Innbyggerinitiativet fra interessegruppen FV 562 Juvik — Ravnanger

Venstre vil tenke og planlegge for framtiden for hele Askøy, i denne saken om veiene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Arild Raftevoll

Foto: Arild Raftevoll

Tanker omkring plan 236 og interessegruppens forslag:

Men det er klart at dagens plan 236 inneholder flere gode elementer man må ta med videre som for eksempel:
– sykkelvei
– gangsti.
– En rettere og bedre vei osv .
Men den inneholder også noen utfordringer.

Når vi hadde denne planen opp sist til behandling og vi ønsket å drøfte disse innspillene var det påpekt at dette ville være med på å utsette Askøy pakken og at man derfor ikke burde ta arbeidet med dette da.

Nå er Askøy pakken på plass og det er på tide å komme videre.

Som interesse gruppen påpeker er det flere gode argumenter for et annet alternativ enn det som dagens plan 236 legger til grunn. Grunnlaget og tallmaterialet tar blant annet ikke høyde for den vekst kommunen legger opp til og det som har vært stipulert i ulike sammenhenger.
Man kan blant annet se at kommunens generalplan ble godkjent i kommune styret i 1976, og i departementet i 1979 og det har også lagt inne i Norsk Vegplan fra 70 tallet.
På den tid så Askøy helt annerledes ut.

Vi snakker i dag om at når vi nærmer oss 2050 så vil Askøy ha nærmere 60.000 innbyggere. Det kan høres lenge ut med 36 år men ser vi på hvor lang tid det tok å få på plass en bro, så er vi kanskje i seneste laget.

Og det er flere områder og veiløsninger som er dagsaktuelle og bør være med i arbeidet med nytt veinett.

Når man skal ha trafikk fra broen/ Kleppestø sentrum og videre på østsiden av Askøy må man gjennom en 30 sone for all trafikk og dette er hoved trasé for østsiden.
Kapasiteten på broen er sprengt og vi burde planlegge for en ny. Nå eier vi Shell tomten og som SV har vært inne på kan dette være et alternativ plassering.
Trafikk med grunnlag i et tverrsamband i nord
Mange smale veien uten gul midtstripe som fungerer som hovedveier — også her 30. soner
Strekket mellom Herdla/ Mjølkeviksvarden og Askøy broen har en del utfordringer
Tilførselsvei for Ask, skal den gå over Juvik — Steinrusten — og mot Ask?

Venstre stiller seg en del slike spørsmål når vi ser på veinettet vårt og vi kunne kommet med flere og mer detaljer men det rekker i denne sammenheng.

For å bruke slagordet fra Bergenskonferansen «Planlegge eller løpe etter?»
Venstre vil være i forkant og planlegge for framtiden slik at kan få et tjenlig veinett.

Og venstre sitt forslag var:

Sak 8/14 INNBYGGERINITIATIV FRA INTERESSEGRUPPEN FV 562 JUVIK — RAVNANGER – ALTERNATIV TRASÉ.
1. Igangsatt planarbeid for Plan 236 Fv 562 Juvik Ravnanger settes på hold og forslaget i innbyggerinitiativet fra interessegruppen FV 562 Juvik — Ravnanger utredes som alternativ trasé.
2. Det startes opp arbeid med kommuneplan/kommunedelplan for å utrede nytt hovedvegsystem over Askøy.

Forslaget fikk bare 4 stemmer og falt men punkt 2 ble vedtatt oversendt rådmannen og vi får følge opp saker videre.

Det endelige vedtaket ligger på Vegvesenet skal få saken for uttale og så skal saken opp igjen i Utvalg for teknikk og miljø. Her får vi kjempe videre for en god veiløsning.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**