Åpent møte Oppdal Venstre

Kommunestyremøte onsdag 6.nov.2013

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Mandag 4.november kl. 20.00 er du velkommen til åpent møte på møterom Vetlvonin på Rådhuset.
Saklista ser du lenger ned her. Informasjon og orientering om saklista står på agendaen.
Velkommen!
Hilsen
Odd Gunnar
Sekretær

Til behandling foreligger:

PS 13/81 Ny organisasjonsmodell for Oppdalsmuseet – vurdering av
henvendelse fra styret
PS 13/82 Reguleringsplan for Nedre Gulaker – klage på
kommunestyrets vedtak i sak 13/63
PS 13/83 Korrigerte tilskuddssatser for private barnehager
PS 13/84 Etablering av flyktningmottak i Oppdal kommune. Uttalelse
fra Oppdal kommune som vertskommune
PS 13/85 Revidering av katastrofeplan for helsetjenesten i Oppdal
kommune
PS 13/86 Ny søknad om endring av skjenketider for Låven
PS 13/87 Kontrollutvalg Fjell IKS – budsjett 2014 for kontroll- og
tilsynsarbeidet
PS 13/88 Forliksrådet – oppnevning av møtefullmektiger for
inneværende valgperiode t.o.m. 2016
PS 13/89 Meddommer i Sør-Trøndelag tingrett – søknad om fritak –
Vegard Skjørstad
PS 13/90 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av
inneværende valgperiode 2011 – 2015 – Magne Høie
PS 13/91 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av
inneværende valgperiode – Veslemøy Høyvik

Orienteringer
 “Null-konsesjon” i Oppdal sentrum v/ Trine Gevingås – jurist hos
fylkesmannens landbruksavdeling
 Rosenvik – status for bedriften v/ styreleder Ove J. Snuruås og daglig leder
Sidsel Rian

Ola Røtvei
ordfører
(sign.)

REFERATSAKER
RS 13/45 Lønset Horisontløftarlag. Søknad om økonomisk støtte for
utbygging av bredbånd på Lønset
RS 13/46 Regional plan for Dovrefjell – fastsetting av areal som skal
inngå i planarbeidet
RS 13/47 Rapport vedr. utførte salgs, skjenke og røykekontroller

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**