Møte i bystyret 18. desember

I årets siste møte i bystyret behandles blant annet skolebehovsplanen for 2014 – 2024. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


12:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

12:05 Bystyret åpner som vanlig med muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn (A), og handler om belysningsplanen for Oslo kommune. Ordfører Fabian Stang svarer at Oslo er en trygg by, men at den opplevde tryggheten kan være svakere i deler av byen. Byrådet jobber med dette i samarbeid mellom blant annet politiet og utelivsnæringen, og det er satt av penger til å begynne arbeidet med belysningsplanen i 2014. I tllegg jobber byrådet med tiltak på mange steder, blant annet beskjæring av busker og trær, Oslovakter og mye annet, avsluttet ordføreren.

12:10 Neste spørsmål går også til ordføreren fra Ivar Johansen (SV) og handler om kommunal støtte til telefonkontakten for eldre og uføre. Ordføreren svarer at det ikke er mulig å love enkeltorganisasjoner støtte over flere år, ettersom dette må være gjenstand for årlige budsjettbehandlinger. Telefonkontakten brukes for en stor del av borgere utenfor Oslo, og byrådet har derfor vurdert dette som et nasjonalt tilbud som kan støttes gjennom helsedirektoratet, avsluttet ordføreren.

12:15 Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål til miljøbyråd Guri Melby om luftforurensning i Oslo. Melby svarer at hun deler Borgens bekymring over svevestøvsproblematikken, som i flere år har vært under kontroll i Oslo, ikke minst takket være piggdekksavgiften. Nå er vi imidlertid i ferd med å overskrive grenseverdiene igjen, og det må vi følge tett opp og komme med både lokale og sentrale tiltak. Oslo har vedtatt at det skal være mulig å innføre forbud mot dieselbiler på spesielt utsatte dager, og ønsker å kunne etablere lavutslippssoner i sentrum. Det har vi imidlertid ikke fått lov til av staten, men jeg har hatt flere møter med samferdselsministeren om dette, og håper vi skal komme frem til gode løsninger, sa Melby, og understreket at det viktigste Oslo kan gjøre for å redusere luftforurensningen er å fortsette å satse på kollektivtrafikken.

12:30 Khalid Mahmoud (A) stiller spørsmål om den pedagogiske kompetansen blant ansatte og ledere i barnehagene i Oslo. Byråd Anniken Hauglie svarer at kompetanseheving i barnehagen er et høyt prioritert område for byrådet, og at det satses både på arbeidsplassbasert førskolelærerutdannelse og språkundervising for barnehageansatte som trenger det.

12:40 Jøran Kallmyr (F) stiller spørsmål om den tragiske dødsulykken i Enebakkveien i bydel Østensjø. Guri Melby svarer at kommunen alltid må stille seg spørsmål om trafikksikkerheten er god nok, særlig når det skjer alvorlige hendelser som denne. Etterforskningen av hva som skjedde her er ikke ferdig, men det pågår allerede et samarbeid mellom Bymiljøetaten og Statens vegvesen for å se på fartsbegrensninger, tilrettelegging for sykkel og gange og belysning på denne strekningen, avsluttet Melby.

12:45 Bjørnar Moxnes (R) stiller neste spørsmål, angånde kontroversene rundt laste- og lossearbeiderenes tariffavtaler som Oslo Havn har vært involvert i. Guri Melby sier at det er en viktig del av kommunens miljøsatsning er å få godstransport over fra vei til sjø, og da er man avhengig av effektiv drift av havnene. Jeg oppfatter det som positivt at Oslo Havn har tatt denne debatten i offentligheten, i stedet for i lukkede rom, slik at vi alle får se hva konflikten dreier seg om og ta stilling på eget grunnlag, avsluttet Melby.

13:00 Rune Gerhardsen (A) stiller spørsmål om byrådets nært forestående bademelding. Guri Melby kan avsløre at denne meldingen vil bli avgitt av byrådet i morgen. Hun sier også at hun i arbeidet med å lage bademeldingen er blitt positivt overrasket over hvor mange bad som er blitt pusset opp og rehabilitert de siste årene, og inviterer bystyret til å være med å ta overordnede beslutninger om den fremtidige utviklingen av badetilbudet i Oslo.

