Venstre ønsker takløft på Torget 1

I Drøbak sentrum trenger vi aktiv bruk av husene for å få en levende by. Venstre mener man på Torget 1 skal få lov til å utnytte loftet som vender mot bakgården. Venstre vil stemme for takløft.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Nicolay Corneliussen

Foto: Ivar Ruud Eide

Rolf B. Midtgarden som er eier av Torget 1, har i lengre tid forsøkt å innrede sitt loft for å kunne tilby dette som kontorer til sin leietaker. Den søndre delen av loftet på 140 m2 leies av det grafiske firmaet Pantograf som utvider kraftig og har behov for mer plass. De vurderer nå å flytte ut av lokalene.

Midtgardens sak har pågått siden 1. september 2008 da han søkte om ny bruk av loftet og
oppføring av tre takløft mot bakgården. Takløftene ble i sin tid tegnet av firmaet Tredetaljer
v/tidligere leder i Verneforeningen Per Willy Færgestad og Verneforeningen har ved flere
anledninger akseptert den foreslåtte løsningen. Fykesrådmannen har ikke motsatt seg
tiltaket.

I møter og gjennom korrespondanse har tiltakshaver fått inntrykk av tiltaket ville bli godkjent, men at branntekniske krav måtte imøtekommes. Det er derfor brukt betydelig med ressurser i å opparbeide loftet i henhold til brannteknisk utforming.

Frogn kommune har avslått tiltaket og tiltakshaver har klaget på dette. Tiltakshaver har i ettertid forsøkt å foreslå flate takvinduer i stedet for å komme kommunen i møte, men ønsker primært å få bygge tre takløft mot bakgården.

Venstres holdning i denne saken

• Saksbehandlingstiden har vært uforholdsmessig lang og rotete.
• Takløft, takvinduer og karnapper er ganske vanlig på gamle hus i Drøbak i forbindelse med utnyttelse av loftsetasjer.
• Det ble i 2008 også innvilget tilsvarende takløft for Torget 3 (Hos Hanna).
• Det er ønskelig å stimulere til bruk av gamle bygninger i Drøbak, og sentrum skriker etter bedrifter som ønsker å holde til her nede. Bruk av gamle hus er den beste garantien mot at de ikke forfaller.
• Takløftene slik de er tegnet av Per Willy Færgestad representerer etter vårt skjønn en nennsom utbygging slik at byggets loftsetasje kan tas i bruk til næringsvirksomhet.

Vårt forslag til løsning

Vi vil ta klagen til følge. Oppheve tidligere administrative vedtak, innvilge søknaden om takløft og samtidig gi nødvendig tillatelse til bruksendring av loftet til næringsvirksomhet.

Nicolay Corneliussen
Frogn Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**