Møte i bystyret 15.mai

I dagens møte i bystyret behandles blant annet Oslo kommunes mangfoldsarbeid (OXLO), forslag om stemmerett for 16-åringer og regulering av Storebrandtomten til skole. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


12:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

12:10 Bystyret åpner som vanlig med muntlig spørretime, hvor representantene kan stille spørsmål til byrådet om aktuelle saker. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn (A) og handler om turistbusser og hvorvidt de besøker Munchmuseet. Kulturbyråd Hallstein Bjercke forteller at Munchmuseet har inngått samarbeid med cruisenæringen og busselskapet HMK om å inkludere museet i det faste guidede turene disse bussene arrangerer. Han sier videre at arbeidet med å styrke besøkstallene ved museet fortsetter i byrådet.

12:15 Neste spørsmål kommer fra Marianne Borgen (SV), og handler om omorganiseringen av TT-transporten som byrådet har foreslått. Byråd for eldre, Aud Kvalbein (KrF) svarer at TT-prosjektet har hatt tett dialog med brukerorganisasjonene i utarbeidelsen av byrådssaken, som ligger til behandling i samferdsels- og miljøkomiteen. Det har vært enighet om mye i dette samarbeidet, men enkelte av organisasjonene har uttrykt motstand mot at fritidsreiser skal tildeles som “penger på kort” i stedet for et fast antall turer. Byrådet har vært opptatt av at brukerne av TT-ordningen skal ha fritt brukervalg av drosjeselskap, og endringene som foreslås imøtekommer mange av de klagene vi har fått på dagens ordning, sier Kvalbein. Hun understreker videre at det er de årlige budsjettvedtakene, ikke innretningen på ordningen, som avgjør nivået på tilbudet, og forteller at ordningen byrådet foreslår allerede er i bruk i 14 av landets øvrige fylker.

12:35 Neste spørsmål kommer fra Mazyar Keshwari, og handler om byrådets holdning til å plassere ut midlertidige sanitæranlegg i byen. Byrådsleder Stian Berger Røsland svarer at det ikke er tillatt å etablere bosetninger i byens parker og plasser, men at det kan være aktuelt å plassere ut toaletter i tilknytning til for eksempel parker som brukes av mange mennesker. Dette er det opp til Bymiljøetaten å fortløpende vurdere, avsluttet Røsland.

12:55 Harald Nissen (MDG) stiller neste spørsmål, om bruk av portrettbilde av byrådslederen på reklameboards i forbindelse med Oslo kommunes deltagelse i et samarbeid om bedre infrastruktur på Østlandet og mellom de store skandinaviske byene. Byrådslederen svarer at han ble spurt av samarbeidsgruppen om å stille seg til disposisjon til dette, og takket ja til dette.

13:05 Bjørnar Moxness (R) stiller siste spørsmål, om anskaffelsesprosessen som pågår for å kjøpe nye trikker til Oslo. Byråd Ola Elvestuen svarer at det er helt nødvendig å ta lærdom av anskaffelsesprosessen som ledet frem til kjøp av Italia-trikkene, og at den vellykkede anskaffelsen av de nye T-banevognene viser at man har lært av de feilene som ble gjort den gangen. Han varsler videre at det kommer en sak til bystyret om anskaffelse av nye trikker før sommeren.

13:05 Mazyar Keshwari (F) følger opp spørsmålet, og lurer på om det vil være penger å spare på å legge ned trikken og gå over til busser i stedet. Byrådslederen svarer at det ikke er aktuelt å gå bort fra bruk av trikk i Oslo, og at det derfor ikke blir utredet i detalj å erstatte alle byens trikker med buss. Saken om anskaffelse av nye trikker vil likevel gi svar på mye av det Fremskrittspartiet er opptatt av, avslutter Røsland.

13:15 Bystyret går videre til å behandle kontrollutvalgssak om Spansk selskap etablert for å ivareta investering og drift av planlagt rehabiliteringssenter i Spania.

