Hurumskolen på agendaen

21. mai var det innholdet i skolen som var i fokus. Kommunestyret debatterte den årlige tilstandsrapporten om læringsmiljø, læringsresultater og frafall, kalt “Læringsarbeidet i Hurumskolen 2012”.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Gunn-Torill Homme Mathisen

Foto: Tove Hofstad

– I Hurum har vi et klart mål om å snu fra en stor andel spesialundervisning i skolen til tilpasset undervisning. Denne omleggingen tar tid, men vi har stor tro på at vi skal lykkes. Rapporten viser at vi er på rett vei, selv om vi fremdeles har utfordrnger å ta tak i, sier varaordfører og gruppeleder for Venstre Gunn-Torill Homme Mathisen.

Hun gledet seg over framgang i resultatene på de nasjonale prøvene i lesing på ungdomstrinnet, mindre frafall og over bedre grunnskolepoeng.

– Hurra for jentene på 10. trinn i Hurum som faktisk var best i landet i 2012 på grunnskolepoeng da de gikk ut av ungdomsskolen. Det er bare å gratulere, sier en imponert varaordfører.

Hun tok også opp tråden i tilstandsrapporten når det gjelder frafall på videregående skole og fikk et enstemmig kommunestyre med seg på følgende vedtak:

Hurum kommune anmoder Buskerud fylkeskommune om å starte skoledagen ved Åssiden videregående skole slik at starttidspunktet harmonerer med de øvrige videregående skolene og tilpasse skoleskyssen deretter. Dette for å redusere frafallet fra videregående skole i Buskerud.

(Til orientering starter den offisielle skoledagen ved Åssiden videregående kl. 07.30).

Homme Mathisen sa dette i sitt innlegg om læringsresultatene:

Studenter, høgskole, universitet, studier

Foto: Microsoft

Fokus på innhold
Det å ha fokus på innholdet i skolen og ikke bare skolebyggene, er viktig. Barna skal tilegne seg kunnskaper som skal danne basis slik at de kan skape seg gode liv.
I Hurumskolen satses det på dialog med foresatte og tverrfaglig samarbeid mellom annet gjennom Familiens Hus-modellen, tidlig innsats og å vri fra kostbar spesialundervisning til tilpasset undervisning.

Faglig framgang til tross for lavt ressursnivå
Det gjøres en kjempejobb av de ansatte i skolen. Dette til tross for at rapporten viser at lærertettheten, spesielt på barnetrinnet, er lav. Ungdomstrinnet ligger på landsgjennomsnittet i 2012. Vi kan forstå at å gi god faglig veiledning i klasser med lav lærertetthet er en utfordring.
Kostratall for 2011 viser også et lavt ressursnivå til læremidler og utstyr sammenlignet med kommunegruppe 7. På tross av dette ser vi faglig framgang.

Flagg

Foto: Venstre

Hurra for jentene på 10. trinn!
På de nasjonale prøvene i lesing viser resultatene for ungdomstrinnet framgang. Det er også svært gledelig at grunnskolepoengene ved avslutning av 10. klasse er bedre. Med et gjennomsnitt på 40,7 som overgår både Buskeruds 39,9 og landets 39,8. Og jeg vil si et stort hurrra for jentene i Hurum som skårer høyest av alle i landet i 2012! Gratulerer!

Mindre frafall
Vi ser også en gledelig utvikling når det gjelder frafall der tallet på ungdom som tar videregående utdanning øker. Frafall er et problem for Hurum, siden lange avstander for å komme seg på skolen gjelder mange, særlig dersom du skal på skolen i Drammen.

Større bredde i utdanningsprogrammet ønskelig
Røyken videregående skole er også vår videregående skole. Vi må engasjere oss for å få på plass en enda større bredde i utdanningsprogrammet, slik at flere kan finne det attraktivt å gå på skole i sitt nærområde.

Elever som ønsker utdanningsprogram der de må reise til Drammen og til Åssiden videregående skole, har tidlig skolestart og ugunstige busstider å forholde seg til. Det er ikke alltid like motiverende å «holde ut» for skoletrøtte elever når man må stå grytidlig opp og bruke flere timer på pendling hver dag.

Fokus på tidlig innsats
Det er fremdeles forbedringspunkter som må ha fokus i tiden som kommer. Dette gjelder spesielt svake elever sin mulighet til å skåre bedre på nasjonale prøver. I Hurum har vi fokus på tidlig innsats og tilpassa undervisning. Ikke alle er A4 —mennesker.

Alternative opplæringsarenaer er viktig for en del elever som sliter med teoretiske fag. Det er nødvendig at vi ser på hvordan vi kan videreføre tilbudet med alternative opplæringsarenaer, ikke minst ved Hurum ungdomsskole.

Skole

Foto: Norgesfoto

Mer skrivestøttet leseopplæring
Det tar tid å snu trenden med stor andel av spesialundervisning over på tilpasset opplæring med styrking og deling av klasser. Jeg tror at opplegget ved Sætre skole med skrivestøttet leseopplæring på sikt vil vise seg å være gull verdt. Å knekke lesekoden er helt nødvendig for å kunne klare andre fag. Derfor tror jeg at skrivestøttet leseopplæring på 1. trinn bør innføres på alle barneskolene våre.

Senere starttidspunkt som tiltak mot frafall
Jeg vil også foreslå at Hurum kommune fortsetter å jobbe inn mot fylkeskommunen som både eier de videregående skolene og busselskapet Brakar som står for skoleskyssen. Dersom man seriøst ønsker å gjøre noe med frafallet i den videregående skolen burde det være en kurant sak for Buskerud fylkeskommune å starte skoledagen til litt senere enn det er tilfelle nå.

Forslag til vedtak:
Hurum kommune anmoder Buskerud fylkeskommune om å starte skoledagen ved Åssiden videregående skole slik at starttidspunktet harmonerer med de øvrige videregående skolene og tilpasse skoleskyssen deretter. Dette for å redusere frafallet fra videregående skole i Buskerud.

Og dette ble altså enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**