Budsjettendringene til Samarbeidspartiene – se hva dette vil bety for deg

I Formannskapets møte 26. nov. ble Budsjett 2014 og økonomi- og handlingsplan 2014-17 behandlet. Samarbeidspartiene gav Rådmannen klare styringssignaler i en krevende økonomisk situasjon for kommunen der en ligger an til et overforbruk i virksomhetene på 15 mill. kr i 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Penger, sedler

Foto: Microsoft

Varaordfører Gunnn-Torill Homme Mathisen (V) er bekymret.

– Vi har et stort overforbruk og må jobbe intens for å tilpasse tjenestetilbudet rammene. Vi kan ikke bruke penger vi ikke har, da havner vi på Robeklista og blir fratatt vår selvråderett. Vi ser ut til å ende opp med et par millioner i overskudd etter at man har krympet fondene for å komme i balanse. Det er økt skatteinngang som “redder” oss, sier hun.

Men eiendomsskatt er uaktuelt for samarbeidspartiene.
– Vi gikk til valg på nei til eiendomsskatt og det står vi fast på. Vi tror det er andre måter å komme i mål på, men vi må få kontroll på økonomien og mener vi forslagene vil bidra til, sier hun.

Fram til kommunestyremøtet 10. des. blir det Rådmannens oppgave å komme opp med forslag til innsparinger basert på kriteriene du kan lese her.

Gruppeleder Morten Sandnes (H) fremmet slikt endringsforslag på vegne av H og V:
(Ap støttet forslaget som dermed ble enstemmig vedtatt)

a. Aktiviteter som fremmer vekst og utvikling, skole, forebygging og tidlig innsats, skal
prioriteres i Hurum kommune. Rådmannen skal så snart som mulig presentere en plan
for formannskapet som viser hvordan Hurum kommune kan effektivisere driften
tilsvarende verdien av 10-15 årsverk samtidig som ressurser til de ovenfor nevnte
aktiviteter prioriteres. Effektiviseringen skal være 1-2 prosent pr år.

b. Den politiske utvalgsstrukturen endres ved at tjenesteutvalget nedlegges og erstattes
av to utvalg: Utvalg for oppvekst og utvalg for helse og omsorg. Endringen
gjennomføres så snart som mulig og senest innen 1. mars 2014.

c. Det innføres nye rutiner for bedre og enklere økonomirapportering til formannskapet.
Rådmannen forbereder en sak til formannskapet om innføring av månedsrapporter som
også gir gode prognoser på forventet forbruk fremover.

d. Det etableres en ny rutine hvor medlemmer av utvalgene mottar en månedlig rapport
som gir innsyn i antall saker og fremdriften i behandling av disse. De respektive
utvalgene forbereder saken sammen med administrasjonen.

e. Hurum kommune tar et initiativ mot Røyken kommune for å vurdere samarbeid om
kulturskoletilbud i Hurum og Røyken.

f. Kulturprisen og frivillighetsprisen skal bestå og deles ut årlig.

g. Hurum turistforening innvilges støtte til innkjøp av ny løypemaskin og økning i det
faste årlige tilskuddet med kr 100 000,-.

h. Frisklivsentralen opprettholdes som i dag.

i. Bokbussen opprettholdes frem til sommeren 2014.

j. Forslaget fra Sætre skole om et eget målrettet tilbud for elever med spesielle behov
utredes og legges frem til politisk behandling i løpet av første kvartal 2014.

k. Økt bemanning i barnehagene på morgen og ettermiddag utredes og legges frem for
politisk behandling innen 1. mai 2014.

l. Hurum kommune sier ja til å bli med på Røykens prosjekt med ny svømmehall på Bråset.

Les Rådmannens forslag til Budsjett 2014 og økonomi- og handlingsplan 2014-17.

BUDSJETTENDRINGER
DETTE ER BAKGRUNNEN FOR OG PRIORITERINGENE TIL SAMARBEIDSPARTIENE I HURUM

Budsjett 2014 og økonomi- og handlingsplan 2014-17

Dette dokumentet er utarbeidet av Høyres og Venstres kommunestyregrupper)

Høyres gruppeleder Morten Sandnes sa dette i formannskapsmøtet på vegne av H og V:

Bakgrunn
Valget i 2011 ga et nytt politisk flertall i Hurum. Vårt store prosjekt er vekst og utvikling. Fordi vi mener at dette er fundamentet for å gjøre Hurum bedre for innbyggere og næringsliv.