13:20 Byråd Hallstein Bjercke tar ordet og sier at han mener det nok var feil å kjøpe denne tomten i utgangspunktet, men at det slik situasjonen er nå er bedre å beholde den en stund til, inntil man har fått avklart de reguleringsmessige forholdene. Dette vil antagelig gjøre det mulig å oppnå en høyere salgspris, og når det ikke er store kostnader forbundet med å vente, er dette den beste beslutningen for bykassen, avsluttet Bjercke.

13:35 Bystyret behandler etterlønnsbestemmelsene i Reglement for godtgjøring av folkevalgte i Oslo kommune. Espen Ophaug tar ordet, og sier at endringene gjøres for å bringe regelverket mest mulig i tråd med det som gjelder for stortingsrepresentanter. Det skal gjøres fratrekk for lønn i eventuell etterlønnsutbetaling, og ordningen gjøres søknadspliktig. Det innebærer en innstramning. Det er bra at et bredt flertall er enig i at bystyrepolitikere skal ha anledning til å gjøre jobben sin helt frem til den dagen de fratrer, avsluttet Ophaug.

13:45 Reglementet blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle forslag om stemmerett for 16-åringer.

13:55 Toril Berge tar ordet, og sier at stemmerett for 16-åringer har vært en viktig sak for Venstre i mange år. Foreløpige evalueringer av forsøket fra 2011 viser at ungdom med stemmerett er mer opptatt av politikk enn ungdom uten stemmerett. Det er også slik at mange som har fylt 18 år nylig har flyttet fra hjemkommunen sin, og dermed ikke er så engasjert i lokalpolitiske spørsmål der de for eksempel studerer. 16-åringer, derimot, er storforbrukere av kommunale tilbud, og bør derfor være med å avgjøre hvordan de utformes. Demokrati er bra, og mer demokrati er bedre. Derfor er vi stolte av å være med på å utvide stemmeretten i Oslo kommune, dersom altså stortinget åpner for det etter evealuering av forsøksordningen, avsluttet Berge.

14:05 Julianne Ferskaug tar også ordet, og minner bystyret om den modenheten og kunnskapen Ungdommens bystyremøte utviste i forrige bystyremøte. Det er flere som har hevdet i debatten at vi bare skal ha én myndighetsalder i Norge, men slik er det ikke i dag. Det er forskjellige aldersgrenser for eksempel for når man kan straffes for kriminielle handlinger og når man får mulighet til å ta opp gjeld. Det er derfor ingen grunn til å tviholde på 18-årsgrense for å delta i demokratiet. Vi feirer i år 100-årsjubileum for kvinnelig stemmerett, og jeg håper at vi om 100 år kan feire jubilium for 16-årig stemmerett i Oslo, avsluttet Ferskaug.

14:20 Bystyret vedtar å senke stemmerettsalderen ved kommunevalget i 2015 til 16 år, dersom stortinget åpner for det.

14:20 Bystyret går videre til å behandle saker fra byutviklingskomiteen. Første sak er regulering av Ruseløkkveien mellom Dronning Mauds gate og Haakon VIIs gate. Espen Ophaug tar ordet i saken, og sier at for Venstre har det vært avgjørende å skape gode byrom som prioriterer myke trafikanter. Parkeringsplassene må vike for å gjøre plass til gående, sa Ophaug.

14:40 Reguleringsplanen for Ruseløkkveien blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle regulering av den såkalte Storebrandtomten i Bjørnveien til skole.

14:45 Terje Bjøro tar ordet, og sier at denne saken er et bevis på at langsiktig og systematisk arbeid i politikken lønner seg. Det er en gledens dag når vi følger lokale ønsker og regulerer denne tomten til skoleformål. Her er det rom for opptil 800 elever i tillegg til barnehageplasser, og det kommer veldig godt med ettersom bydel Vestre Aker er i kraftig vekts. I dag legger vi til rette for å bygge skole der behovet er størst, sa Bjøro, og skrøt av sine kolleger i bydelsutvalget som sammen med Venstre har stått på barrikadene for denne saken i en årrekke.

