Bråket om kontrollutvalget: Det handler om fire temaer

Det har vært mye fokus på kontrollutvalget i Eidsvoll denne våren og sommeren. Det handler om fire ulike temaer – som tilfeldigvis dukket opp i nyhetsbildet omtrent samtidig. Det kan være en utfordring å holde disse temaene fra hverandre. Vi skal derfor forsøke å gi deg en oversikt i denne artikkelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Kontrollutvalget er et kommunalt utvalg valgt av kommunestyret, med politikere som medlemmer. Utvalgets oppgaver er regulert i Kommuneloven med forskrifter. Det er altså et av få utvalg kommunen er pålagt å ha.

Etter valget i september 2011 valgte det nye kommunestyret medlemmer til de politiske utvalgene i kommunen, bl.a kontrollutvalget. 30.april i år måtte kommunestyret velge nytt kontrollutvalg.

1. Flertallet tok makten i kontrollutvalget
Valg av nytt kontrollutvalg stod på sakslisten til kommunestyrets møte 30.april i år. Men det forelå ingen forslag på kandidater før møtets begynnelse. Ordfører Einar Madsen (Ap) ba om gruppemøte, og møte med alle gruppelederne. Madsen inviterte alle partiene til det som kalles avtalevalg. Dette betyr at det settes opp et felles forslag til fullstendig sammensetning av Kontrollutvalget – som så alle partier kan stemme for i kommunestyret.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Venstres Knut Bakkehaug sa blankt nei, og krevet listevalg. Begrunnelsen var at Venstre ikke ønsket å bidra til at flertallet i kommunestyret også får flertallet i kontrollutvalget. Grunnen er prinsipiell: De som sitter med makten skal ikke ha makt til å kontrollere sin egen virksomhet; om vedtak som gjøres er i tråd med lover og regler.

Da Venstres holdning ble klar, presenterte ordfører Einar Madsen forslaget til sammensetning; et samarbeid mellom Ap, FrP og Bygdelisten (EDB). Ved å stille èn liste for Ap og èn samarbeidsliste for FrP, Ap og EDB ville disse to listene tilsammen få flertall i Kontrollutvalget. Ap ville få to representanter og FrP en. I tillegg ville Bygdelisten få vararepresentant for FrPs representant. Da ba Høyre om gruppemøte med resten av partiene i kommunestyret; H, SP, SV, KrF og Venstre. Disse ble så enige om å stille felles liste. For denne listen ville H få en representant og SP en representant i kontrollutvalget. I tillegg får KrF en vararepresentant.

Som nevnt innledningsvis er det anbefalt praksis at opposisjonen har flertallet i kontrollutvalget. I Eidsvoll blir dette komplisert fordi partiene som utgjorde flertallet ved starten av valgperioden ikke samarbeider lenger. Som kjent gikk Ap til FrP i forkant av budsjettmøtet i desember, og disse to partiene har også flertall i kommunestyret.

Ap og FrP benekter at de utgjør posisjonen i kommunestyret. Til tross for at det er disse to partiene som har vedtatt budsjett og handlingsplan for perioden 2013 – 2016, og ved nyvalg av medlemmer i utvalgene også utgjør flertallet i kommunens utvalg – og samarbeider i stadig flere saker, hevder Ap og FrPs representanter at dette ikke er formalisert. De bare finner sammen, i sak etter sak. Tilfeldig eller ikke.

Lokalavisen EUB omtalte opposisjonens kritikk av Ap og FrPs fremgangsmåte. Artikkelen ligger ikke på nett, men vi har omtalt den her.

2. Vanskelig tilgjengelige sakspapirer
I kommunestyrets siste møte før sommerferien tok Venstres Knut Bakkehaug opp et annet tema; at innkallelser, sakspapirer og møteprotokoller er vanskelig tilgjengelige. Kommunen har en hjemmeside, med en elektronisk møtekalender. Der er møtedatoer for hele året oppført, for kommunestyret, formannskapet og alle utvalg. For kontrollutvalget var praksisen annerledes, inntil Venstre tok opp saken. Ved å klikke på møtedato fikk man opp tid og sted for møtet, samt sakspapirer. Men ikke for kontrollutvalget. Kontrollutvalgets møter er åpne for publikum, men hvordan kan man bestemme seg for å gå og høre på møtet, når man ikke vet hvor og når det er, eller om det er interessante saker som skal behandles? Det er ingen grunn til at informasjonen om kontrollutvalget skal være vanskeligere tilgjengelig enn for de andre utvalgene i kommunen.

Rådmann Brynhild Hovde lovet bot og bedring, og møtedatoer for kontrollutvalget er nå iferd med å bli lagt inn i møtekalenderen. Men ennå er ikke alt på plass. Sakspapirer og protokoller mangler. Og møtet som ble avholdt 17.juni står ikke i kalenderen. Du må til Rokut-siden for å finne protokollen..

27.juni hadde Knut Bakkehaug et innlegg i EUB om viktigheten av åpenhet og innsyn også i kontrollutvalgets vikrsomhet. Både Kommunal Rapport og nettavisen Liberaleren omtalte denne saken.

3. Høyt fravær – likevel gjenvalgt
I forkant av kommunestyrets møte 30.april hadde Venstre fått høre at det var flere medlemmer som hadde høyt fravær fra møtene i kontrollutvalget. Blant annet på grunn av at møteprotokollene var vanskelig tilgjengelige rakk vi ikke å få laget en oppmøtestatistikk for kontrollutvalget. Den ble først klar 17.juli.