• Vi vil at de som henvender seg til kommunen blir møtt av profesjonelle og imøtekommende mennesker som går inn i sakene for å hjelpe folk til å lykkes med sine prosjekter.
•Vi vil at våre innbyggere — som viser initiativ og engasjement i frivillig arbeid for å gi barn, unge, voksne og eldre et bedre og mer mangfoldig liv her i Hurum — blir møtt av en støttende kommune som legger til rette for frivilligheten.
•Og vi vil at Hurum kommune som organisasjon skal være utviklingsorientert, effektiv og i stand til å gjøre et politisk vedtak eller klare politisk signaler, til faktiske tiltak som merkes hos innbyggere og næringsliv.

Innledning

Og da er vi fremme ved vårt utgangspunkt for neste års budsjett. Vi er så langt ikke fornøyd.

Samarbeidspartienes innspill til budsjettet har fire hovedformål:

•Vi vil ha en klarere prioritering og mer effektiv utnyttelse av ressursene.
•Vi vil flytte midler fra administrasjon og byråkrati til frivillig arbeid, idrett, rekreasjon og kultur.
•Vi vil ha en langt mer utviklingsorientert kommuneadministrasjon.
•Og vi vil reorganisere det politiske systemet slik at politikerne kommer nærmere drift og løpende prioriteringer i kommunen.

Ny utvalgsstruktur

Vi vil dele opp tjenesteutvalget i to enheter: Ett utvalg for skole og oppvekst, og ett utvalg for helse og omsorg. Begge utvalgene skal ha sju medlemmer som blir valgt ved forholdstallsvalg.

Det må være tett dialog mellom politisk- og administrativ ledelse og vi må etablere bedre og enklere rapporteringsrutiner som sikrer politikerne god innsikt. Gjennom endret utvalgsstruktur vil politikerne få bedre kunnskap og kortere vei til beslutninger og løpende prioriteringer innenfor de ulike tjenesteområdene.

Økonomistyring
Vi er ikke tilfreds med rapportering og prognoser om kommunens økonomiske utvikling. Formannskapet må få en månedsrapport som sier noe om forbruk i forhold til budsjett og rullerende prognoser for de neste månedene. Rapporten må utformes slik at den er kortfattet og lett forståelig (2-3 sider). Vi vurderer å opprette et eget utvalg for økonomistyring, men vil ha en dialog med administrasjonen frem mot kommunestyremøtet i desember for også å vurdere andre løsninger. Poenget er at vi som politikere må komme tettere på den løpende økonomiske utviklingen i kommunen.

Rapportering
Av samme grunn vil vi opprette en egen rapporteringsrutine for saker innunder plan- og bygningsloven. Planutvalget skal hver måned få en rapport som viser progresjonen i saksbehandling. Hvilke saker jobber vi med til enhver tid? Hvilke saker er kommet inn siste måned? Når kom søknaden? Hva er status på arbeidet? Hvem er saksbehandler? Når forventes søknaden å være ferdig behandlet?

Vi ønsker en tilsvarende rapportering også for de andre utvalgene. Utvalgene må selv bestemme struktur på rapportene.

Kvalitet og tempo på saksbehandling er svært viktig for om vi blir oppfattet som en JA-kommune eller en NEI-kommune. Og la det ikke være noen tvil: Hurum har ikke råd til å bli oppfattet som noe annet enn en JA-kommune.

Åpenhet

Vi vil legge opp til at både de månedlige økonomirapportene, og rapportene fra plan- og samfunn gjøres offentlig tilgjengelige på en slik måte at det er enkelt for innbyggere og næringsliv å følge med på våre resultater og prioriteringer.

Effektivisering

Vi er ikke tilfredse med tempoet i effektivisering og forenkling av driften. Den underliggende driften er dyrere enn forutsatt i budsjettvedtaket for 2013. Dette er ikke godt nok.

Om rådmannen hadde klart å følge opp fjorårets budsjettvedtak, ville vi hatt rundt 10 millioner kroner mer ved inngangen til 2014.

Vi må få en langt strammere oppfølging av tiltak for effektivisering. Gjennom blant annet å jobbe smartere, ta i bruk ny teknologi og fokusere arbeidet mot det som gir best effekt for innbyggere og næringsliv. Vi må kunne forvente en årlig effektivisering på mellom 1 og 2 prosent i Hurum kommune og inviterer rådmannen til videre diskusjon om dette.

For 2014 forventer vi en effektivisering som tilsvarer verdien av 10-15 årsverk.

Vi blir ofte utfordret til vedtak som fjerner enkeltstillinger helt ned til små stillingsbrøker. Som politikere og innbyggere i Hurum har vi mer eller mindre detaljert innsikt i de forskjellige delene av kommunens virksomhet, men vi mener at det er uforsvarlig av oss som politikere å gå for dypt inn i detaljene.