15:10 Bystyret behandler sak om utvidelse av politisk styringsgruppe og referansegruppe for det regionale plansamabeidet. En sak av utpreget indremedisinsk karakter.

15:20 Bystyret går videre til å behandle notat om Oslo kommunes arbeid for å øke inntaket av lærlinger i kommunens virksomheter.

15:25 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at Oslo kommune har ambisiøse mål om inntak av lærlinger. Oslo kommune har siden 2007 hatt en tilskuddordning for å motivere virksomhetene til å ta inn lærlinger, og detvil vi fortsette med. Byrådets notat viser en tydelig ansvarsfordeling og klare forventninger om at opptaket av lærlinger skal fortsette å øke, sa Ferskaug.

15:40 Bystyret behandler notat om skolemodeller i Oslo. Julianne Ferskaug sier at om det er en ting vi har mye av i Oslo, så er det skoler. Da er det bra at vi også arbeider systematisk med å utvide skoletilbudet, gjennom skolebehovsplanen som rulleres annethvert år. Det er også den riktige anledningen til å diskutere hva slags nye skoler vi skal opprette, om de skal være rene barneskoler, kombinerte barne- og ungdomsskoler eller noe annet. Det må imidlertid være en vurdering vi gjør om hver enkelt skole, ikke som et overordnet prinsipp, sa Ferskaug, og understreket at for Venstre er nærskoleprinisippet spesielt viktig når skolekapasiteten skal planlegges.

15:45 Bystyret behandler forslag om å stanse anbudsprosessen ved Oslo krisesenter.

15:55 Toril Berge tar ordet, og sier at Oslo kommune må forholde seg til de lover og regler som finnes. Det finnes imidlertid en del unntaksbestemmelser som kommunen kan benytte seg av. I denne saken var ikke det aktuelt, men det var riktig av byrådet å gå inn for en lang kontraktsperiode med kvalitet som eneste kriterie i dette anbudsgrunnlaget. Venstre kommer også å stemme for at man i fremtiden skal vurdere om det er hensiktsmessig å bruke direkteanskaffelser der regelverket åpner for dette, avsluttet Berge.

16:05 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter omtrent 17:00.

16:55 Bystyret gjenopptar sine forhandlinger. Første sak er forslag om at Oslo kommune skal melde seg inn i Transparency International. Terje Bjøro holder Venstres innlegg i saken, og sier at kommunens rolle som stor innkjøper av varer og tjenester gjør at man må ha høy bevissthet om at ting skal gå rikitig for seg, og være etterprøvbare. Det er gjerne konfliktsakene som får størst oppmerksomhet i bystyret, og da er det viktig at vi også gleder oss over det når vi fatter enstemmige vedtak som vi gjør i denne saken, sa Bjøro.

17:00 Bystyret går videre til å behandle forslag fra A om tiltak mot tigging. Ap har tidligere foreslått å innføre meldeplikt for tiggere, og fremmer i dag forslag om å forby tigging innenfor Ring 2.

17:05 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Oslo står overfor en utfordring med europeisk migrasjon som alle er enige om at det er svært vanskelig å løse. Det er noen som mener at det forbud mot tigging vil være en løsning, det tror ikke Venstre. Aps forslag innebærer et de facto forbud mot tigging, og det vil Venstre heller ikke være med på. Det er imidlertid én ting det er enighet om i Oslo bystyre, og det er at frivillige kan gjøre en stor innsats for å bedre situasjonen for fattige mennesker i byen, sa Dørum, og understreket at de frivillige må styre tilbudet sitt selv, basert på de erfaringer og den kunnskapen de har, uten at politikere detaljstyrer hvordan hjelpen skal innrettes. Dørum avsluttet sitt innlegg med å si at det er underlig at Ap foreslår noe som irealiteten innebærer forbud mot tigging, når det samme partiet i regjeringen har vært tydelige på at tiggeforbud er en umulig løsning.