Fra kontrollutvalget ble valgt 08.11 2011 og til nyvalg ble foretatt 30.april i år hadde det vært åtte møter. Aps Ståle Melby hadde et fravær på 75%. Dèt viser Eidsvoll Venstres gjennomgang av møteprotokollene. Likevel ble han gjenvalgt. Hva verre er: Hverken ordfører Einar Madsen eller Aps gruppeleder Hans A. Øberg informerte kommunestyret om det høye fraværet. Istedet forsøkte ordføreren å få hele kommunestyret med på å velge alle partienes kandidater samlet. Venstre mener Ap og ordfører Einar Madsen har forsøkt å føre kommunestyret bak lyset. Fordi Knut Bakkehaug avviste ordførerens forslag til avstemningsmåte, er det Ap, FrP og EDB som må ta ansvaret for at en person med så høyt fravær blir gjenvalgt til kontrollutvalget. På de to møtene kontrollutvalget har hatt etter 30.april har Melby ikke møtt. Hans fravær er nå oppe i 80%.

Venstre har ikke antydet at Melby har hatt ulovlig fravær fra møtene. Vi forutsetter at fraværet er gyldig. Når ordfører Einar Madsen overfor Kommunal Rapport henviser til at Melbys fravær er gyldig, unnviker han selve problemet; at fraværet er høyt.

Nå lurer du kanskje på hvorfor ordføreren har uttalt seg til Kommunal Rapport om saken. Det er fordi lokalavisen EUB ikke har skrevet om saken. Til tross for at Venstre oversendte en pressemelding og hele fraværsstatistikken til EUB 17.juli. Den eneste omtalen av Melbys fravær som EUB har hatt, stod i dette leserinnlegget. Regionavisen Romerikes Blad (RB) omgjorde pressemeldingen til leserinnlegg, som stod på trykk 27.juli. Også nettavisen Liberaleren omtalte fraværet.

4. Bergstøm inn i kontrollvalget
Da kommunestyret måtte velge hele kontrollutvalget på nytt 30.april, foreslo Arbeiderpartiet tidligere etatsjef og mangeårig Ap-koryfè Finn Bergstrøm som Ståle Melbys personlige vararepresentant. Og Bergstrøm ble valgt. På grunn av Melbys hyppige fravær fra møtene blir Bergstrøm nærmest et fungerende medlem av kontrollutvalget.

Venstre er skeptisk til at Finn Bergstrøm skal ha denne posisjonen. Grunnen er at han som etatsjef og innad i Ap har vært en klar motstander av kommunens høyst nødvendige omorganiseringsprosess. Denne omorganiseringen ble vedtatt av kommunestyret i forrige periode, og gjennomføringen av den er det rådmann Brynhild Hovde som har ansvaret for.

EUB har kritisert Venstre for fokuset på kontrollutvalget, på lederplass: “Det kan lages politikk av det underligste”. Men det er Arbeiderpartiet som plasserer en så profilert kritiker av omorganiseringsprosessen i kommunen som fungerende medlem av utvalget. Aps gruppeleder Hans A. Øberg er også motstander av omorganiseringen. Han skrev i et innlegg i EUB 03.juli at Kontrollutvalget burde tatt tak i omorganiseringen i kommunen som en sak. Så hvem er det som politiserer kontrollutvalgets virksomhet? Spørsmålet er om rådmannen og hennes stab samt alle kommunens ansatte får ro til å se fremover, og la en høyst nødvendig omorganisering gå videre.

Fire separate temaer?
Disse fire temaene kan godt vurderes hver for seg. Men at Finn Bergstrøm er fungerende medlem av kontrollutvalget er kun mulig på grunn av Ståle Melbys store fravær fra møtene. Disse to temaene henger derfor sammen. Overfor Kommunal Rapport har Melby opplyst at han pga. endringer i sin arbeidssituasjon kan begynne å stille på kontrollutvalgets møter, fra oktober.

Liten støtte fra de andre partiene
Bortsett fra at Høyre i EUB reagerte mot at Ap og FrP fikk flertall i kontrollutvalget på kommunestyrets møte 30.april, har ingen av partiene i opposisjonen støttet Venstre når det gjelder de øvrige temaene. Hverken SP, SV, eller KrF har ytret seg. Derimot har Ap, FrP og EDB forsvart valget på nytt kontrollutvalg, bagatellisert de vanskelig tilgjengelige sakspapirene, og også forsvart at Ståle Melby ble gjenvalgt – til tross for stort fravær.

Som nevnt over har heller ikke EUB vært interessert i å omtale fraværet til Melby, eller hatt kritiske kommentarer til at Ap og FrP sammen har flertall i kontrollutvalget. At sakspapirene var vanskelig tilgjengelige ble omtalt på lederplass som et forbigående, “operativt problem”. Venstre reagerte skarpt på at lokalavisen på lederplass bagatelliserte disse forholdene.

Fortsetter kampen for åpenhet og innsyn
Å arbeide for åpenhet og innsyn i folkevalgtes arbeid har lange tradisjoner i Venstre. Eidsvoll Venstre mener derfor å ha ivaretatt Venstres prinsipper på en god måte når vi har satt fokus på ovennevnte forhold. Og vi kommer til å fortsette kampen for åpenhet og innsyn. Blant annet ved å fortsette å kjempe for direkteoverføring av møtene i samtlige folkevalgte organer i Eidsvoll.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**