– E18 øker ikke biltrafikken inn til Oslo

Bystyret behandlet i dag Oslo kommunes høringsuttalelse til Bærum kommune om E18 mellom Lysaker og Slependen. Espen Ophaug holdt Venstres innlegg i debatten. Du kan lese innlegget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Ordfører,

Kommunedelplan for E18 gjennom Bærum er en stor og komplisert sak. Planen er lagt fram av Statens Vegvesen — som inntil nylig ble styrt av den rødgrønne regjeringen – og Bærum kommune. Det er altså som nabokommune vi skal uttale oss i denne saken.

Når det gjelder høringsuttalelsen er Venstre glad for at byrådet så tydelig understreker at all trafikkvekst inn til Oslo skal tas med kollektivtrafikk, gange og sykkel. Dette er et poeng som også understrekes i merknadene fra byrådspartiene, og det er viktig å gjenta det fra bystyrets talerstol.

Det er ikke til å komme bort fra at forslaget gir mer vei, men det skal ikke bygges en tolvfelts motorvei inn til Oslo, slik man kan få inntrykk av hvis man har lest aviser den siste tiden. Med denne utbyggingen får vi bedret lokaltrafikken i Bærum, vi får ekspresskollektivfelt både inn og ut av Oslo, og vi får en ekspresssykkelvei.

Mange er bekymret for utbyggingens virkninger inn til Oslo. Til det er det å si at det kommer ikke et eneste nytt bilfelt fra Lysaker og inn i Oslo. Det er også viktig å understreke at det ikke blir flere veier inn til Oslo.

Ordfører, oppgradering av Vestkorridoren er helt nødvendig. E18 vestover er landets mest belastede riksvei, med til dels store trafikkavviklingsproblemer både for buss, næring og persontrafikk. Mye av trafikken på E18 er intern trafikk i Bærum. Derfor er det bra at planen, gjennom et nytt lokalt samleveisystem, legger opp til bedre lokaltrafikk i Bærum. Dette vil også lette trafikken på E18 inn til Oslo, noe som vil gjøre det enklere for kollektivtrafikken inn til Oslo å komme frem. Økt kapasitet på E18 vil også føre til bedre fremkommelighet for buss i Bærum.

Så er Venstre også opptatt av at det må tas noen hurtige grep for å få på plass et sikrere og bedre togtilbud inn til Oslo, og at vi må få fortgang i arbeidet med Fornebubanen. Staten må bidra med 50 % finansiering av en slik bane, noe Venstre og de øvrige samarbeidspartiene på Stortinget gikk til valg på. Men vi trenger også et betydelig bidrag fra utbyggerne, derfor er det viktig at både Oslo og Bærum forplikter seg til fortetting ved de nye t-banestoppene langs Fornebubanen og selvsagt også på Fornebu.

Forslaget til ny E 18 gjennom Bærum er resultatet av kompliserte forhandlinger, hvor forlikspartiene har stått sammen i flere år til tross for sterkt press fra mange kanter.

Ordfører, politikk handler for de fleste partier om å få flertall for prioriteringer og virkemidler, som regel i samarbeid med andre partier med andre prioriteringer. Det betyr kompromisser. Oslopakke 3 avtalen er en viktig kollektivpakke og en helt avgjørende avtale for hele infrastrukturutbyggingen i Osloområdet. I den avtalen er det med mange ulike aktører fra ulike partier og fra hver sin side av kommune/fylkesgrensa, alle disse har ulike prioriteringer. Men når alle har gitt litt, har vi fått til mye i felleskap.

Å rokke ved dette ved å legge ned innsigelse, slik SV tar til ordet for, vil forsinke prosessen med E18 betraktelig, og er etter Venstres mening ikke en konstruktiv framgangsmåte. Derfor sier byrådspartiene nei til innsigelse, men vi er likevel tydelige i høringsuttalelsen fra bystyret.

