Budsjett 2014: Tilleggsinnstillingen — Strammere enn antatt

Byrådet i Oslo legger i dag frem tilleggsinnstillingen til budsjettforslaget for 2014. Byrådet foreslår blant annet å sette av midler til å begynne arbeidet med Linderudkollen skianlegg og å styrke satsningen på brannsikring i kommunale boliger med 25 millioner kroner. Samtidig gjør økte pensjonsforpliktelser som følge av nye stalige forskrifter at det må strammes inn på flere områder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– Oslo kommunes økonomiske situasjon er krevende, og en pensjonsregning på 155 mill. fra den rødgrønne regjeringen har gjort det spesielt vanskelig å få budsjettet til å gå opp i år, sier byrådets nestleder, Hallstein Bjercke. Det meste av økningen i pensjonsutgifter foreslås dekket gjennom rammekutt til kommunens virksomheter.

– Det nye pensjonskravet kom overraskende rett etter valget i høst. Når vi må stramme inn pengebruken såpass mye på så kort varsel, er det naturlig at alle områder i kommunen deler på regningen, sier Bjercke. Han er glad for at det likevel er mulig for byrådet å prioritere tiltak som Litteraturhusets barnerom, avvikling av søppeldeponiet på Grønmo og prosjektering av nytt Tøyenbad, miljøtiltak i Finnmarksgata og opprustning av Tøyen T-banestasjon, i tråd med avtalen mellom byrådspartiene og SV.

Hallstein Bjercke.

Foto: –

Biblioteksatsning
Bjercke understreker også at løftene om fortsatt bibliotekssatsning står ved lag, og følger opp dette ved å skjerme Kulturetaten, som driver bibliotekene, fra rammekuttet. I tillegg styrkes Kulturetatens biblioteksramme med fem mill. årlig i perioden 2014 — 2016. – Bibliotekene er ryggmargen i kulturtilbudet til Oslo, og byrådets intensjon er å styrke tilbudet, ikke svekke det, slik enkelte har forsøkt å fremstille det i media, sier Bjercke.

Miljø- og samferdselsbyråd Guri Melby er ansvarlig for idrettssatsningen i kommunen. Hun er veldig fornøyd med å ha fått på plass deler av finansieringen av Linderudkollen skianlegg.

– Nærmiljøanlegg for idrett er viktig i en by som Oslo, og det er veldig bra at vi nå kan sette igang arbeidet med skianlegg i Linderudkollen for alvor. Grunnen til at det er mulig, er at byrådet i fjorårets budsjett opprettet en pott for idrettsinvesteringer som fortløpende brukes til prosjekter det er mulig å sette i gang med. Det gjør det mulig å raskt omprioritere midler når det er behov for det, slik det var for Linderudkollen i år, sier Melby.

Guri Melby på Venstres landsmøte 2013.

Foto: –

Rent vann i Oslofjorden
Byrådet foreslår også å sette av investeringsmidler (2,7 mrd. over seks år) til å oppgradere og utvide Bekkelaget renseanlegg. Dette er et viktig miljøprosjekt som vil sikre at Oslofjorden ikke forurenses til tross for stor befolkningsvekst.

– Renseanlegget er allerede overbelastet i forhold til de dimensjonene det ble laget for. Oslo vokser, og i takt med befolkningsveksten øker også mengden kloakk. Denne investeringen er helt nødvendig for å sikre at vi ikke forurenser fjorden, sier Melby.

Venstres gruppeleder Toril Berge mener byrådet har gjort gode prioriteringer innenfor stramme rammer, og understreker at satsningen på skole og kollektiv fortsetter.

Toril Berge på Torgdebatt Linderudsenter valg2011

Foto: Carl Johan Støylen

– Det er aldri positivt med reduserte rammer, men byrådet har gjort sitt beste for å få et ansvarlig budsjett på plass. Det blir krevende både for bydelene og virksomhetene å få budsjettet til å strekke til, men gjennom gode lokale løsninger, effektivisering og gode prioriteringer er jeg sikker på at Oslo kommunes tjenestetilbud også i 2014 vil være godt og målrettet mot de som trenger det mest, avslutter Berge.

Andre tiltak i tilleggsinnstillingen:

•Belønningsmidler for kollektivtrafikk, i alt 280 mill. til Oslo og Akershus. Fordeles med 235 mill. som disponeres av Ruter, bl.a. til videreføring av oppgraderingen av Ekebergbanen, og til kollektivselskapene, herunder til toveis trikk i Prinsens gate. Resterende 45 mill. disponeres av Bymiljøetaten til fremkommelighetstiltak for kollektivtrafikken og koblingen mellom trikketraseen i Dronning Eufemias gate og toveis trikk i Prinsens gate.
•Oppgradering av Holmenkollen til skiskytter-VM, 100 mill. i 2014
•Etablering av nytt næringsutviklingsselskap (Oslo Business Region AS), 5,09 mill.
•Støtte til knutepunktsfestivalene Ultima, Øya og Mela, 0,522 mill.
•Kunstnerisk utsmykning økes med 1,3 mill som følge av nye investeringer.
•Økonomisk støtte til Oslo arkitekturtriennale, 0,4 mill.
•Tilskudd til «Narvisen» — Utleie av skøyter, 0,2 mill.
•Nytt røykgassanlegg på Klemetsrud, 105 mill. i 2014-2015, 20 mill. i 2014.
•Asbestsanering, Blindern VGS, 12 mill.
•Omsorg+-prosjekt i Trondheimsveien, 350 mill. i økonomiplanperioden

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**