Møte i bystyret 20. november

I dagens møte i bystyret behandles blant annet saker om crickettilbudet i Oslo og arbeidet med en sammenhengende kyststi gjennom Oslo. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes nett-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15:05 Bystyret åpner som vanlig med muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn (A) og handler om fraværsreglementet i Oslo-skolen. Kunnskapsbyråd Anniken Hauglie (H) svarer at regelverket er strammet inn på bakgrunn av at flere skoler varslet problemer med høyt fravær. Hauglie understreket videre at alle søknader skal vurderes individuelt, og at det er mulig for rektorer å gi elever fri til for eksempel feire bursdager i familien der dette kan forsvares faglig.

15:20 Neste spørsmål kommer fra Marianne Borgen (SV) og handler om trygghetsarbeidet som gjøres i Oslo, spesielt i forbindelse med den såkalte ransbølgen som mediene har omtalt den siste tiden. Byrådsleder Stian Berge Røsland (H) svarer at politiet i Oslo fortjener ros for å ha snudd seg raskt rundt og satt inn flere synlige politifolk i Oslo, spesielt om nettene i helgen. Det Oslo kommune selv vil bidra med, handler blant annet om Oslo-vaktene og kollektivtilbud om natten. Vi har styrket bemanningen blant de av kommunens folk som er ute og er synlige, og vi har tatt initiativ til et forskningsprosjekt sammen med politiet, for å forsøke å komme til bunns i de bakenforliggende årsakene til at enkelte ungdom havner i en kriminell løpebane, avsluttet Byrådslederen.

15:25 Ordfører Fabian Stang svarer på oppfølgningsspørsmål om trygghet. Han sier at en av ordførerens oppgaver er å være til stede for byens befolkning, også når problemer som den pågående ransbølgen oppstår. Jeg vil bidra til å rette oppmerksomhet mot problemet, og sørge for at ofrene opplever at deres situasjon tas på alvor, sier ordføreren.

15:30 Samferdselsbyråd Guri Melby får spørsmål fra Carl I. Hagen (F) om eventuell styrking av nattkollektivtilbudet i Oslo, for å motvirke følelsen av utrygghet mange opplever. Melby sier at nattkollektiv har vært et prioritert område for byrådet, og at dette er betydelig styrket de siste årene. Det er satt inn leddbusser på alle nattbusstrekninger fra midten av september, noe som utgjør en stor kapasitetsøkning. I tillegg blir linje 31 forlenget til å gå hele strekningen fra Fornebu til Groruddalen også om natten, og Ruter har ekstrabusser i beredskap dersom behovet skulle øke ytterligere.

15:45 Neste spørsmål kommer fra Andreas Halse (A) og handler om flerbrukshall ved Uranienborg skole. Byråd Hallstein Bjercke svarer at det er tomtekostnadene, vernehensyn og plasseringen under bakken som i hovedsak gjør at kostnadsbildet for denne flerrbrukshallen blir tre ganger høyere enn tilsvarende flerbrukshaller på andre steder.

15:55 Aina Stenersen (F) stiller spørsmål om styrking av Oslovaktene i budsjettet for 2014. Byrådslederen svarer at Oslovaktene er styrket med fem millioner kroner i budsjettforslaget for 2014, og at byrådspartiene gjerne diskuterer ytterligere styrking av denne budsjettposten med Fremskrittspartiet.

16:10 Spørretimen er avsluttet, og bystyret går videre til å behandle ordinære saker. Først ut er ansettelse av ny kommunerevisor, som blir enstemmig vedtatt.

16:10 Neste sak handler om kommunale normer og retningslinjers innvirkning på boligbyggingen i Oslo. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Gjennomgangen Plan- og bygningsetaten viser at de fleste normene innen plan- og byggesaker fungerer etter hensikter, men at det er noen av disse som bør justeres for å oppnå enda bedre resultater. Dette kommer det egne saker fra byrådet om, i tillegg til saken om leilighetsfordeling, som ble vedtatt for noen måneder siden, og sak om parkeringsnormen i Oslo, som er nært forestående, avsluttet Ophaug.

