Møte i bystyret 11. desember

I dagens møte i bystyret skal budsjettet for 2014 behandles. Det foreligger ingen flertallsavtale om budsjettet, så det kan bli en lang dag med mange voteringer. Her vil vi oppdatere hva som skjer underveis i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


10:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger) og Anders Bergsaker (møter for Julianne Ferskaug).

10:40 Toril Berge Flatabø holder Venstres hovedinnlegg. Den samlede uenigheten om driftsbudsjettet beløper seg kanskje til rundt en milliard kroner. Det er mye penger, men det betyr også at vi er enige om ca. 48 milliarder. Og jeg vil gjerne si noe om hva vi får for disse pengene. Over ti av disse milliardene går til å drive landets beste skole, med landets beste lærere, landets beste rektorer og landets beste elever.

Om vi har landets beste skole, så er det heller ikke for mye å si at vi er blant verdens fremste miljøbyer. Jeg vil oppfordre alle til å lese kommunens søknad om å bli Europeisk miljøhovedstad i 2016, og la seg imponere over alt vi har gjort om har planer om å gjøre her i byen. Og det er ingenting av dette heller som er kommet gratis. Vi skal bruke godt over halvannen milliard i 2014 bare på å drive kollektivtilbudet, som er så populært at dét i seg selv kan bli litt krevende noen ganger. I tillegg kommer de store investeringene, for eksempel Lørenbanen som er godt i gang, og anskaffelse av nye trikker som er under grundig planlegging. Vi ligger foran skjema i planleggingen av Fornebubanen, og skal oppgradere Østensjøbanen og Tøyen T-banestasjon, sa Berge Flatabø.

Kollektivtilbudet er imidlertid bare en del av miljøsatsningen i Oslo. Midgardsormen blir ferdig i 2014, og vil bli et at de viktigste bidragene til renere vann i Oslofjorden som noen gang er gjennomført. Vi oppretter nye ladestasjoner for el-biler, flere gjenbruksstasjoner og planlegger åpning av bekkeløp som har ligget i rør i mange årtier. År for år styrkes Oslos blågrønne og naturnære profil, til glede for alle som bor i eller er på besøk i byen, sa Berge Flatabø.

Oslo er også i ferd med å ta steget opp til å bli en kulturby i europeisk førstedivisjon. Ved å gjøre byen til et attraktivt sted for veldig mange veldig kreative mennesker, har det oppstått en rekke spennende miljøer og aktører som bidrar til at man kan gå ut i Oslo hver kveld hele året og oppleve noe helt nytt hver gang. Oslo skal om få år få et av verdens flotteste og mest moderne hovedbibliotek og vi skal bygge et nytt hjem til den største kunsten vi forvalter, arven etter Edvard Munch, sa Berge Flatabø.

Oslo skal også være en trygg by. Sammenlignet med svært mange andre byer i Europa, ligger vi godt an, men det er viktig å ta på alvor den følelsen av utrygghet mange opplever, selv om den reelle risikoen i all hovedsak er lav. I 2014 vil vi få mye oppdatert kunnskap om hvordan folk opplever å ferdes i forskjellige deler av byen, gjennom trygghetsindeksen som skal innføres i fem bydeler. Men allerede før denne kommer på plass, vet vi ganske mye om hva som trengs og hva som virker. Derfor setter vi av 13 millioner i 2014 til å sette igang gjennomføringen av belysningsplanen, vi satser på nattkollektivtilbud, og vi fortsetter de vellykkede og målrettede satsningene SALTO, Salutt og Oslovaktene. Både beredskapsarbeidet og brann- og redningsetaten styrkes i årets budsjett, sa Berge Flatabø.

Oslo fører en sunn og ansvarlig økonomisk politikk, men handlingsrommet er som vi alle vet trangt. Det skyldes først og fremst at vi må gjennomføre store investeringer for å møte befolkningsveksten, og at utgiftene til pensjon vokser. Det første er krevende, men i bunn og grunn en veldig god nyhet, ettersom det betyr at det stadig blir flere som ønsker å bo i byen vår. Pensjonsutgiftene er en utfordring kommune-Norge står sammen om. Jeg håper bystyret i dag vil vedta et ansvarlig og saldert budsjett, som vil bidra til at Oslo skal være en god by også i fremtiden, avsluttet Berge Flatabø.

12:00 Odd Einar Dørum holder ettminuttsinnlegg, og sier at Oslo fikk en ekstraregning til pensjon på 155 millioner kroner rett etter valget. Det hadde vært ryddigere å komme med denne regningen i kommuneproposisjonen i mars, slik det er vanlig, sa Dørum. Han fortalte videre at Venstre og KrF på stortinget fikk forhandlet inn ekstra penger til kostnadkrevende bruker og mindreårige enslige asylsøkere, og at disse pengene vil bidra til økt handlingsrom i bydelene.

