Årsmeldingen for 2013

Årsmeldingen viser et aktivt lokallag som har vunnet fram i viktige saker

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmelding for 2013

Styret i perioden har vært:

Leder: Johan Tønnes Løchstøer
Nestleder: Solfrid Rui Slettebakken
Kasserer: Solveig Mindrebø Sundbø
Sekretær: Arvid Slettebakken
Styremedlem: Trine Jørgensen
Styremedlem: Åse Gunleiksrud
Styremedlem: Per Gustav Larsen
Varamedlem: Petter Wellek Baan
Varamedlem: Vinsents Gaaserud

Studieansvarlig: Åse Gunleiksrud
Valgkomite: Jan Otto Volden, Per Gustav Larsen, Lailo Merganova
Revisor: Øystein Jarandsen

Vi har i øyeblikket 23 medlemmer som betalte kontingent for 2013. To av våre medlemmer er flyttet fra kommunen siste året.

Regnskapet er revidert og viser en beholdning pr 31.12 2013 på kr 43215

Vi budsjetterer med kr 25000 for 2014

Laget har holdt 9 møter i perioden, de fleste som felles medlemsmøter/styremøter, der aktuelle saker i kommunestyret, formannskapet og de ulike utvalgene har blitt forberedt og drøftet. Vi bidro også med 4 valgkampstands på torget i perioden 17.august til 7.september.

Det har ikke skjedd store endringer når det gjelder vår representasjon i styrer og utvalg:
Trine og Solfrid er som i fjor våre faste representanter i Kommunestyret, Solfrid er i tillegg i formannskapet og vara i bygningsrådet. Trine fortsetter som leder i bygningsrådet. Tønnes er vara i kommunestyret, og er fast representant i utvalg for Samfunn, kultur og miljø. Jørgen er vara for Tønnes i dette utvalget. Åse sitter i utvalg for læring og utvikling, og Lailo er vara for henne.
Tønnes sitter fortsatt i fylkestinget og fylkesutvalget, Solfrid er 1.vara, og sitter fast i kontrollutvalget der.

Hva vi har brukt tid på i år:
Det har vært mange viktige saker og debatter også dette året. Referatene fra styremøter/medlemsmøter viser at skolestrukturen og læringssenteret også ble viet tid og diskusjoner, særlig i starten av året. Vi har stått på de vedtakene vi har gjort. Videre har politisk struktur vært et viktig spørsmål dette året. Venstre har gått for at gjeldende antall råd og utvalg skal bestå, men vi har akseptert reduksjon i godtgjørelsen til medlemmene av disse.
Betalt spisepause for de kommunalt ansatte har også vært behandlet. Her er innsparingsmuligheter, men vi har landet på at vi rører ikke spisepausen akkurat nå.
I forbindelse med miljødagen 1.juli utarbeidet vi et spørreskjema som ble besvart samme dag av en del av byens borgere. Svarene ble sammenfattet av nestleder og brukt som deler av vårt grunnlagsmateriale når vi spilte inn våre synspunkter på verneplanen/sentrumsplanen. Våre innspill:

– Myke trafikanter får første prioritet i gatebruksplan
– Sykling tillatt overalt i sentrum
– Plante flere trær i byen

Profilering av Venstre:

Våre representanter i de ulike råd og utvalg har vist klare Venstre-standpunkt; i skolespørsmål, byggesaker, konsesjonssaker og miljøspørsmål. Vi har presentert en streng profil i forhold til konsesjon og fast bosetning. I Bygningsrådet, der vi har lederen, har vi fått til gode løsninger i viktige utbyggingssaker. Vi trekker fram Skrubben, Mylius og Andølingen. I Skrubben-vedtaket er vi særlig fornøyd. Vi har vært lydhøre i forhold til lokalbefolkningen, og fikk gjennomslag for vårt forslag om å redusere en etasje i front i forhold til eksisterende reguleringsplan. I denne saken fikk vi i tillegg gjennomslag for en rekke andre punkter.

Vi er også fornøyd med å ha vært med og påvirket reduksjon av høyder og omfang i Mylius-utbyggingen.

Til sist er vi også stolt av å ha kjempet med Andølingenutvalget for å ta vare på miljøet, og særlig at ikke nabo ble stengt fullstendig inne slik tiltakshaver ønsket.

Nå mangler bare miljøtunnel øst/vest.

Vi er også fornøyd med at vi har fått vedtatt politisk å opprette Samsom Eitrems plass.

Venstre forsvarte nivået på mottak av flyktninger og bidro til ekstra ressurser til integreringsarbeidet.

I forbindelse med revitalisering av Kirkebukta ønsker vi å utvikle den nye bydelen i større grad for allmenheten ved å tilrettelegge for et park- og aktivitetsområde med strandpromenade langs hele bukta. Vi har tatt til orde for — både i høringen til kommuneplanen og i kommunestyret — at mye av dette kan gjøres på «dugnad» av byens innbyggere i samarbeid mellom kommunen, frivillige organisasjoner og lokale entreprenører.

I vår fikk vi stort oppslag i KV da vi tok kontakt med klif etter utslipp hos Weifa.

Vi har også bidradd til å bevare Kragerø som et levende kjøpesenter: Fra forrige årsmelding minnes vi at vi fikk profilert både Kragerø og Kragerø Venstre ved Solfrids deltakelse i et 4 siders oppslag i Aftenposten før jul 2012. Dette resulterte i at hun ble invitert til Agder Universitet i januar året etter for å holde foredrag om byutvikling.

Johan Tønnes Løchstøer, Solfrid Rui Slettebakken og Lailo Merganova representerte Kragerø Venstre ved fylkesårsmøtet 2013.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**