan utvikles.

Venstres spørsmål til ordføreren er følgende:

– Hvilke tiltak og rutiner finnes i Røyken kommune per i dag for å motvirke korrupsjon?
– Vil kommunen slutte seg til Transparency International for å styrke kompetansen rundt antikorrupsjonsarbeid?
– Vil kommunen ta i bruk den nye håndboka fra KS og TI som ledd i arbeidet med å motvirke korrupsjon?

Ordføreren svarte positivt på interpellasjonen, og kommunestyret vil behandle en sak om dette før sommeren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**