Positiv utredning om Kyststi fra Flisvika til Randvik

En universelt utformet kyststi vil være positivt for kommunens hovedmål “Vi skal vokse” forde byen får større tilgjengelighet til friluftsområder. Dette øker attraktiviteten med å bo i byen skrives det bla. i kommunens utredning som i dag er sendt til bystyrets medlemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Risør Venstre ønsker å være en viktig premissleverandør for vekst i Risør!

Risør Venstre ønsker å være en viktig premissleverandør for vekst i Risør!
Foto: Jan Einar Henriksen

Arealstrategi for Risør sentrum er blant annet å sikre tilgang til nærfriluftsområder og øke tilgangen til sjø. Det er også en strategi å skape gode møteplasser og ha kort avstand til friluftsområder. Det skal sikres og tilrettelegges for sjønære rekreasjonsområder. I forbindelse med punktet folkehelse skal det tilrettelegges for økt aktivitet, herunder settes av areal for friluftsliv. Universell utforming skal legges til grunn ved all utbygging. I strategi for friluftsliv skal det legges til rette for god tilgang til bl.a. strandsone. Tiltaket faller inn under mange av kommunens strategier.

For utvikling av byen vil stien ha svært positiv effekt da den binder sammen byen og Randvikstranda. Opplevelsesverdien vil bli høy både for fastboende og gjester. Området er imidlertid veldig værhardt og tiltaket må tilpasses disse forholdene. Det er veldig positivt at byen kan få en universelt utformet kyststi fra byen til Randvik, særlig fordi Randviktranda allerede er dels tilrettelagt med universell utforming.

Med så bra uttalelser (som sitatene ovenfor er eksempler på) i kommunens utredning av forslaget om å legge inn areal for en universelt utformet kyststi fra Flisvika til Randvik er det stort håp om en massiv oppbakking av tiltaket! Risør Venstre har tiltaket på sitt valgkampprogram og har fulgt dette opp mage ganger, nå senest da Jan Einar Henriksen (V) fremmet forslaget under Kulturkomiteens behandling av kommunelanen.

Les hele utredningen i menybildet til venstre på Risør Venstres hjemmeside!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**