Lokalpolitikk – Budsjett 2014 del 2

Vår økonomiske handlefrihet er bundet opp i hvor mye penger vi har til overs når alle lovpålagte oppgaver er innfridd eller løst. Først da er vi i stand til å kunne drive reell politikk og prioritere mellom de ulike områdene og prioritere partiers hjertesaker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Arild Raftevoll

De senere årene har denne delen blitt mindre og mindre. Vi er nå i en situasjon hvor rådmannen varsler at kommunen skal gjennom store kutt eller kraftige tiltak for å få endene til å møtes.
I tidligere år har Venstre sagt at vi er redd for at den store veksten vil være vår bane og føre oss inn i en situasjon hvor gjeldsgraden blir styrende og for mye av vår økonomi går til å handtere gjeldskostnader. Venstre ønsket derfor en lavere vekst slik at vi skulle ha mer penger til innholdet i skolene, flere varme hender i omsorgsyrkene, altså handlefrihet i kommunen.

De regjerende partier var helt klar på dette, vi skulle i et og alt være en JA kommune og der er vi nå. Dette har ført til en for stor vekst og for stort behov for utbygging av offentlige tjenester. I min verden, med økonomiske begrensninger, er det slik at sier man jag til alt vil man også si nei til noen annet.

Posisjonen har lagt inn i økonomiplanen et effektivitetskrav kalt «handlefrihetsprosjektet». Her vil posisjonen arbeide inn en smidigere drift av kommunen som vil føre til besparelser for 2014 på 10 millioner og for 2015 på hele 25 millioner. Jeg har så langt ikke sett forventet resultater på dette, snarere det motsatte. Kommunen har på flere områder gått med underskudd for inneværende år.
Vi har i noen år arbeidet med å "snu trappen" i pleie og omsorg for at pleietrengende skal få et tilstrekkelig og godt pleie tilbud på lavest mulig nivå. Noe som betyr at brukerne gjerne kan få bo hjemme og få hjemmehjelp framfor institusjonsplass noe som er bedre for brukerne og rimeligere for kommunen. Men det skal selvsagt være medisinsk forsvarlig. Her har vi ikke sett det resultat vi har kunne forvente.

Vi har hørt en del kritikk fra politisk miljø på hvilket resultat rådmannen har levert. Men det er slik at vi som politikere skal sette rammen for driften av kommunen og rådmannen skal stå for gjennomføringen. Men det at vi ikke klarer å nå målene våre kan bety flere ting, også det at vi setter for stramme krav til rådmannen. Politikerne må i denne sammenheng ta ansvar og finne fram til en styringsform som ansvarliggjør politisk nivå.

Venstre har blant annet i flere år bedt om at det settes klare krav og mål for driften innenfor det enkelte tjenesteområde og at dette blir rapportert på blant annet gjennom årsmeldingen. I årsmeldingen kommer det ikke tilstrekkelig fram hvilke mål som er satt for driften og heller ikke hvordan vi har måloppnåelse innenfor det enkelte tjenesteområde. Da sitter politikerne igjen og styrer delvis i blinde. Her må vi gjøre noen grep.

Dette vil Venstre gjøre noe med og vi skal komme med flere innspill hva som skal til for å oppnå bedre resultater for kommunen.
Venstre vil ha en kommune som setter enkeltmenneske i sentrum.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**