13:05 Spørretimen er med det avsluttet, og bystyret går videre til å behandle ordinære saker. Først ut er kultur- og utdanningskomiteens område. Det blir raskt vedtatt at byrådet skal gjennomgå muligheten til å bytte barnehage internt i den enkelte bydelen, og vurdere muligheter for å forbedre dette. Deretter vedtas en rekke formaliasaker (nyutnevnelser til verv og utvalg o.l.), samt enstemmige byutviklingssaker.

13:10 Espen Ophaug tar ordet til høringsuttalelse til plansamarbeidet mellom Oslo og Akershus. Det er bra at vi har lykkes i å etablere et regionalt samarbeid om de store spørsmålene Østlandsregionen står ovenfor, sa Ophaug, og understreket at befolkningsvekst og endret bosettingsmønster legger press på de sentrale byområdene. Derfor er det avgjørende at vi har et helhetlig planverk i bunnen, som ikke minst legger opp til at trafikkvekst tas med kollektivtrafikk, at fortetting skjer ved kollektivknutepunkter, og at det utvikles gode og bærekraftige bomiljøer som ikke baserer seg på bilbruk. Det er god klimapolitikk, god samferdselspolitikk, god bypolitikk, ja kort sagt god Venstrepolitikk, avsluttet Ophaug.

13:30 Høringssuttalelsen til plansamarbeidets drøftningsdokument blir vedtatt. Bystyret voterer raskt over øvrige enstemmige saker fra Byutviklingskomiteen.

13:35 Bystyret behandler forslag fra MDG om sammenhengende grøntområde på Tøyen. Forslaget er i hovedsak sammenfallende med enigheten mellom byrådspartiene og SV om Tøyensatsning og Munchmuseum. Venstre er veldig positive til å få etablert et sammenhengede grøntområde på Tøyen, og det var kanskje derfor vi ikke klarte å vente på dette forslaget fra MDG før vi vedtok det i Tøyenavtalen. Arbeidet må imidlertid bygge på grudige trafikkanalyser, slik at vi ikke flytter trafikk over til små gater som ikke vil tåle belastningen. Dette arbeidet er allerede godt i gang, og vi ser frem til å få resultatet, avsluttet Ophaug.

13:50 Bystyret går videre til å behandle forslag fra Rødt om leksefri skole.

14:00 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg, og understreket at det i norsk skole er metodefrihet, slik at det er opp til hver enkelt skole og hver enkelt læring om man vurderer lekser som et positivt bidrag til elevenes læring eller ikke. Det vil være helt galt om vi her i bystyret skulle frata lærere som mener lekser er et godt pedagogisk verktøy denne muligheten. Opplæringsforskriften og Oslo kommunes praksis sikrer at alle elever som trenger det får hjelp til leksene. Det er det arbeidet vi bør videreføre, ikke frata lærere muligheten til å tilpasse undervisningen, avsluttet Ferskaug.

14:20 Bystyret vedtar samarbeidsavtale mellom Oslo og Akershus fylkeskommune om fagskolen. Bystyret går videre til å behandle skolebehovsplanen for perioden 2014 – 2024.

14:30 Julianne Ferskaug holder Venstres innlegg. Dette er en av de viktigste planene bystyret behandler, og jeg er veldig glad for at forarbeidet har vært så godt i etaten og komiteen, sa Ferskaug, og understreket at skolebehovsplanen er stor og omfattende. Med den sterke befolkningsveksten kommer øker behovet for skoleplasser, noen steder mer enn andre. Skal vi møte dette behovet er vi avhengig av en langsiktig plan som tar utfordringene på alvor. Det gjør denne planen. Jeg er veldig glad for at vi har gode fagfolk i kommunen som får til å lage en helhetlig og ambisiøs plan for hvordan skole-Oslo skal se ut de neste ti årene. Selv om vi politikere noen ganger har en tendens til å henge oss opp i enkeltelementer, er dette en sak der det er spesielt viktig å ta viktigheten av helheten inn over seg. Hver skole er en liten brikke i det store bildet av læresteder i byen, sa Ferskaug.

Venstre er opptatt av at Oslos skolebehovsplan legger opp til forutsigbarhet og langsiktighet for elever, lærere og foreldre. Det bygges skoler i rekordfart i byen vår, 12 000 elevplasser etableres i den neste tiårsperioden. Når vi om to år behandler skolebehovsplanen 2016-2026 er det mulig vi ser et litt annerledes bilde. Kanskje er det endringer i bosettingsmønstre som gjør at vi har behov for en ny skole på Skøyen, eller utvide kapasiteten på Bryn. Det denne planen gir oss kunnskap om er hvor vi er, og hva vi vet om fremtidens behov i dag. Planen vi behandler i dag møter behovet på en god måte, og Venstre har valgt å ikke støtte forslag som legger opp til store endringer i denne planen. Vi er likevel med på noen merknader og forslag som går på å følge ekstra godt med på utviklingen i enkelte skoleområder der det er særlig usikkerhet knyttet til elevtallsfremskrivningene, avsluttet Ferskaug.

