Havforsuring

16. desember 2013 stilte et enstemmig Vågan kommunestyre seg bak Vågan Venstres forslag om bekymringsmelding vedrørende havforsuring til Regjeringen Solberg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


14. november 2013 ble rapporten «Ocean Acidification — Summary for Policymakers 2013» publisert i forbindelse med miljøforhandlingene i Warszawa. Rapporten er et resultat av et samarbeid mellom 540 av verdens ledende forskere på havforsuring. Rapporten kan leses her [link#http://www.igbp.net/publications/summariesforpolicymakers/summariesforpolicymakers/oceanacidificationsummaryforpolicymakers2013.5.30566fc6142425d6c9111f4.html]

Rapporten konkluderer blant annet med stor grad av fare for at vi i løpet av dette århundret må forberede oss på store økonomiske tap på grunn av havforsuringens negative effekt på marint liv, men også med alvorlige sosiale konsekvenser for de mennesker som er avhengig av det havet har å tilby av mat og som inntektskilde.

Forsuringen er et resultat av økt nivå av CO2 i havet. Forsuringen rammer særlig arter som er avhengig av kalk for å danne skall eller skjeletter, slik som flere planktonarter, skalldyr, skjell og koraller. Disse artene spiller en nøkkelrolle i næringskjeden, for eksempel vingesneglen flueåta som silda beiter på, silda er igjen en viktig art for torsken, sild og torsk er igjen viktig menneskeføde og ikke minst som ressurs for vår kystøkonomi. Kaldt vann inneholder mer CO2 enn varmere vann, og forsuringen skjer raskere i Arktis enn i andre havområder. Vi som bor her vil derfor kunne merke konsekvensene tidligere enn folk som lever andre steder i verden. Rapporten konkluderer også med at de fleste havområder i Arktis i løpet av noen tiår vil ha overflatevann som er skadelig for skjelldannende organismer.

540 av verdens ledende forskere på området, deriblant Claire Armstrong fra Universitetet i Tromsø, konkluderer med at dette er en alvorlig utfordring for verden og dermed også for våre politikere.


Vågan Venstre fremma følgende forslag for Vågan kommunestyre og fikk full støtte:

Vågan kommunestyre ber Vågan kommunes ordfører om å overrekke følgende bekymringsmelding til Regjeringen Solberg: "Vågan kommunestyre er bekymret for de framtidsscenarier verdens ledende forskere på havforsuring varsler om i rapporten «Ocean Acidification — Summary for Policymakers 2013» publisert 14. november 2013. Vågan kommunestyre ber Regjeringen Solberg om å redegjøre for hvilke tiltak de møter denne rapporten med."

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**