12:00 Hallstein Bjercke tar også ordet, og sier at Oslo skal bruke over 10 milliarder på skolebygg de neste fire årene, og satser tungt på næringsutvikling, blant annet gjennom opprettelse av et selskap som skal arbeide spesielt med å tiltrekke seg de beste bedriftene til byen, sa Bjercke. Han sier videre at det ikke holder at vi har noe å leve av, vi må også ha noe å leve for. Derfor har Oslo kommune prioritert kultur, både gjennom Munch-museum og nytt hovedbibliotek og gjennom en pott til innovative kulturtiltak over hele byen. Jeg håper bystyret vil opprettholde denne potten, slik at det ikke bare vil være de samme kulturaktørene som får støtte år etter år, men at det også blir plass til de nye og spennende kulturtilbudene, avsluttet Bjercke.

12:40 Bystyret tar lunsjpause.

13:40 Bystyret debatterer Helse- og sosialkomiteens område av budsjettet. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Oslo kommunes hovedprioriteringer er som mange har vært inne på skole og miljø, men alle kommunepolitikere vet også at omsorgstilbudet til syke, eldre og andre som trenger det er et viktig satsingsområde i et ethvert budsjett. I Oslo har man i mange år arbeidet svært godt med pleie- og omsorgstjenestene, som utføres både i bydelene og i flere sentrale etater.Det gode arbeidet som gjøres i eldreomsorgen har også den lykkelige konsekvens at folk lever stadig lenger i byen vår. Og mot slutten av livet vil sykehjem være en nødvendig løsning for mange eldre, uansett hvor flinke vi blir til å forebygge og tilrettelegge. Sykehjemstilbudet i Oslo vil bli diskutert i stor detalj når sykehjemsbehovsplanen kommer til behandling over nyttår, men allerede i dag vedtar vi at fire sykehjem skal totalrehabliteres i perioden 2014-2017.

Byrådet legger også opp til en omfattende satsing på kommunale boliger i budsjettforslaget for 2014 og i økonomiplanperioden. Det skal brukes 2,44 milliarder kroner i perioden for å etablere minst 600 nye leiligheter for vanskeligstilte. Dette utgjør et stort og viktig løft for de som av en eller annen grunn trenger hjelp til å skaffe seg en bolig. Spredning av kommunale boliger, bedre bomiljøer og større leiligheter er en strategi bystyret står sammen om. Det skal særlig legges vekt på å etablere spesialboliger til personer med dobbeltdiagnoser innenfor rus og psykiatri, og de det gjelder vil få et bedre og mer tilrettelagt tilbud. Ikke minst er det et stort behov for større familieboliger i Oslo, og investeringene byrådet legger opp til vil sikre trygge og gode bolig- og oppvekstmiljø for mange barnefamilier. I tillegg vedtar vi i dag en betydelig styrking av arbeidet med booppfølging i kommunale boliger, sa Bjøro.

Skolehelsetjenesten og helsestasjonene er et annet viktig satsningsområde. Disse delene av helsetjenesten er de viktigste for forebygging hos barn og unge. De har en unik mulighet til å kunne gripe inn tidlig og forhindre negativ utvikling i kosthold, mosjon eller psykososiale forhold. I en by som vokser, og hvor vi får stadig flere elever på stadig flere skoler, er det avgjørende viktig at vi har mennesker på plass til å møte ungdommene på deres egne premisser og ta tak i det de måtte oppleve av utfordringer, uansett om det gjelder vanlige utfordringer som alle støter på i puberteten, eller mer krevende tilfeller hvor helsesøstrene må bruke sin spesialkompetanse for å hjelpe unge mennesker inn på rett spor, sa Bjøro.

Avslutningsvis vil jeg nevne de mange frivillige organisasjonene som gjør et svært viktig arbeid i byen vår. Det er mange som blir tilgodesett i årets budsjett, selv om det nok alltid vil være slik at det søkes om mer penger enn kommunen har mulighet til å innvilge. Jeg skal ikke trekke frem noen enkeltorganisasjoner, det er nok å si at Byrådet og bystyret som vanlig gjør gode prioriteringer innen for de rammer vi har til rådighet, og summen av disse prioriteringene gjør at Oslo også i 2014 med god samvittighet kan kalle seg byen med det store hjertet, avsluttet Bjøro.

14:25 Bystyret går videre til Kultur- og utdanningskomiteens område.

14:40 Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Venstre er glade for at vi også i 2014 får et budsjett som prioriterer skolen. Det er mange grunner til å være stolt av Osloskolen, blant annet er Osloskolen den i landet som lykkes best på å være sosialt utjevnende,sier Ophaug. Det viser at tiltakene våre fungerer. 50 millioner til satsning på sosial mobilitet i barnehage og skole neste år viser at byrådet prioriterer det å utjevne sosiale forskjeller.

Vi vet at 70 % av barn i Oslo med minoritetsspråklig bakgrunn starter på skolen med manglende norskkunnskaper, men også mange barn med norsk som hovedspråk har for lav språkforståelse. Venstre mener at byrådet gjør helt rett når de målretter innsatsen inn mot språkopplæring i barnehagen og 1.-4. klasse, sa Ophaug.

Befolkningsveksten stiller høye krav til Osloskolen og til gode, ansvarlige budsjetter. Flere tusen nye skoleplasser vil stå ferdig til skolestart høsten 2014. Samtidig legges det også opp til en opprustning av bygg som allerede er i bruk.

