Larvik Venstre arrangerte miljømøte

Larvik Venstre har hatt storfint besøk av miljøvernsjef Marit Vasbotten og prosjektleder Gillian Hockly. De jobber begge i Larvik kommune med miljøsaker. -Hensikten med besøket og møtet var å få vite mer om hva kommunen jobber med på dette viktige området. Dessuten er dette også et ledd i Venstres pågående miljøkampanje “En bedre hverdag”, uttaler Jan Kulland, leder i Larvik Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Jan Kulland takker for flott informasjon fra Marit Vasbotten (til venstre) og Gillian Hockly.

Jan Kulland takker for flott informasjon fra Marit Vasbotten (til venstre) og Gillian Hockly.
Foto: Karin S. Frøyd

Aktuelle saker som Venstres medlemmer i Larvik fikk høre om på miljømøtet var:

Revisjon av Larvik kommunes klima- og energiplan
– Kommunen har allerede en god plan, men den må revideres. Nåværende plan omhandler kun energi, men nå skal også klima inn. Nåværende klima-og energiplan er bra, men for generell og den mangler forankring i hele organisasjonen (også politisk) samt ute i samfunnet, uttaler Marit Vasbotten. — Nå legges det opp til en prosess med involvering og medvirkning i form av "gjestebud". Gjestebud går ut på at enkeltpersoner eller foreninger innbyr andre til å diskutere hva planen skal inneholde. Selve målene er det kommunen som setter opp. Forslagene til tiltak skal være så konkrete og realistiske som mulig. Gjestebudperioden går fra 3.-21. juni 2013. – Larvik Venstre vil gjerne delta i et slikt gjestebud, kom det nokså spontant fra Jan Kulland. -Vi legger opp til at den nye klima- og energiplanen behandles i kommunestyret i løpet av oktober 2013, sa Gillian Hockly.

ENØK-prosjekt og energi- og klimastyringssystem

Marit Vasbotten og Gillian Hockly fortalte også om ENØK-prosjektet og det nye energi- og klimastyringssystemet. De var meget godt fornøyd med kommunens innkjøpte web-baserte ledelsesverktøy for energi og klima. Dette er helt avgjørende for å kunne skaffe til veie og kartlegge energi- og klimaparametre i kommunen. Etter input av data kan det tas ut standardrapporter og få ut historiske data for sammenligning og kunne se utvikling fra år til år og faktisk også til visse tider av døgnet, ned til minste enhet. Dette kan eksempelvis være gode verktøy for kommunens vaktmestere. – Denne investeringen vil brukes til å finne potensialer og gi grunnlag for prioriteringer, ja, ganske enkelt bidra til å redusere energiforbruket i kommunen, ble det uttalt.

Miljøinformasjonsprogram
På kommunens hjemmesider og informasjonssider legges det ut miljøinformasjon og linker videre. Dette for å bevisstgjøre innbyggerne på miljøspørsmål for å kunne ta riktige valg.

Sykkelrytter

Foto: Tore Nilsen

Trå til jobben-aksjonen
Dette er en lavterskelkonkurranse for kommunens ansatte eller for næringslivet – og som koster lite, men som gir mye tilbake i form av miljø og helse, jfr. folkehelseperspektivet. Her kan en velge å sykle eller å gå til job. Hensikten er: La bilen stå!

Naturtypekartlegging 2008-2012
Kommunen har fått økonomiske midler fra fylkesmannen til kartlegging av biologisk mangfold. Beløpet har variert noe mellom kr 50.000-150.000. Nå er tilskuddet opphørt. Det gjenstår deler av kommunen som ikke er kartlagt, hovedsakelig ubebygde områder innover i kommunen.

Miljødagen
De seineste årene har kommunen engasjert seg i verdens miljødag 5. juni. Dette er det et politisk vedtak på. Ifjor var det forvaltningsplanen i Bøkeskogen som var i fokus. Iår er målgruppen ungdom med tema "Forbruk og avfall". 7. juni vil 190 elever ved Thor Heyerdahl videregående skole delta.

Ladestasjoner for el-biler

Vi skiller mellom ladestasjoner og hurtigladestasjoner, noe som er kostnadsforskjellige. Kommunen har ingen slike! Det er ikke så langt satt av kommunale midler! Diskusjonen har gått om slike stasjoner skal være gratis eller om brukerne skal betale noe. – Her må Larvik Venstre trykke på for å få til minst en hurtigladestasjon på et sentralt sted i kommunen, uttalte flere av deltakerne i møtet.

Avslutningsvis sa Jan Kulland at god miljøpolitikk fører til en bedre hverdag for deg og meg. Venstres miljøpolitkk er positiv og fremtidsoptimistisk. Alle kan få en bedre hverdag med ren luft, rent vann, bedre kollektivtilbud, trivelige nærmiljøer og energisparing i eget hjem.

Miljøkampanje Banner

Foto: Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**