15:00 Skolebehovsplanen blir vedtatt med en del tilleggsforslag om diverse utredninger og undersøkelser, herunder rundt Hasle skole, Marienlyst skole og Skøyen skole.

15:10 Bystyret går videre til Helse- og sosialkomiteens område. Første sak er godkjenning av avtale om Aker Helsearena.

15:25 Avtalen om Aker Helsearena godkjennes. Bystyret tar med det middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 16:30.

16:30 Bystyret er i gang igjen, første sak ut er forslag om demensomsorg fra Ap. Byråd Aud Kvalbein har orientert Helse- og sosialkomiteen om at de fleste forslagene Ap har fremmet allerede er gjeldende politikk i Oslo, og at hun i løpet av 2014 vil legge frem både en demensplan og en seniormelding som ser Oslos arbeid med eldreomsorg i en helhet.

16:35 Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Demensomsorg har vært en høyt prioritert oppgave i Oslo kommune i mange år, og er et tema alle partier er opptatt av, sa Berge Flatabø. Oslo kommune kan vise til svært gode resultater på dette feltet, og er en foregangskommune som andre kommuner landet over lærer og lar seg inspirere av. Byrådet har lenge arbeidet systematisk langs de linjene som trekkes opp i det private forslaget vi nå behandler, og det er veldig bra at bystyret engasjerer seg i dette arbeidet, slik at vi får understreket den brede enigheten som finnes i bystyret rundt disse spørsmålene. Jeg er glad for at Arbeiderpartiet fremmet disse forslagene, ikke minst fordi det gav byråd Aud Kvalbein en anledning for å redegjøre for komiteen om hvilket arbeid som gjøres i kommunen med demensomsorg. Det er faktisk ganske imponerende hva vi får til. Alle bydeler skal ha egne demensteam. Det arbeides systematisk med å tilgjengeliggjøre viktig informasjon for alle, spesielt mennesker som ikke forstår norsk. Vi har et omfattende dagtilbud til demente, og byrådet arbeider med å videreutvikle og styrke dette tilbudet fortløpende. Vi satser offensivt på kompetanseheving, og sørger for at alle får et individuelt tilpasset tilbud gjennom individuelle planer, behovsstyrt bemanning og egne demenskoordinatorer i bydelenes bestillerkontor. Vi kan alle være stolte av den satsningen på demensomsorg som skjer i Oslo, det er i hvert fall jeg og Venstre, avsluttet Berge Flatabø.

16:50 Terje Bjøro tar også ordet, og forteller hvorfor Venstre ikke ønsker å støtte Aps forslag om å innføre kognitiv testing av alle som fyller 60 år. Dette er en lite individuell tilnærming til en komplisert problemstilling, og Venstre ønsker ikke å behandle alle som når en viss alder likt, sa Bjøro, og roste byråd Aud Kvalbein for å ha høy bevissthet om det viktige arbeidet demensomsorgen er, avsluttet Bjøro.

17:05 Bystyret vedtar flere tiltak som skal innarbeides i den kommende demensplanen, herunder kompetanseheving og styrket informasjon til pasienter og pårørende. Nete sak er innbyggerinitiativ om Vindern og Slemdal planoverganger.

17:15 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og understreker at denne saken er enstemmig fra komiteens side. Det foreligger planer fra Ruters side om å utbedre situasjonen om disse planovergangene, og komiteen har bedt om å bli orientert om hvordan disse skal gjennomføres. Byrådet vil følge opp dette både på kort og lang sikt, avsluttet Dørum.

17:25 Det blir vedtatt å utrede flere sikringstiltak i de aktuelle plankryssene, herunder fysisk sikring av fortau, etablering av lysfase for gående om mulig flytting av Tbane-stopp for å utvide fortausarealet. Bystyret går videre til å behandle sak om effektivisering i kollektivtilbudet. Saken er en orienteringssak, og det foreslås ingen store endringer i måten kollektivtrafikken er organisert på.