Derfor må rådmannen gjennomføre de nødvendige grep for å rasjonalisere driften. Vi mener det kan gjøres uten at tjenestetilbudet forringes. Vi trenger ikke politiske vedtak på enhver detalj og mener at evnen til å drive organisasjonen basert på kontinuerlig forbedring og effektivisering er et soleklart topplederansvar i Hurum kommune.

Frivilligheten, idrett og kultur

Frivillighetsarbeidet er svært viktig for livskvaliteten til våre innbyggere. I dag er dette organisert innunder kultur og idrett men vi vil løfte frivilligheten inn som en stabsfunksjon direkte under rådmannen. Frivillighet dreier seg om langt mer enn kultur og idrett.

Vi opplever også at arrangementer og tiltak som er viktige for befolkningen, ikke får den ønskede støtte og oppfølging. Vi vil vri budsjettet over fra administrasjon til mer publikumsrettede tiltak.

Vi ser for øvrig at bokbussen er populær. Fylkeskommunen har besluttet at bokbussen skal legges ned til sommeren og vi ønsker at Hurum kommune opprettholder bokbusstilbudet frem til da.

Vi tror også at det kan være rom for å tilby et mer komplett tilbud til våre innbyggere dersom vi fikk et tettere samarbeid med Røyken også på kultursiden. Kan det for eksempel være mulig å slå sammen kulturskoletilbudet i våre to kommuner? Vi vil at administrasjonen ser på denne muligheten.

Vi vil også gi et klart signal: Kulturprisen og frivillighetsprisen skal bestå. Dette er viktige markeringer rettet mot de største heltene vi har: De som bruker sin fritid, kreativitet og energi på å gjøre denne kommunen bedre for alle.

Folkehelse

En av Hurums flotteste kvaliteter, er naturen. Rekreasjon i skog og mark er godt folkehelsearbeid, det skaper vekst og utvikling fordi det gjør kommunen mer attraktiv og det skaper livsglede for alle generasjoner. Turistforeningen gjør en stor jobb med å rydde og preparere skiløyper. Vi vil at Hurum kommune skal bidra med støtte til ny løypemaskin og det nødvendige årlige tilskuddet som turistforeningen har bedt om.

Frisklivssentralen er også viktig for bedre folkehelse i Hurum. Samarbeidspartiene vil at den skal fortsette som i dag.

Skole og barnehager
Vi bruker mye penger på spesialundervisning i Hurumskolen samtidig som vi ligger lavt på generell ressursbruk. Vi forventer at prosessen med å vri ressursbruken fra spesialundervisning til tidlig innsats og tilpasset opplæring fortsetter.

Skolen er et av våre viktigste tjenesteområder og vi er spesielt opptatt av å ha gode lærere. Vi forventer at Hurum kommune følger godt med på regjeringens arbeid med etter- og videreutdanning for lærere og sørger for at Hurum står i første rekke med gode tiltak nå som denne potten øker fra regjeringen.

Vi har også registrert et interessant innspill fra Sætre skole om å utrede etablering av et målrettet tilbud for elever med spesielle behov. Dette innspillet ber vi administrasjonen følge opp og prioritere.

Det er også kommet innspill på at man opplever for svak bemanning i barnehagene på morgen og ettermiddag. Vi har foreløpig ikke nok detaljer om dette til å sette i gang konkrete tiltak, men ber om at administrasjonen følger opp dette og tar opp saken med det nye oppvekstutvalget.

Svømmehall
Røyken kommune har invitert oss inn i et samarbeid om en ny svømmehall på Bråset i Røyken som også kan bli "litt vår". Det er antydet en investering fra Hurum kommune på til sammen 5 millioner og en andel av fremtidige driftsutgifter på 200 000 kroner. Deltagelse fra Hurum vil utløse betydelige tippemidler til prosjektet.

Hurum bruker allerede en del penger på svømmeundervisning. Dette kan vi dreie over til en eventuelt ny svømmehall i Røyken. En slik investering vil derfor ikke bety store ekstrakostnader. Den nye svømmehallen vil være et nytt og attraktivt tilbud også til Hurums innbyggere. Vi vil derfor at Hurum kommune skal si ja til å delta i prosjektet slik Røyken har invitert oss til.

Skole på Tofte/Filtvet

Vi har allerede vedtatt plassering av en ny skole for Tofte og Filtvet. Det er ingen tvil om at mange har engasjert seg og lagt ned mye innsats basert på at prosjektet skulle startes neste år.

Men da dette ble vedtatt, hadde man ingen anelse om de dramatiske hendelsene som skulle komme i 2013. Med nedleggelsen av Södra Cell står vi foran en stor omstilling i hele Hurum og spesielt i Tofte- og Filtvetområdet. Vi må blant annet sørge for nye arbeidsplasser og selv om det jobbes hardt for ny aktivitet, så er usikkerheten tilstede.

