En kraftpakke til Frognsamfunnet

Enighet om de tunge investeringene, vilje til å levere de viktigste tjenestene og erkjennelse av at vi må jobbe smartere – dette er hovedtanken bak budsjettet som ble vedtatt etter forslag fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet 16.12.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Seierstenbadet

Seierstenbadet
Foto: White arkitekter

Her er innlegget Venstres gruppeleder Erik Lundeby holdt i kommunestyret 16.12. da Handlingsprogram for 2014-2017 (budsjettet) ble behandlet.

Vi gjør flere tunge og viktige investeringer i løpet av noen få år.

•Vi skal bygge helsebygg og omsorgsboliger, som setter oss i stand til å ta vare på våre eldre.
•Vi skal bygge Seiersten idrettspark, som er blitt et større prosjekt enn det opprinnelig planlagte badeanlegget. Det er en kraftpakke for fotball, friidrett, vannsport, hallidrett og uorganisert fysisk aktivitet. Det blir positivt for Frogn – styrker folkehelsen, gir et nytt samlingspunkt i kommunen og en attraksjon med verdi for Drøbak som reisemål.
•Vi får også flerbrukshus i kommunen. Venstre var åpne for å la dette vente noen år, men ser også at det er bra at det kommer. Vi oppfyller en gammel avtale med kirken, samtidig som vi etablerer en ny kulturarena, og ikke minst kan vi tilby et livssynsnøytralt seremonirom.

Vi hører at noen lurer på om vi investerer mer enn vi tåler. Vi tror ikke det. Selvfølgelig pådrar vi oss noen nye finanskostnader, men totaløkonomien i denne kraftpakken er ikke så gal.

Helsebygg Ullerud

Helsebygg Ullerud
Foto: Jostein Rønsen arkitekter

•Helsebygg og omsorgsboliger får et betydelig investeringstilskudd. Tilskuddet er økt av den nye regjeringen.
•Omsorgsboligene vil gå i balanse takket være husleie eller salg. Ambisjonen må være at dette dekker også renter og avdrag. I tillegg får folk et riktigere tilbud til en lavere kostnad enn sykehjemsplass.
•Ved å bygge et fullstendig prosjekt på Seiersten i stedet for bare stadion vil anlegget også gi inntekter gjennom utleie av næringslokaler og billettinntekter fra badet.

Vi har god økonomisk styring i vår kommune. I en årrekke har vi vedtatt budsjetter med 3% overskudd, og vi har bygd opp disposisjonsfondet til 50 millioner. Vi klarer disse løftene uten at risikoen blir uakseptabel.

Vi leverer også på de tunge tjenesteområdene. Nok en gang har vi klart å skjerme skolen mot nye kutt som rammer kjernevirksomheten, altså undervisningen.

 Rådhusveien mot Drøbak skole

Rådhusveien mot Drøbak skole
Foto: Erik Lundeby

Lønnsutvikling og pensjon i skolen blir dekket fullt ut, noe som utgjør et betydelig beløp. Ungdomsskolen får midler til nye valgfag. Vi er fornøyd med å få til dette uten at skolen må dekke det inn gjennom færre stillinger, samtidig som vi vet at skolen kunne trengt ytterligere midler til blant annet tilpasset undervisning og bedre skolebibliotek.

Venstre ønsker å satse for å oppfylle kommuneplanens mål om en skole blant de beste i landet, faglig og sosialt. Da må vi i året som kommer diskutere skolestrukturen. Frogn bruker allerede mer enn de fleste kommuner på skole, men det skyldes kanskje heller for mange skoler enn for mange lærere. Først og fremst skal vi se på om en samlet ungdomsskole på Seiersten kan gi et bedre tilbud til elevene til en lavere kostnad.

Ny struktur gir handlingsrom og ressurser til å sikre enda bedre resultater i en skole der avgangselevene allerede presterer godt.

Vi stiller også forberedt på en aldrende befolkning.

•Vi fyller et viktig hull i “omsorgstrappen” ved å bygge omsorgsboliger til de som trenger et annet omsorgsnivå enn de får hjemme, samtidig som de ikke har behov for det tunge tilbudet sykehjem innebærer. Men vi øker også sykehjemskapasiteten i et nytt og moderne bygg.
•Vi satser tungt på folkehelse, fordi et aktivt og sunt liv fra barndommen og opp gjennom hele livet gir økt livskvalitet, og utsetter behovet for pleie og omsorg. Det nye Seierstenbadet er et tilbud til eldre som vil ha mosjon, til behandlende fysioterapeuter, til revmatikere, og til uorganisert aktivitet for gammel og ung. Det er også en ny ressurs i skolens kroppsøvings-undervisning, der vi ikke en gang har hatt kapasitet til å gi forsvarlig svømmeopplæring.
•Vi legger altså til rette for at folk kan ta ansvar for egen form og helse, samtidig som de skal være trygge for at vi har gode tilbud når de trengs.

 Venstres gruppeleder Erik Lundeby

Venstres gruppeleder Erik Lundeby
Foto: Venstre

Skal vi klare alt dette må vi igjennom en omprioriteringsprosess for å jobbe smartere.

Vi har lagt inn en ambisjon for omprioritering i budsjettet, i tillegg til konkrete forslag fra rådmannen. Dette innebærer endringer i kommunens virksomhet. Når noe forandres er det alltid noen som synes de kommer dårligere ut, men det er vårt ansvar å sørge for at tilbudet til slutt blir godt nok.

Vi tror forutsetningene for å lykkes med omprioriteringer er gode, ikke minst fordi 28 av 31 representanter i kommunestyret, alle unntatt KrF og PP, stiller seg bak helheten av tunge investeringer som skal gjøres i de kommende årene. Det gir en felles erkjennelse av at vi må ta grep for å klare driften av alle disse tiltakene når de står ferdige om få år. Det er et godt grunnlag for tillit og vilje til endring.

Når vi lykkes med å gjennomføre handlingsplanen for 2014-2017 legger vi grunnlaget for at Frogn fortsatt blir en kommune innbyggerne opplever som et attraktivt sted å leve.

•Les justeringene av drifts- og investeringsbudsjettet for 2014-2017 som kommunestyret vedtok etter forslag fra Høyre, Venstre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet her.
•Rådmannes forslag var utgangspunkt for justeringene kommunestyret gjorde. Les forslaget her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**