17:35 Odd Einar Dørum tar ordet, og understreker nok en gang at kollektivsatsningen i Oslo er en suksess, og det skyldes blant annet at man har organisert systemet slik at bystyret har langt bedre kontroll på hva det bevilges penger til enn man tidligere hadde, da det bare fantes ett stort selskap det var vanskelig å få oversikt over. Det har i flere år pågått et vedvarende effektiviseringsarbeid i kollektivselskapene, som bidrar til at vi utnytter pengene vi bevilger til kollektivsatsning bedre. Det arbeidet legger byrådssaken opp til å fortsette med uten store omveltninger. Så skal vi fortsatt se på muligheten for å konkurranseutsette busselskapet Unibuss, under den forutsetning at det ikke skapes monopoler eller duopoler, sa Dørum, og avsluttet innlegget med å rette en takk til alle kommunens ansatte som arbeider hver dag med å skape et bedre kollektivtilbud til byens befolkning.

17:45 Guri Melby tar også ordet, og sier at hun og Venstre har et pragmatisk forhold til virkemidlene i kollektivtilbudet. Det viktigste er at kollektivandelen fortsetter å øke, at folk er fornøyd med tilbudet og at klimautslippene går ned. Organiseringen, med klare ansvarsforhold og oppgavefordeling bidrar til å nå disse målene, sa Melby, og fortalte at Oslo Sporveier er i gang med omfattende effektiviseringsarbeid. Det må vi gi selskapet ro til å fortsette med, slik at vi fremdeles kan få mest mulig ut av de pengene vi bruker på kollektivtilbudet, sa Melby. Hun avsluttet innlegget med å si at det fremdeles er behov for å se fortløpende på organiseringen og hvorvidt den er hensiktsmessig, og at dette er et arbeid som byrådet vil følge tett opp i årene som kommer.

18:05 Sak om organisering av kollektivtilbudet tas til orientering. Bystyret ber byrådet komme tilbake med en egen sak om hvordan kollektivselskapenes eiendommer kan forvaltes på en mer profesjonell måte.

18:10 Bystyret vedtar enstemmig at Oslos mål skal være p bli Europas reneste by innen 2016. For å nå dette målet bes byrådet i den varslede byrådssaken "Sammen om en ren by" blant annet vurdere:
– En opptrappingsplan for flere søppeldunker i det offentlige rom
– En løsning for kildesorteringsløsning i søppeldunkene i det offentlige rom.
– En gjennomgang av avgiftene knyttet til å kvitte seg med eget avfall.
– En gjennomgang av rutinene for feiing og vasking av gatene med mål om å feie/vaske etter behov fremfor etter dato.
– Et eget miljøregnskap som viser status for de vedtatte miljømålene som skal skape en renere by.

18:10 Bystyret går videre til å behandle videre prosess for OL-søknaden, hvor resultatet av folkeavstemningen tas til etterretning.

18:30 Byråd Hallstein Bjercke tar ordet, og sier at Oslo kommune er innstilt på å arrangere et nøkternt OL dersom staten støtter Oslos søknad og det ender opp med at arrangementet blir tildelt Oslo. Bjerkce redegjorde for den videre prosessen med å utarbeide søknaden og få denne kvalitetssikret. Bystyret vil i den forbindelse få flere saker til behandling, hvor det blant annet skal tas beslutninger om plassering av flere forskjellige anlegg. Etter at den første søknaden er innlevert, vil IOC plukke ut tre eller fire byer som går videre til andre runde. Jeg er sikker på at Oslos konsept, som legger opp til et nøkternt og miljøvennlig arrangement tett på byen, vil vise seg å være et vinnerkonsept, avsluttet Bjercke.

18:45 Bystyret tar resultatet av folkeavstemningen om OL til etterretning og byrådets redegjørelse om den videre prosessen til orientering. Neste sak er avvikling av Grønmo avfallsdeponi.

18:50 Bystyret vedtar avvikling av avfallsdeponi på Grønmo, og går videre til dagens siste håndfull med saker, som kommer fra Finanskomiteen.