I tillegg til dette, så vil den såkalte "konseptvalgutredningen" allerede i juni komme med sin anbefaling vedrørende kryssing over eller under Oslofjorden. Konklusjonene vil få vidtrekkende betydning for fremtidens samferdselsnett i hele regionen. Det er vel unødvendig å gå nærmere inn på hvilke konsekvenser en bru fra Vestby til Filtvet kan få for den sørlige delen av Hurum.

Så selv om vi forstår at mange nå blir skuffet, mener vi at det vil være helt uforsvarlig å gå i gang med den nye skolen før vi har hatt tid til å vurdere konsekvensene av Södranedleggelsen og et eventuelt nytt samferdselsnett. Vi vil derfor utsette dette prosjektet med ett år for å gi oss den nødvendige tiden til å vurdere situasjonen påny. Vi kan ikke risikere å ta "feil beslutning" i dette som blir en av de største enkeltinvesteringene som Hurum kommune noen gang har gjort.

Samtidig ser vi at elevtallet på de to skolene i sør blir lavere. Dette betyr at tilbudet til elevene blir dårligere og det betyr også at driften av de to skolene blir svært ineffektiv.

Vi foreslår derfor at man ser på en midlertidig løsning for elevene som i dag hører til Filtvet og Tofte skoler. Man skal gå se på ulike løsninger, men vi ønsker allikevel å gi signaler på hva som er mulig:

Vi tror at det beste vil være å samle dagens Filtvetelever på Tofte skole slik at vi får tilnærmet fulle klasser på én skole i stedet for halvfulle klasser på to. Tofte skole har mulige tilleggsarealer tilgjengelig i umiddelbar nærhet slik at vi tror dette kan være praktisk løsning. Det kan også være mulig å la sjuende klasse gå på Hurum ungdomsskole.

I tillegg vil vi vurdere å gjøre om nåværende Filtvet skole til en barnehage som erstatter de nåværende barnehagene på Doktorgården og Gulspurven. Dette vil også frigjøre to attraktive eiendommer som Hurum Eiendomsselskap kan selge.

Helse og omsorg
Vi er blitt presentert for flere utfordringer innenfor helse- og omsorg gjennom 2013. Samtidig vet vi at Hurums ressursbruk innenfor denne sektoren ikke er spesielt lav sammenlignet med andre kommuner. Vi er derfor nødt til å vurdere hvordan vi jobber.

Organiseringen av tjenestene og bruk av ny helseteknologi er viktige stikkord. Vi foreslår ingen konkrete endringer til rådmannens forslag, men forventer at det nye politiske utvalget for helse- og omsorg umiddelbart går i gang med prosesser for å gi oss mer helse- og omsorgstjenester for de ressursene som legges inn i den sektoren.

Omstilling

Så er vi egentlig fremme ved det viktigste punktet i budsjettet; vår evne til omstilling.

Aldri før har behovet for omstilling vært større i Hurum. På noen måneders varsel, sto plutselig ti prosent av de yrkesaktive i Hurum uten jobb og et stort lokalsamfunn mistet selve "motoren" i lokalmiljøet. Nå holder det ikke lenger å være like gode eller bare litt dårligere enn våre nabokommuner. Nå må vi være bedre!

•Vi vil at de tidligere Tofte-ansatte som nå finner seg ny jobb i nabokommunene, fortsatt skal bli boende her i Hurum fordi Hurum skal være et godt sted å bo.
•Vi vil at næringslivet skal omfavne Hurum som det naturlige stedet for etablering av nye virksomheter eller utvidelse av eksisterende.
•Vi vil at ethvert privat initiativ som kan føre til utbygging, investeringer, vekst og utvikling blir møtt av kommunale ledere og kommunale saksbehandlere som profesjonelt og effektivt hjelper dem videre og som oppriktig vil at folk skal lykkes.
•Vi vil at tilreisende og mennesker som er på flyttefot velger Hurum, fordi det er en attraktiv kommune.

Derfor må vi blant annet sette av 500 000 kroner i budsjettet til å delta i omstillingsprosjektet som gjøres sammen med Innovasjon Norge. Denne egenandelen utløser statlige midler på 2,5 millioner per år i fem år.

Til slutt

I fjor etterlyste vi prognoser for inneværende budsjettår. Det overrasker oss at ikke slike prognoser er tilgjengelig, og vi forventer at rådmannen og hans økonomiavdeling utarbeider slike prognoser i god tid før neste budsjettbehandling.

Vi vil bli tydeligere i våre styringssignaler og vi vil etablere systemer som gir oss mulighet til oppfølging og korrigeringer. Målet er vekst og utvikling til det beste for innbyggere og næringsliv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**