Venstre er også glade for å se at også kulturbudsjettet er ambisiøst. Venstre er opptatt av at Oslo skal ha et mangfoldig og levende kulturliv som tar vare på historien og stimulerer til nyskaping. Byens kulturliv er mer levende enn noensinne, byrådets budsjettforslag legger opp til at denne utviklingen skal kunne fortsette.
Det foreslås 6,5 millioner kroner hvert år de neste fire årene til en rekke tiltak for Middelalderbeltet. Dette er et historisk område det er svært viktig å ta vare på og dette gir oss en unik mulighet til å løfte fram MiddelalderOslo, noe Venstre er spesielt glade for, sa Ophaug.

De totale rammene for Munchmuseet og Stenersenmuseet har blitt betydelig styrket de siste ti årene, og kommunen fortsetter å satse på kunsten. Venstre gleder seg over at det foreslås 15 millioner kroner til å styrke og forberede museet på flytting til et nytt flott museum. Det foreslås også midler til flytteforberedelser til det nye, flotte hovedbiblioteket. Bibliotekene har fått mye oppmerksomhet denne høsten, og det viser et stort og viktig engasjement for bibliotekene som arena for kultur og læring. Byrådet har som mål å styrke bibliotektilbudet, sa Ophaug.

Oslo som kulturby må være i stadig utvikling, og kommunen må bidra til nyskapning på kunst- og kulturfeltet. Ordningen med innovasjon i kunst og kultur er foreslått videreført av byrådet, ordningen utfordrer kultur- og næringslivet til å utforske og prøve ut nye ideer. I Venstre gleder vi oss over å kunne gi midler til nye innovative tiltak, og vi gleder oss over å se at satsingen på Oslo som kulturby fortsetter, avsluttet Ophaug.

15:30 Espen Ophaug fratrer bystyret, og Audun Rødningsby tar hans plass.

15:50 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Venstre er stolte av å ha vært pådrivere for utviklingen av Fjordbyen og av kollektivtilbudet i Oslo. Nå er vi pådrivere for Fornebubanen, som vil være et sentralt byutviklingsgrep for Skøyen og områdene i nærheten, sier Dørum, og understreket at utviklingen på Skøyen må være helhetlig planlagt, så det blir liv i området også etter at kontorene stenger for dagen.

15:55 Bystyret går videre til samferdsels- og miljøkomiteens område.

16:25 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg i Samferdsesl- og miljødebatten. Vi låner gjerne det gamle slagordet som sier av vi er stolte men ikke fornøyde med Oslos miljøsatsning, sier Dørum, og understreker at gjester fra andre land uttrykker begeistring for Oslos kollektivtilbud og de resultatene man har oppnådd i arbeidet med å redusere klimautslipp. Nå trenger vi at den nye regjeringen spiller på lag, for å styrke støtteordningene kommunen har for blant annet å utfase oljefyring. Venstre krevde for 12 år siden å ta igjen vedlikeholdsetterslepet på kollektivinfrastrukturen, og det er en prioritering vi har gjentatt på Stortinget. Vi har store ambisjoner og store forventinger til den nye samferdselsministeren, for eksempel når det gjelder Fornebubanen. Der må finansieringen på plass umiddelbart etter at kommunenes reguleringsarbeid er ferdig, sa Dørum. Han sa også at byrådet er i ferd med å gjennomføre omfattende fremkommelighetstiltak for buss og bane, blant annet gjennom fjerning av parkeringsplasser i Thereses gate og Thorvald Meyersgate. En ting som ville gjort dette arbeidet enklere er om Oslo får skiltmyndigheten overført fra politiet. Det må samferdselsministeren kunne gi oss, avsluttet Dørum.

16:40 Guri Melby tar også ordet, og sier at byrådets budsjettforslag styrker Oslos posisjon som en ledende miljøby. Vi bruker 1,6 mrd. til drift av kollektivtilbudet, og 2 mrd. til kollektivinvesteringer, sier Melby, og forteller at Oslo for første gang på mange år får belønnigsmidler fra staten. Satsning på nullutslipp i kollektivtransporten er et viktig virkemiddel for å halvere Oslos klimautslipp innen 2020, og vi arbeider med en strategi for å få flere til å sykle i Oslo. Byrådet satser også på idrett og klassisk naturvern. Vi skal blant annet avvikle avfallsdeponiet på Grønmo. Oslos budsjett har en klar blågrønn profil, som vil styrke vår søknad om å bli Europeisk miljøhovedstad for 2016, avsluttet Melby.

16:45 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:00.

18:30 Bystyrepausen trekker ut. Vi anbefaler NRK Østlandssendingen for oppdaterte rykter.

19:30 Byrådspartiene har oppnådd enighet om budsjettet med Fremskrittspartiet. Bystyret voterer nå over budsjettet som blir vedtatt med Høyre, Venstre, Frp og Krfs stemmer. Les mer her.

20:10 Ordføreren hever med det møtet. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake allerede neste onsdag, når bystyrets siste møte for året går av stabelen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**