Orientering fra Telemark Museum

Orientering gitt fra Telemark Museum ved direktør Jorunn Sem Fure i forkant av onsdagens (15/5) møte i hovedutvalget for Næring, Miljø og Kultur

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Telemark Museum:
Det ble gitt litt generell informasjon om drift og samfunnsoppdrag samt hvilke prosjekter som er i gang pluss prosjekter som ønskes igangsatt. Til slutt noen nøkkeltall og hvilke utfordringer som en kan forvente fremover.

Museumsdrift:

Telemark_Museum

• (136): restaurering, vedlikehold, teknisk oppfølging, sikring
• Samlingsbevaring: magasin, arkiv, klimaregulering
• Forskning: publisering
• utstillinger, digital formidling, skoleopplegg, arrangementer

Samfunnsoppdraget:
• Dokumentere og formidle historie og samtid gjennom å stimulere til refleksjon og aktivitet
• Permanente og temporære utstillinger som gjenspeiler regionens kulturhistorie og setter den inn i større sammenhenger
• Tilgjengelighet til kunnskapskildene, åpne museer – åpne samlinger

Prosjekt søndre Brekke 1998 – 2013
Restaureringen av hovedbygningen på søndre Brekke har pågått siden fra 1998 og til 2013.
Hovedbygningens 1. etasje ble gjenåpnet i 2002, 2. etasje nordre rom i 2009 og 2. etasjes søndre rom i 2013.

Herregården som samfunnsinstitusjon:
Formålet med monteringen av søndre Brekke har vært å vise herregården som en samfunnsinstitusjon på 1800 tallet. Herregården hadde en rekke funksjoner av økonomisk, politisk, sosialt og kulturell art. Hensikten er at innredningen og romdisposisjon skal gjenspeile dette.

Damenes og herrenes salong:
Selskapeligheten hadde en viktig plass i overklassens livsmønster. Gjennom selskapeligheten ble det knyttet viktige forbindelser av forretningsmessig og familiær art. Rommene i 2. etasje skal gjenspeile selskapsformene. Selskapslivet var sterkt kjønnsdelt. Foruten festsalen er det innredet en salong for damene og en for herrene.
Damenes salong var ferdigstilt 2009. Herrenes salong er under montering pr. mai 2013.

Søndre rom 2. etg åpnes våren 2013

Prosjekt Brekke:
• Finansiert utelukkende ved private midler (BV-fond)
• Trenger infrastruktur/logistikk/publikumsmottak for å bli et fullverdig museum!
• Investeringene her må følges opp med publikumsatsing på brekke-anlegget
• Ny hageutstilling i sommer-fint prosjekt, men kort sesong, vanskelige lokaler.

Visjon i to trinn:
• 1 Bondebygget: Tilgjengelig samlingsforvaltning: Magasin, arkiv, publikumsmottak og lesesal.
• 2 Helårsåpent museum: nye visnings- og administrasjonslokaler!

Prosjekt “Bondebygg”:
Privatarkiv/fotoarkiv/biblotek
• PA: Klimatiserte soner, rullereoler, mottak
• Publikumsmottak
• Lesesal
• Utstillinger med smakebilder
• Tilrettelegging for skolebesøk
• FA: Klimatiserte soner (kjøl)
• Teknisk utstyr
• Fellesfunksjoner med PA
• Salg av kopier og tjenester

Arkivsituasjonen:
En arkivar i 50% stilling skal ta seg av 78% av Telemark fylkes privatarkiver!
Situasjonen ble akutt etter tømmingen av Rachebakken 1, forbindelse med at Porsgrunnsmuseenes avvikling av sine kontorer i vinter.

“Prosjekt Bondebygg”
• Kostnadsramme “prosjekt Bondebygg” er på ca. 5 000 000 til 6 000 000 kroner
• Telemark Museum søker Fylkeskommunen om 3 000 000 kroner
• Telemark Museum søker Bache og Vauverts fond og vil også legge inn en betydelig egeninnsats, tilsvarende 1 500 000
• Telemark Museum søker Sparebankstiftelsen DNB.NOR om 1 000 000 kroner
• Sammen med magasinet kan dette inngå i en større finansieringsplan for et nybygg etter hvert

Nybygg i Brekkeparken
• Skien`s merkevare
• Stort potensiale for mer aktivitet, formidling og bruk
• Samle funksjoner – Telemark museum ligger på Brekke! (men vi kan også lage utstillinger andre steder)
• Helårstilbud!
• Byens hukommelse – byens klenodier – byens grønne lunge og rekrasjonspark

Brekkeparken – Visitor Centre
• Markere inngangen til park/museum – et selvbevisst og gjestfritt visitor centre i Skien som presenterer byen som kulturby og fylkeshovedstad!
• Publikumsfasiliteter!
• Butikk/kafe/litterær salong/kunst
• Temporære utstillinger – skifte 4 ganger i året – gir oss en mulighet for aktualitet! Som vi mangler i dag.
• Auditorium for film, foredrag