17:35 Odd Einar Dørum tar ordet igjen, og sier at han ved flere anledninger er blitt opprørt over hvordan romfolket omtales i offentligheten. Venstre tror på at ingen skal forhåndsdømmes basert på hvem de er eller hvor de kommer fra. Det er et perspektiv som er i ferd med å gå tapt i debatten, hvor generaliseringene florerer. Det er en debattform jeg ikke vil ha noe av, avsluttet Dørum.

17:50 Toril Berge tar også ordet, og sier at vi har strenge lover mot menneskehandel, og disse lovene bør vi stole på, for vi ser at det blir håndhevet. Noe helt annet er det å si at vi skal forby mennesker om å spørre om en tier til kaffe. Dette er snakk om mennesker som er på flukt fra fattigdom, det skal vi ikke glemme, sa Berge, og understreket at situasjonen medfører noen ordensutfordringer. Det har imidlertid politiet hjemler til å håndtere, og jeg vil oppfordre alle partier til å stemme mot de forskjellige forbudsvariantene som ligger på bordet i dag, avsluttet Berge.

18:10 Debatten om tiltak mot tigging avsluttes med at alle forslag sendes tilbake til Finanskomiteen for ny vurdering. Toril Berge understreket fra talestolen at det ikke er aktuelt for Venstre å endre standpunkt i saken, selv om hun støtter en bredere belysning av de forskjellige forslagene.

18:25 Bystyret vedtar finansreglement for Oslo kommune, og går videre til å behandle sak om Oslo kommunes integrerings- og mangfoldsarbeid, OXLO.

18:30 Terje Bjøro holder Venstres innlegg i saken. Oslo er og skal være en inkluderende og mangfoldig by, sier han. Vi ser at stadig flere mennesker, fra hele verden, av forskjellige årsaker ønsker å bo i Oslo, og det er veldig positivt. Samtidig stiller det krav, både til oss som politikere og som borgere i byen, å ta folk i mot på en skikkelig måte, og å sørge for at det er rom og plass for alle i byen vår. Kampen mot diskriminering vinnes ikke én gang for alle. Det er et pågående arbeid som vi alle er del i. Det er ingen tvil om at mennesker som er i arbeidslivet har en mye tettere tilknytning til samfunnet forøvrig enn de som står utenfor, og det er meget gledelig at Oslo lykkes godt med å inkludere minoriteter, og at andelen som tar utdannelse vokser. Byrådets forslag om å bruke JobbMatch som til å synliggjøre innvandrere som en ressurs for arbeids- og næringslivet er blant flere gode og konkrete tiltak for å følge opp strategien det har vært bred enighet i bystyret om at vi vil følge, sa Bjøro. Venstre er glade for at det er bred enighet om at det er avgjørende at mennesker som flytter til landet og til byen lærer seg norsk, for å kunne delta i samfunnslivet på lik linje med oss som er født her. Det er også bra at byrådet har et internasjonalt perspektiv på sitt mangfolds- og inkluderingsarbeid, og vil legge det Europeiske Charter for integrerende byer til grunn i det videre arbeidet, avsluttet Bjøro.

18:45 Byråd Hallstein Bjercke tar også ordet, og sier at byrådets tilnærming til inkluderingsarbeidet skal være kunnskapsbasert. Han trekker frem utdannelse, arbeidsdeltagelse og bolig som spesielt viktige faktorer for en vellykket integrering. Diskriminering er sløsing med verdifulle ressurser, og det er veldig positivt at vi har et bredt forankret anti-diskrimineringsarbeid i Oslo, sa Bjercke. Han fortalte at Oslo er et eksempel til etterfølgelse der mange byer sliter med integreringsutfordringer, og understreket at byrådet vil fortsette dette arbeidet i samarbeid med næringsliv, utdanningssektoren og de frivillige organisasjonene i Oslo.