Utdrag fra høringsuttalelsen:
“Utfordringen sett fra Oslos ståsted er å få flere til å reise kollektivt i Vestkorridoren. Foreliggende forslag til løsning viser separate gjennomgående kollektivfelt gjennom hele Bærum inkludert en separat toveis tunnel/vei forbeholdt busstrafikken fra Lysaker stasjon mot Ramstadsletta vest. Denne løsningen legger til rette for betydelig forbedring av fremkommelighet og kapasitet for busstrafikken og bedring av kollektivtilbudet i Vestkorridoren. Sammen med dette kollektivtiltaket og etablering av Fornebubanen og forbedret togtilbud i vest, har Oslo kommune forventninger om at en del av busstrafikken fra vest terminerer på Lysaker for overgang til T-bane og tog da mottakerkapasiteten for busstrafikk i sentrale deler av Oslo allerede i dag er sterkt begrenset.

[…]

Oslo kommune merker seg at trafikkberegningene utført for en 2030-situasjon, indikerer økning i klimagassutslipp i forhold til dagens situasjon og høyere utslipp sett i forhold til en 2030-situasjon uten utbygging av E18. Statens vegvesen uttaler i hovedrapporten at den økte veikapasiteten foreliggende planforslag legger til rette for, vil gi mer biltrafikk med samme eller dårligere fremkommelighet enn i dag dersom det ikke tas i bruk sterkere trafikkbegrensende virkemidler.

Oslo kommune forventer at den kommende betydelige forbedringen av kollektivtilbudet i Vestkorridoren (togtilbudet, Kolsåsbanen, Fornebubanen og gjennomgående separate bussfelt) kombinert med trafikantbetaling for biltrafikken, vil ha betydning for trafikkutviklingen. Oslo kommune har siden Kommuneplan 2000 ble vedtatt lagt til rette for en banebasert og kompakt byutvikling. I planstrategien for Kommuneplan 2013 (Oslo mot 2030) legges til grunn en videreføring av denne byutviklingsstrategien og med sikte på at den kan bidra til at persontrafikkveksten tas kollektivt samt med sykkel og gange. I planstrategien for areal og transport i Oslo og Akershus, godkjent av Miljøverndepartementet 23.08.2013, legges det tilsvarende til grunn at økningen i trafikkmengden i storbyområdet i årene fremover må tas med kollektivtrafikk, gang og sykkel. Oslo kommune støtter foreliggende planforslag da det legger til rette for en kollektivbasert og bymessig utvikling ved Høvik og Sandvika. Det er Oslo kommunes oppfatning at det er et betydelig potensial for boliger og arbeidsplasser ved knutepunkter i Vestkorridoren.

I planlegging av Oslos del av Fornebubanen vil Oslo kommune legge til rette for banebasert byutvikling knyttet til nye stasjoner på Lysaker, Vækerø og Skøyen. Oslo kommune har forventninger til at Bærum prioriterer kollektivbasert utvikling langs Drammensbanen, Kolsåsbanen og på Fornebu. Videre har Oslo kommune forventninger til at det i kommende detaljreguleringer legges til rette for god tilgjengelighet for gående til banestasjoner i Bærum og da særlig på Lysaker.

Oslo kommune har allerede i dag en meget restriktiv parkeringspolitikk sammenlignet med omegnskommunene. Det er tilrettelagt for at bydelene som ønsker det, kan innføre beboerparkering. Dette vil redusere mulighetene for pendlerparkering. Kompakt og blandet arealbruk kombinert med et svært godt kollektivtilbud minimaliserer beboernes behov for bruk av bil til daglige gjøremål.

[…]

Det gjennomføres nå en evaluering av parkeringsnormene for Oslo. Resultatene av evalueringen vil bli behandlet politisk i 2014. Oslo kommune har forventninger til at Bærum kommune og de øvrige omegnskommunene til Oslo innfører en tilsvarende restriktiv parkeringspolitikk samt legger til rette for innfartsparkering for bil og sykkel knyttet opp mot banestasjoner og ekspressbussholdeplasser.”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**