Fordeling inntekter totalt:
37% Stat
22% Kommune
20% Fylke
15% Private bidrag
05% Egoninntekter
01% Annet

Kommunal støtte, kroner
1,9 millioner, Skien
0,7 millioner, Porsgrunn
0,5 millioner, Bamble
0,3 millioner, Kragerø
0,3 millioner, Nome
0,3 millioner, Bø

Fylkestilskudd pr. innbygger
140,47 kr. Vest Telemark Museum
70,14 kr. Norsk Industriarbeider museum
33,61 kr. Telemark Museum

Skoleelever pr. museumsområde
76,34, Telemark Museum
14,87, Norsk industriarbeider museum
8,78, Vest Telemark Museum

1814 – Pedagogiske opplegg
Tilskuddet fra fylket kr. 100 000,-. Fordelt pr. skolebarn
19,86, Vest Telemark Museum
11,73, Norsk Industriarbeider museum
2,29, Telemark Museum

Ansatte Telemark Museum
26 årsverk
9 museumsanlegg
2,9 årsverk pr museum

Museumsinnhold:
Forskning, formidling og arrangementer
8 årsverk
0,9 årsverk pr museum

Hos noen andre:
• Sunnmøre: 12 enheter: 2,8 årsverk pr enhet, men 18 av disse er knyttet til Borgundgavlen (hovedmuseet)
• Stavanger museum: 11 enheter: 5,6 årsverk pr enhet
• Museum Vest (Hordaland): 4,6 årsverk pr enhet
• Mjøsmuseene: 4,5 årsverk pr enhet
• Jærmuseene: 4,6 årsverk (18 og 21 på to store)

Konsekvenser av situasjonen:
• Kronisk misforhold mellom forventning og leveranse (omdømmeproblem for byen!)
• Stor slitasje på staben. Mange negative tilbakemeldinger. Litt for mye sykemeldinger.
• Belastende fysiske arbeidsforhold (langvarige unntak fra regelverk)
• Resignasjon og mangel på initiativ og faglige løft (det finnes ikke penger å lage utstillinger for, og hadde vi hatt det – har vi ingen egnende steder å vise dem)
• Ond sirkel – vi “synker” stadig dypere

Mulige veier ut og opp:
• Sterk differensiering av drift på ulike anlegg? (vanskeliggjort av avtaleverket med alle eierstyrer/vertskommuner)
• Reforhandling av avtalene – kreve større lokale bidrag – eller redusere virksomhet/si opp avtalene?
• Finne nye finansieringskilder – økt kommersialisering – men hvor og hvordan? Hvilke “produkter” kan vi selge?
• Gode allianser: Innsats fra alle forvaltningsnivåer MÅ koordineres! (dette ble ikke gjort i Porsgrunn – staten ikke inne på investeringssiden: Avslag to år på rad på søknad om driftsmidler – ergo har Telemark Museum nå store problemer med å fylle et dyrt nytt bygg med innhold!)

DuVerden:
Museum/maritimt vitensenter – innovasjon! Attraksjon! Pedagogisk tilbud i særklasse til regionens barn og unge, kompetansearbeidsplasser … (eller …? Kun et eksklusivt klubblokale for sjømannsforeningen)

Vertskommunen Skien
• Se på Brekkeparken og Ibsen Venstøp som merkevarer og salgsargumenter for byen – og bli med på utviklingstiltak som kan realisere et mye større potensial! Bokvalitet!
• Hvordan ønsker vi at byens egen og tilreisende skal få oppleve vår kulturhistorie? Hvordan møtes de i døra?
• Bidra med drahjelp overfor Fylket!
• Se på museet som en kulturresurs og ikke bare utgiftspost – investerte midler her vil gi mye tilbake! (tenk hva en spenstig Nyblin – utstilling i nye, fine lokaler med ikoniske og ukjente Skiensbilder vil bety for byen og regionen!)

Publikumstall Brekke 2012
1700 betalte museumsbesøk, ca 60 kr pr billett. inntekt: 103 049 kr.
Arr. 17 mai og jul, minifarmen: 2300 betalte arrangementbesøk, inntekt: 138 276 kr.
Til sammen 4000 betalte besøk

Med nye fasiliteter for mottak pluss butikk: 20 000 besøkende
Billett/kjøp av kafe og butikkvarer: 200kr pr besøk. 4 000 000kr
Klarer Telemark Museum 30 000?? da er tallet 6 000 000kr!

(estimert besøkstall for nytt kystmuseum i Asker: polarskuten Maud, 55 000!)

Brekke Museum
**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**