16:25Det blir enstemmig vedtatt åbe byrådet fremme saker om normer for uteoppholdsarealer, boligbrakker og veinormaler. Neste sak ut er opphevelse av skillet mellom skole og aktivitetsskole. Byrådet anbefaler å ikke oppheve dette skillet, da det i praksis ville medført innføring av heldagsskole.

16:30 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun sier at samarbeidet mellom skolene og aktivitetsskolen er veldig bra, og bidrar til økt læring blant elevene. Byrådet varsler at dette arbeidet skal videreutviklet, og vi er spent på resultatene fra forsøksordningenmed gratis kjernetid i Aktivitetsskolen som pågår på Mortensrud, avsuttet Ferskaug.

16:45 Neste sak til behandling handler om fremmedspråk og morsmålundervisning i Oslo-skolen. Byrådspartiene har fremmet forslag om at det Oslo innfører en forsøksordning med 2. fremmedspråk fra 5. klasse.

16:55 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. En av styrkene med Oslo er at mange som bor her snakker andre språk i tillegg til norsk. Språk er nøkkelen til å forstå andre kulturer, selv om den viktigste oppgaven i Oslo-skolen er at alle skal lære godt norsk. Vi har derfor fremmet forslag om å innføre en forsøksordning med 2. fremmedspråk i femte klasse. Barn har bedre forutsetninger for å lære nye språk jo yngre de er. Vi har gode erfaringer fra enkeltskoler som har hatt 2. fremmedspråk i 6. og 7. klasse, og dette ønsker vi nå å bygge videre på. Det er også viktig å tilby elevene valgfrihet, og trekke veksler på de språkfagmiljøene som finnes i byen, slik at vi kan tilby opplæring i språk som urdu, mandarin og japansk, i tillegg til europeiske språk som tysk, fransk og spansk. Jeg er veldig glad for at det ser ut til at vi får flertall for dette forslaget i dag, avsluttet Ferskaug.

17:20 Det blir vedtatt at Oslo skal søke om forsøksordning med 2. fremmedspråk i 5. klasse.

17:25 Ordføreren går raskt gjennom saker som kan behandles uten debatt før middagspausen. For oversikt over vedtak som fattes, se hurtigprotokoll på Oslo kommunes nettsider.

17:30 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30.

18:35 Bystyret er i gang igjen, med forslag fra SV om voksenopplæring med læreplan i basiskompetanse. Fylkesmannen har uttalt at Oslos undervisningsopplegg ikke har vært i tråd med opplæringsloven, og byrådet har derfor satt igang et arbeid for å organisere undervisningen annerledes, slik at det skal være i tråd med overordnede krav. SVs forslag går utpå at denne omorganiseringen likevel ikke skal gjennomføres.

18:40 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Hun sier at denne saken ikke bør være en politisk, men en juridisk og faglig vurdering. Når fylkesmannen og Utdanningsdirektoratet sier at Oslos opplegg ikke tilsvarer nasjonale krav, må vi selvfølgelig forholde oss til det. Det betyr ikke at voksenopplæringen skal bli noe dårligere. Alle har krav på tilpasset undervisning, og det skal også være tilfelle i Oslo fremover, avsluttet Ferskaug.

18:55 Neste sak er forslag fra SV om å gå bort fra praksisen med lederoppfølging av rektorer i Oslo-skolen.

19:10 Forslaget fra SV om rektorkontrakter fikk ikke flertall. Bystyret går videre til å behandle organisajonsendring i Barne- og familieetaten.

19:15 Toril Berge holder Venstres innlegg. Hun sier at organisasjonsendringen som er vedtatt i etaten, hvor to konsulenter bytter arbeidssted, er grundig utredet og vurdert av byrådet. Vi må tenke på hvordan vi bruker ressursene best mulig, og styrke arbeidet med tverrfaglighet i kommunens virksomhet, særlig når dette er arbeid rettet mot de minste og mest sårbare barna. Det er Venstre trygge på at er tilfelle i denne saken, avsluttet Berge.

19:35 Bystyret tar organisasjonsendring i Barne- og familieetaten til orientering, og ber byrådet komme tilbake om ett år med et notat om status for arbeidet med rekruttering og oppfølging av beredskapshjemmene tilknyttet Aline.

