Budsjett 2014: Skole og kollektivtrafikk prioritres!

I fylkesrådmannens forslag til budsjett ligger det en tydelig prioriering av skole og kollektivtransport. I møte i fylkesutvalget i dag la Venstre sammen md H, KrF og Frp fram en rekke tilleggsforslag som innebærer en ytterligere satsing på bl.a arbeidet mot frafall i den videregående skolen og større framdrift i arbeidet med bygging av gang- og sykkelveier. Det ligger også inne et investeringstilskudd på 10 millioner til Nes Arena, regionalt friidrettsanlegg på Øvre Romerike. Les alle forslagene her:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Det borgerlige flertallet i Akershus fortsetter det systematiske med å bedre Akershusskolen. Gode samferdselsløsninger for fylket er viktig for å møte veksten. Vi er utålmodige på å få resultater og vil ha sterkere styring med Statens vegvesen og fremdriften av bevilgede prosjekter sier Solveig Schytz, Venstres gruppeleder i fylkestinget.

Her er alle forslagene:

Utdanning
•For å hindre frafall og bedre den psykiske helsen i videregående opplæring økes tilskuddet til miljøarbeidere med 3 millioner kroner årlig. Det vurderes også om en del av disse midlene kan brukes til et mindre forsøk med skolepsykolog. Midlene omdisponeres fra posten forsøks- og utviklingsarbeid.

•Fylkestinget presiserer at fylkeskommunens lærere holder et høyt nivå på undervisningen, men for å ivareta den positive utviklingen i Akershusskolen, ber fylkestinget om en sak som belyser hvordan etter- og videreutdanningen av lærere i den videregående skolen kan inngå som en del av en skoleutvikling hvor veiledere holder kurs på den respektive skole, i stedet for at lærere skal tas ut av skolen for å delta i etter- og videreutdanning.

•Det legges frem en sak om hvordan fylkeskommunen kan styrke samarbeidet med opplæringskontorene og næringslivet i regionen for å øke antall lærlingplasser.

•Mulighetene for et friere skolevalg på tvers av fylkesgrensene utredes. Det forutsettes at elever hjemmeboende i Akershus skal ha rett til skoleplass i egen region.

•I løpet av 2014 igangsettes planleggingen av et «teknologigymnas» på Fornebu.
Gjennom FYR-prosjektet får elever i yrkesfaglige utdanningsprogram som tar påbyggingsår, mulighet til en praktisk, relevant og yrkesrettet tilnærming i teoretiske fag som matematikk, norsk og engelsk. Det utredes hvordan eksamen i de teoretiske fagene kan tilpasses den yrkesrettede opplæringen. Samtidig utredes også mulighetene for å øke antall plasser innenfor tekniske allmennfag (TAF).

•Tiltaket «Ung i jobb» ved Mølla kompetansesenter videreføres i 2014 med inndekning med av økte statlige midler i forbindelse ved statsbudsjettet. I løpet av 2014 fremmes det en sak som belyser tilbudet og muligheten for tilsvarende tilbud i andre regioner.

Samferdsel
•Av de økte statlige midlene settes til sammen 21,9 millioner kroner av til dekkefornyelse på fylkesveier i 2014.
•Fylkestinget ønsker en sikrere og raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter samt fylkesveier i tråd med fattede vedtak i fylkestinget. Fylkestinget ber videre om at det inngås et tettere samarbeid mellom Akershus Fylkeskommune (AFK) og Statens Vegvesen Region Øst (SVRØ) hvor dialog og modeller for raskere gjennomføring prioriteres. Det opprettes et dialogforum hvor ledelsen i SVRØ møter ledelsen i AFK jevnlig (minimum hvert kvartal) og gjennomgår de enkelte prosjektenes status og fremdrift. SVRØ melder om at de har utfordringer relatert til egen byggherrekompetanse. Fylkestinget ber også om at det utredes økt bruk av rammeavtaler med private aktører for å få raskere gjennomføring av gang- og sykkelveieprosjekter. Samtidig utredes muligheten for å søke om å bli forsøksfylke for en ordning uten samsveiadministrasjon.

•Arbeidet med traseer for ekspressykkelveier i Akershus må sees i sammenheng med hovedsykkelveinettet i Oslo.

•Fylkestinget ber om en utredning av muligheten, samt et kostnadsoverslag, for Led- og intelligent belysning langs fylkesveiene.

•Innenfor OP3 bør man vurdere å organisere større utbyggingsprosjekter som OPS. Fylkestinget ber om at dette vurderes i arbeidet med gjeldene handlingsplan.

•For å styrke kollektivtilbudet ytterligere tas det kontakt med Oslo kommune for å utrede mulighetene for at Ruters styre får adgang til selv å vurdere en to prosents høyere prisstigning enn nivået for den kommunale pris- og lønnsdeflatoren. Samtidig utredes kostnaden ved en åtte prosents vekst i kollektivtrafikken.