19:05 OXLO-saken blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle endring av politivedtektene om forbud mot overnatting utendørs. Byrådet har foreslått å legge til “på veier eller plasser” i listen over steder det ikke er tillatt å overnatte uten tillatelse fra kommunen. Politiets opprinnelige forslag avvises dermed av et bredt flertall i bystyret.

19:15 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier han var forundret over det svært vide forslaget politiet fremmet. Derfor er det bra at byrådet har snevret dette betydelig inn, og nå bare presiserer de reglene som gjelder. Det er bra at byrådet har vært tydelig på at det ikke skal forekomme diskriminering på lovlige overnattingsplasser, som campingplassene i byen, sa Dørum. Det vi trenger nå, er at frivillige organisasjoner, med støtte fra stat og kommune, ser på muligheten til å etablere noen enkle overnattingstilbud mot en beskjeden betaling, sa Dørum, og understreket at det er nettopp frivillige som kan gjøre denne jobben, fordi de har erfaring og ikke trenger den omfattende saksbehandlingen kommunen nødvendigvis måtte ha gjennomført.

19:35 Endring i politivedtekene blir vedtatt. Bystyret går videre til Byutviklingskomiteens område.

19:55 Byutviklingssakene ble behandlet uten større debatter. Bystyret behandler nå sak om Uranienborg skole. Elevtallsutviklingen i skolekretsen tilsier at det er behov for å omgjøre Uranienborg skole til en barneskole, for å sikre at elever i området ikke skal måtte begynne på skole på Skøyen eller andre steder som er lenger unna der de bor.

20:00 Julianne Ferskaug tar ordet, og sier at det viktigste er at nærskoleprinsippet følges. Elevtallsutviklingen tilsier at man derfor utvider barneskolekapasieten ved Uranienborg skole, for å følge dette prinisippet for de nye elevene som kommer til. Dersom bystyret i dag vedtar at man ikke skal utvide kapasiteten på barnetrinnet, er det de minste barna som får lenger skolevei det går utover, avsluttet Ferskaug.

20:20 Julianne Ferskaug tar ordet igjen, og sier at alle endringer i skolegrenser vil skape debatt. Som politikere er vi nødt til å ta hensyn til behovene i hele byen. Jeg har selv vært med på å be om nye vurderinger av Uranienborg skole, for å være sikker på at det vi bestemmer oss for er riktig. Det har det vist seg at det er. Uranienborg skole er en flott skole, og det kommer den til å fortsette å være, avsluttet Ferskaug.

20:25 Det blir vedtatt å ikke omstrukturere Uranienborg skole til barneskole, mot byrådspartienes stemmer.

20:30 Julianne Ferskaug tar ordet i sak om den økonomiske situasjonen ved Munchmuseet. Venstre er glade for at kommunen satser på Munchs kunst, sier Ferskaug. Rammene for Munch-museet er tredoblet på ti år, og det er et klart uttrykk for at kommunen prioriterer museet høyt. Likevel har det vært trange tider for museet, noe bystyret har vært grundig informert om. Alle påstander om at midler ikke har vært brukt i tråd med bystyret forutsetninger er tilbakevist. Det tas nå grep for å håndtere merforbruket museet har pådratt seg. Likevel er det viktig å huske at det er mye som går bra. Museet har brukt mye resursser på å konservere kunstverk og klargjøre dem for flytting. Venstre håper det snart kommer en løsning på lokaliseringsdebatten, slik at vi kan ta Munchmuseet inn i fremtiden på den måten kunsten fortjener, avsluttet Ferskaug.

