Miljøseier i sykehussaken

Brakerøya tilfredstiller våre krav om en tomt som er lokalisert ved et kollektivknutepunkt, som ikke berører store kulturminner og dyrket mark, og som er plassert attraktivt for pasienter og ansatte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstre er veldig fornøyd med valget av Brakerøya som sykehustomt. I vårt arbeid med sykehuslokalisering har vi hatt tre hovedmål, 1) sikre en god lokalisering for pasienter og ansatte, men som ikke fører til full nedleggelse av Kongsberg, 2) sikre en miljøvennlig lokalisering nært kollektivknutepunkt og 3) unngå bygging på dagens tomt pga. miljøbelastninger i byggetiden for både ansatte, pasienter og naboer, samt unngå kostnader med og riving av verneverdige bygninger.

Valget av Brakerøya oppfyller alle disse målene. Det gleder oss at både Vestre Viken og politisk ledelse i Drammen legger avgjørende vekt på miljø, transport og klima i sin begrunnelse. Sykehuset er den største arbeidsplassen i Drammen. Da må sykehusets lokalisering bidra til redusert biltrafikk om Buskerudbysamarbeidet skal lykkes. Bygges sykehuset på Brakerøya vil behovet for parkeringsplasser reduseres betraktelig, sammenlignet med behovet ved bygging på Ytterkollen.

Venstre har jobbet med Sundland som alternativ sykehustomt. Brakerøya er bedre i det henseende at stasjonen også er tilknyttet Vestfoldbanen og Flytoget. Sundland ligger nærmere Høgskolen, men ellers tilfredsstiller begge tomtene de viktigste kravene om nærhet til kollektivtransport og nærhet til pasienter og ansatte. Når Venstre la mye arbeid i Sundland, var det fordi det var et ferdig regulert og gjennomføringsmessig sikkert alternativ på statens grunn. At dagens grunneiere på Brakerøya ønsker et sykehus velkommen, gir grunn til å tro at grunneierforhold ikke vil sinke prosessen.

Alle som har jobbet med sykehsusplanlegging i Nedre Buskerud vet at det ikke nødvendigvis blir sykehus, selv om en tomt er valgt. Nå er et nytt kapittel påbegynt med nytt håp om bygging, og behovet er stadig økende med det utstrakte forfallet på dagens sykehus på Bragernes. Derfor oppfordrer Venstre nå Arbeiderpartiet til å være en god taper, skrinlegge kampen for Ytterkollen og støtte opp om å få bygget sykehuset på Brakerøya så fort som det overhode er mulig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**