•Ruter bes å utrede kostnaden ved å gi alle studenter rett til studentbillett uavhengig av hvor i landet man studerer, samt en ordning hvor ungdom som har rett på skoleskyss mot et mellomlegg kan bytte skoleskysskortet mot ungdomskort, samt utrede kostnaden ved å flytte øvre aldersgrense på barnebillett til 18 år.

•Fylkestinget ber om at man utreder muligheten for å leie innfartsparkeringsplasser fra private aktører.

•Fylkestinget ber om en sak om strategier for utvikling av Gardermoen som kollektivknutepunkt for lokal, regional og nasjonal transport.

•Det tas et initiativ overfor regjeringen for å forsere arbeidet med krysningsspor på Kongsvingerbanen.

Plan, miljø og næring
•I neste rullering av økonomiplanen innarbeides en styrking av miljøfondet med 10 millioner kroner i 2017 og 2018.

•Det utarbeides en plan for hvordan fylkeskommunens tjenestebiler kun skal bestå av nullutslippsbiler innen 2020.

•Arbeidet med å etablere hurtigladere til elbiler i hele fylket trappes opp i samarbeid med kommunene.

•Fylkestinget ber om at fylkeskommunens arbeid med by- og tettstedutvikling retter seg mot både administrasjon og folkevalgte i kommunene.

Kultur, frivillighet og folkehelse
•Det legges frem en sak om Akershus Teater som skal inneholde en vurdering av fylkeskommunens bidrag til stiftelsen, samt hvordan teateret skal innfri forventningene som regionteater. I denne sammenheng må ambisjonene for den kulturelle skolesekken også vurderes (DKS) og den økte fylkeskommunale bevilgningen på 1,6 millioner kroner til DKS stilles foreløpig i bero frem til saken er behandlet.

•Rådmannen bes å forsere arbeidet med avklaringer rundt økonomiske bidrag til Tunet IS, fylkeskommunens andel av kostnadene og fremtidig organisering av Tunet IS.

•Best mulig sambruk av offentlige bygg er viktig for optimal bruk av offentlige midler. Fylkeskommunen bør bestrebe seg på et godt samarbeid med kommunene og frivillige organisasjoner for best mulig bruk av både kommunale og fylkeskommunale bygg.

•Det fremmes en ny sak basert på Kunstpolitiskplan som avklarer kulturfyrtårnenes rolle og aktivitetsnivå. Eventuelle forventninger fra kulturfyrtårnene til fylkeskommunale bevilgninger synliggjøres.

•Fylkestinget ber om en sak som avklarer prinsipper for tildeling av midler til frivillige organisasjoner i fylket, herunder skal Barne- og ungdomsorganisasjoner prioriteres. På bakgrunn av denne utredningen vurderes tilskuddet til organisasjonene økt fra 2015.

•Det legges frem en sak som avklarer premissene for en eventuell ungdomsmelding. NOVAs nasjonale rapporter fra de kommunale Ungdata-undersøkelsene med særlig henblikk på ungdoms psykiske helse, vurderes i denne sammenheng.

•Det avsettes 2,5 millioner kroner i årlige investeringsmidler til anlegg på området kultur, frivillighet og folkehelse i ØP-perioden 2014-17, totalt 10 millioner kroner. Det forutsettes at anlegget har reell regional forankring, og det forutsettes minimum tilsvarende økonomisk bidrag fra vertskommunen som det fylkeskommunen bidrar med. Avsetningen dekkes for av det økte statlige bidrag i nytt forslag til statsbudsjett. For perioden 2014-17 brukes de tilgjengelige midlene, totalt 10 millioner, som et bidrag til å realisere Nes Arena, forutsatt godkjent finansieringsplan.

•Det er store geografiske forskjeller vedrørende tannhelsen i Akershus. Det bes om en sak til fylkestinget som tar for seg hvordan man kan få en best mulig tannhelse i hele fylket.

Oversendelsesforslag:
•Akershus fylkeskommune utvider retten til videregående opplæring slik at elevene har rett til å ta tredje påbyggingsår, også etter læretiden er avsluttet, og slik at retten til videregående opplæring varer til retten til voksenopplæring trer i kraft.

•Elever som har behov for tilrettelagt opplæring skal ha et godt tilbud. Det bes om at det sikres relevant kompetanse for elevassistenter og miljøarbeidere ved tilrettelagt opplæring.

•Fylkets bidrag til frivillige organisasjoner gjennom direkte tilskudd og prosjektmidler synliggjøres samlet med historiske tall og sammenlignet med andre fylker.

•Fylkestinget henstiller til samferdselsministeren om å vurdere muligheten av å finansiere den planlagte utbyggingen av Rv33 i Akershus med statlige midler i stedet for å kreve inn bompenger på denne strekningen.

•Det utredes muligheten for flere sammenhengende kollektivfelt inn mot kommunale hovedsentra i Akershus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**