20:50 Bystyret behandler sak om barn på hospits. Toril Berge tar ordet, og sier at når barnefamilier plasseres i midlertidige botilbud, er det i all hovedsak snakk om steder som overstiger kvalitetsavtalene kommunen har inngått, for eksempel hoteller. Dette må vi ha bedre statistikk på, samtidig som vi arbeider for at barn ikke skal bli bostedsløse. Men i noen akutte tilfeller er det likevel nødvendig å gi et midlertidig botilbud, og da må vi sikre at det er av god nok kvalitet, avsluttet Berge.

21:00 Det blir vedtatt at barn med behov for døgnovernatting skal bo på steder som er egnet for barn, og at oppholdet skal være så kort som mulig. Bystyret går videre til å behandle ny drosjeforskrift for Oslo kommune.

21:15 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at dagens drosje lovverk er gammel, og at det er behov for en rgrunnleggende revidering. Derfor vil Oslo kommune søke om forsøksordninger som vil gjøre konkurransen mellom sentralene bedre og lettere å orientere seg i for passasjerene. Videre er det en enstemmig komité som vedtar byrådets forslag til endringer i forskriften, blant annet at det åpnes for å stille miljøkrav og åpen prisinformasjon. Det er bra at vi har blitt så enige i denne saken, det står drosjepolitikken seg bra på, avsluttet Dørum.

21:25 Ola Elvestuen tar også ordet, og sier at hovedformålet med endringene i drosjeforskriften er å styrke konkurransen mellom sentralene. Drosjetilbudet er en del av kollektivtilbudet i byen, og det er viktig at vi har et system som fungerer til kundenes beste. Derfor innfører vi nå strengere krav til sentralene, og styrker muligheten til å sanksjonere gjennom tilbaketrekk av sentralgodkjenningen. Videre skal vi utarbeide miljøkrav i samarbeid med næringen, og kommer tilbake til bystyret med en egen sak om dette, avsluttet Elvestuen.

21:40 Den nye drosjeforskriften blir vedtatt etter lange runder med skryt til arbeidsgruppen som har jobbet med den. Bystyret går videre til å behandle sak om migrasjonshelsesenteret.

21:40 Toril Berge holder Venstres innlegg. Senteret for migrasjonshelse ble opprettet etter vedtak i bystyret i 1996. Det var en smart ting å gjøre,sier Berge. Siden den gangen har det imidlertid skjedd veldig mye med måten vi organiserer helsetilbudet i kommunen. Vi har hatt en fastlegereform, en sykehusreform og en bydelsreform. I tillegg er det opprettet en rekke nye tilbud til nyankomne flyktninger, og vi kjenner alle til samhandlingsreformen, som legger tunge føringer på kommunens arbeid med forebygging og oppfølging av våre innbyggere. Alt dette tilsier at det er grunn til å se nærmere på organiseringen av de tilbudene vi har i kommunen. Det er dette Helseetaten har foreslått, helt konkret å flytte den delen av senteret for migrasjonshelse som driver kompetanseoppbygging til samhandlingsarena Aker, og den kliniske delen til bydelene. Jeg mener de endringene som er foreslått er i tråd med intensjonen i samhandlingsreformen, og jeg mener det er et viktig poeng at vi må sørge for at nyankomne så tidlig som mulig knyttes til en fastlege, sa Berge, men understreket at disse endringer haster så veldig at bystyret ikke kan seg tid til å innhente litt mer kunnskap. Derfor har Venstre sammen med Høyre og Fremskrittspartiene foreslått at Helse- og sosialkomiteen får en bredt anlagt vurdering av konsekvensens ved omleggingen Helseetaten har foreslått før omorganisering settes igang. Det vil gi oss et tilstrekkelig faktagrunnlag til å vurdere hvordan vi går videre med arbeidet med migrasjonshelse, og det mener jeg er en klok tilnærming, avsluttet Berge.

21:55 Ordføreren hever møtet. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste møte i bystyret 5.juni.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**