19:35 Neste sak er om organiseringen av fysioterapitjenesten i Oslo. Det blir vedtatt å utrede muligheten for en ordning for obligatoriske og periodevise kvalitetsrevisjoner av avtalefysioterapeutenes praksis.

19:45 Bystyret behandler sak om crickettilbudet i Oslo. Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg. Cricket er en nokså ny idrett i Norge, men den har oppnådd stor popularitet og begeistring på kort tid. Derfor er det veldig gledelig at både byrådet og komiteen har høye ambisjoner for å utvikle tilbudet til disse utøverne, sa Dørum.

19:55 Guri Melby tar også ordet, og sier at engasjementet for cricket i bystyret er stort, og det derfor er veldig positivt at det er mulig å sette i gang utredninger for å få på plass cricketbaner med internasjonale mål. I tillegg skal det etableres treningspitcher på Rommen. Oslo ønsker å legge til rette for det som er en idrett i vekst, og det gjør vi med denne saken, avslutter Melby.

20:00 Det blir vedtatt å gjennomføre en konseptvalgutredning for Mortensrud idrettspark i Søndre Nordstrand som omfatter idrettsbehov, herunder et cricketanlegg med internasjonale mål, klubbhus og fasiliteter som er nødvendige for å kunne arrangere internasjonale kamper, samt at byrådet skal arbeide for å etablere en ny treningspitch på Rommen, opprettholde eksisterende cricketbaner (treningspitcher) både på Ekeberg og Rommen og vurdere muligheten for anlegging av et mindre cricketanlegg/treningspitcher i forbindelse med utviklingen av Gjersrud-Stensrud.

20:05 Bystyret behandler orientering om fremdriften med å etablere en sammenhengende kyststi i Oslo.
Orienteringen tas enstemmig til orientering.

20:10 Bystyret vedtar endret hogstkvantum i Oslo kommunes skoger og går videre til å behandle sak om fyrverkeri i Oslo.

20:15 Orientering om byrådets planer om kommunalt fyrverkeri på nyttårsaften tas til orientering. Bystyret går videre til å behandle forslag fra byrådet om å oppheve vedtaket om å fjerne sperringene på T-banestasjonene som i dag er i bruk som kortlesere. Vedtaket ville kostet 11-14 millioner og oppfylle, og det anses ikke å være en god prioritering når T-banesperringene ikke utgjør noen sikkerhetsrisiko.

20:20 Byråd Guri Melby tar ordet, og sier at det viktigste er at pengene som brukes på kollektivtransport brukes på best mulig måte. Det er derfor byrådet har foreslått å oppheve bystyrets vedtak, slik at vi kan bruke pengene på det jeg tror passasjerene er mest opptatt av: Hyppige avganger, lave billettpriser og høy standard, avsluttet Melby.

20:20 Det blir enstemmig vedtatt å oppgeve vedtaket om å fjerne sperringene på T-banestasjonene. Bystyret går videre til å behandle saker fra Byutviklingskomiteen.

20:25 Første sak med debatt er regulering av Torggata, som opparbeides til sykkelprioritert gate. Saken er tilnærmet enstemmig i komiteen, og også de fleste interessegrupper er godt fornøyd med forslaget, sier Espen Ophaug. Han sier videre at brostenen som legges skal være både sykkel- og rullestolvennlig, og byrådet bes orientere komiteen om erfaringene med sykkelgate med begrensninger på biltrafikken, avsluttet Ophaug.

20:45 Regulering av Kolstadgata 1 blir vedtatt. Reguleringsformålet overnatting blir tatt ut av vedtaket til fordel for bare hotel, for å sikre at det ikke blir etablert hospits.

20:55 Bystyret går videre til å behandle detaljregulering av CJ Hambros og Økern Torgvei 30. Begge blir enstemmig vedtatt. I tillegg vedtar bystyret å endre skilt- og reklameplanen for å gjøre det mulig å få på plass flere reklamefinansierte bysykler.

20:55 Med det er møtet hevet. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake 11. desember, når bystyret skal behandle budsjett for 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**