18:55 Terje Bjøro holder Venstres innlegg i sak om opprettelse av uahengig sykehjemsnemd i bydel Østensjø. Det er mange i denne salen som har et brennende engasjement for det lokale demokratiet, meg selv inkludert, sier Bjøro. Demokratiet fungerer imidlertid best når man har en klar ansvarsfordelinger mellom bydelene og kommunen sentralt, og i denne saken har dessverre Østensjø bydelsutvalg fattet et vedtak som går på siden av de styringslinjer bystyret har fastsatt. Jeg oppfatter at intensjonen bak vedtaket på Østensjø er god, i det man ønsker å ha en uavhengig instans som borgere som har fått avslag på søknad om sykehjemsplass kan henvende seg. Vedtak om sykehjemsplasser er imidlertid strengt regulert av både forvaltningsloven og flere andre lover og forskrifter. Dette regelverket inkluderer en klart definert prosess for eventuelle klager, som i siste instans skal ende opp hos fylkesmannen. Det ville være uheldig å opprette parallelle systemer til dette, da det lett kan skape usikkerhet for befolkningen om hva som er rette instans å henvende seg til, og hvem som har dem formelle myndigheten til å oppheve eller opprettholde vedtak fattet av bestillerkontorer og andre kompetente organer. Keg er glad for at Finanskomiteen har kommet frem til enstemmige merknader og at byrådet og bystyret ser ut til å være enige om hvordan vi må konkludere i denne saken. Så vil jeg fortsette å arbeide for at bydelsutvalgenes myndighet og oppgaver stadig utvides, men da altså i tråd med gjeldende regler som blir vedtatt av bystyret, avsluttet Bjøro.

19:00 Bystyret behandler byrådets tertialrapport. Rapporten viser gode resultater og et økt tempo i gjennomføringen av vedtatte investeringer, noe finanskomiteen har understreket i enstemmige merknader.

19:05 Bystyret tar tertialrapporten til orientering, og går videre til å behandle endringer i pensjonsvedtektene for folkevalgte i Oslo kommune. Endringene som foreslås vil medføre at Oslo kommunes folkevalgte får de samme pensjonsvilkårene som f.eks stortingsrepresentanter.

19:25 Innstramningene i pensjonsordningen for folkevalgte blir vedtatt. Bystyret går videre til å behandle innbyggerinitiativ om Lambertseter gård.

19:30 Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Innbyggerinitiativ er en utmerket anledning for byens borgere til å ta opp saker som opptar dem til politisk behandling, og jeg må si at i saken om Lambertseter gård har finanskomiteen tatt rollen som ombud på det største alvor, sa Bjøro. Lambertseter gård er et svært viktig forsamlingslokale og en populær møteplass for mange aktive mennesker i bydelen, og det er veldig positivt at vi i dag finner en løsning som vil ivareta dette viktige tilbudet også i årene som kommer. Oslo kommune forvalter store eiendomsmasser, og det er ingenting som er bedre enn at kommunens eiendom kan brukes av lokale miljøer og foreninger til arrangementer som mange har stor glede av. I slike sammenhenger må kommunen være en forutsigbar og seriøs utleier. Kommunens utleie av lokaler skal ikke være veldedighet, men skal heller ikke være basert på ren profittmaksimering. Vi må i en hver sammenheng søke å finne en balanse mellom hensynet til kommunens økonomi og leietageres behov for forutsigbarhet og i enkelte spesielle tilfeller subsidiering av leieprisen til formål som har stor samfunnsnytte utover det rent materielle.
Jeg skal ikke forskuttere noen konklusjon om hvilke etater som bør ha forvaltningsansvaret for ulike eiendommer, men imøteser notatet fra byrådet som vil bidra til at bystyret får oppdatert kunnskap om hvordan kommunen har organisert seg på feltet. En gjennomgang av slike forhold er det klokt å gjøre med jevne mellomrom, for både behovene og bruken av byggene endrer seg naturlig over tid. Jeg er imidlertid svært glad for at vi i dag kan bidra til at de som benytter seg av Lambertseter gård får den nødvendige trygghet for at leieprisen ikke plutselig skal skrus betydelig opp, og håper dette blir tatt imot av nærmiljøet som et signal fra bystyret om at vi setter stor pris på all den positive aktiviteten som foregår her, avsluttet Bjøro.

19:40 Bystyret vedtar at økning i husleien for Lambertseter gård utsettes til bystyret har fått et notat fra byrådet om det helhetlige forvaltningen av kommunens bygg, og at eventuelle økninger i husleie skal fase inn over lengre tid, slik at leietagere får tid til å tilpasse seg.

19:40 Ordføreren hever med det årets siste møte i bystyret. Oslo Venstre takker for følget mellom året, og ønsker velkommen tilbake i januar. God jul og godt nyttår ønskes alle lesere fra Venstres bystyregruppe.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**