Møte i bystyret 5. februar

I dagens møte i bystyret behandles blant annet søknaden til OL/PL i Oslo i 2022 og kommunens sykehjemsbehovsplan for 2014-2024. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge med på Oslo kommunes web-tv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert med Toril Berge Flatabø, Odd Einar Dørum, Espen Ophaug, Julianne Ferskaug og Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger).

15:10 Første sak ut er godkjenning av protokoll fra bystyrets budsjettmøte. Det blir foretatt enkelte opprydninger i det som ble en litt hektisk votering, men ingen substansielle endringer.

15:10 Bystyret foretar også enkelte endringer i komitésammensetningen i bystyret og i bydelsutvalgene. Ingen av disse sakene berører Venstres representasjon.

15:15 Bystyret går videre til muntlig spørretime. Første spørsmål kommer fra Libe Rieber-Mohn (A) og handler om saken i dagens VG hvor ordføreren sier at det ikke er aktuelt å se OL på TV mens man er på jobb i Oslo kommune. Både finansbyråden og ordføreren selv har imidlertid uttalt senere på dagen at det må la seg gjøre å finne gode løsninger på den enkelte arbeidsplass slik at eventuell OL-titting ikke går utover arbeidsoppgavene.

15:20 Neste spørsmål kommer fra Andreas Halse (A) og handler om Ordførerens nylige kompromissforslag om reservasjonsrett for fastleger. Ordfører Fabian Stang svarer at han er mot reservasjonsretten, men at dersom stortinget likevel skulle vedta en reservasjonsrett, bør det være en nasjonal ordning, ikke en kommunal. Toril Berge Flatabø understreker dessuten at Venstre ikke er en del av avtalen mellom regjeringspartiene og Krf om reservasjonsrett.

15:30 Neste spørsmål kommer fra Carl I Hagen (F), og handler om fremkommelighetstiltakene i Thereses gate. Guri Melby sier at kollektivtilbudet i Oslo er viktig både med tanke på klima og effektiv transport i Oslo. Det er omfattende problemer med fremkommeligheten for trikken, og Thereses gate er den gaten som har hatt størst problemer med stans på grunn av feilparkerte biler. Disse stansene forplanter seg bakover i trikkeavviklingen, og utgjør store samfunnsøkonomiske tap. Det er gjort fortløpende tilpasninger i prosjektet, og steinene som er plassert ut skal ikke bli stående hele forsøksperioden, sier Melby, men understreker at det er nødvendig med fysiske tiltak for å sikre at parkeringsforbudet overholdes.

15:45 Marianne Borgen stiller spørsmål om planen om midlertidig barnehage på Ola Narr. Byråd Anniken Hauglie sier at det er veldig beklagelig at man har kommet i situasjonen hvor Hasle barnehage må flytte på grunn av byggearbeider. Det har vært vurdert til sammen 13 forskjellige plasseringer av en midlertidig barnehage, inntil den nye barnehagen på Teglverkstomta står klar. Hauglie understreker at midlertidigheten skal vare maksimalt to år, og at det også i denne perioden vil være store, tilgjengelige grøntarealer på Ola Narr. Byråden gjentar også løftet om at midlertidigheten i denne saken ikke under noen omstendighet skal forlenges. I tillegg orienterer Hauglie om at det er gitt en ny instruks til kommunens virksomheter om at midlertidige saker som omhandler friområder umiddelbart skal løftes til politisk nivå, ikke etter at viktige beslutninger er tatt, slik praksis til nå har vært.

15:50 Guri Melby svarer også på spørsmål om tilkomsten til barnehagen, og sier at det vil bli laget en løsning som sikrer felles tilkomst med det som er dagens barnehage på tomten.

16:00 Bjørnar Moxnes (R) stiller neste spørsmål, om endringene i billettpriser som Ruter hvert år gjennomfører, i tråd med aksjonæravtalen Oslo har med Akershus fylkeskommune. Guri Melby svarer at lave kollektivpriser, særlig på månedskort, er en viktig del av kollektivtilbudets attraktivitet. Venstre fikk gjennomslag for å sette ned månedskortprisen til 550 kr. i 2007, og at prisen på månedskort i dag er lavere enn den var i 2001. Når det gjelder endringen i prisene for honnørbilletter, handler dette om å få systemet i tråd med det som er statlige føringer. Rabatten har vært svært mye høyere enn det som er vanlig for honnørbilletter, og er nå satt til 50%, som er det normale over hele landet.

16:05 Khamshajiny Gunaratnam (A) stiller neste spørsmål, om fraværsreglementet i Oslo-skolen. Anniken Hauglie svarer at saken som ble omtalt i Aftenposten forrige uke var en feil fra skolens side, som har beklaget til den angjeldende faren. Hauglie gjentar årsaken til at reglementet ble strammet opp, nemlig at fravær utenom ferieperiodene var blitt et problem på mange skoler. Likevel er det mulig å søke om inntil 10 dager fri fra skolen for å delta på forskjellige arrangementer, og hver søknad skal behandles individuelt, avslutter Hauglie.

16:10 Siste spørsmål kommer fra Andreas Behring (SV) og handler om rasfare fra bygårdstak. Guri Melby svarer at Bymiljøetaten har trappet opp innsatsen mot rasfarlige tak, og har ilagt nesten 500 gebyrer for dette allerede i år. Det er en omfattende dialog med gårdeiere, men dessverre må disse ofte vente en stund før en entrepenør kan komme og fjerne snø og is fra tak. Derfor arbeider også etaten med sikringsarbeid og annet forebyggende, avsluttet Melby.

16:15 Spørretimen er med det avsluttet. Bystyret går videre til ordinære saker. Først ut er kommunerevisjonens rapport om Lindebergsakene.

16:30 Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg i saken. Mistanker om uregelmessigheter ved kommunens sykehjem, og for den saks skyld alle kommunens virksomheter, skal tas på det største alvor, sier Berge Flatabø. Om mistanken er sterk nok, er politianmeldelse det eneste riktige skrittet å ta, for å sikre at alle forhold i saken blir belyst og konkludert på tilfredsstillende vis.

Kommunerevisjonens rapport belyser flere forhold som det har vært viktig å bringe klarhet i, og jeg må få takke revisjonen for et grundig arbeid. Det er viktig at revisjonen har hatt tilgang på ansatte og ledere ved sykehjemmet og at disse har følt at de har kunnet uttale seg fritt, uten risiko for at sensitive opplysninger kommer på avveie. Et av de springende punkter i denne saken har vært byrådets håndtering av opplysninger som har innkommet om mulige alvorlige forhold, og når offentligheten skal meddeles at mistanke har oppstått. En politianmeldelse er i seg selv et alvorlig skritt, og hensynet til kommunens omdømme og publikums rett til informasjon tilsier at byrådet utviser stor åpenhet i slike tilfeller, sa Berge FLatabø. Dette er imidlertid en krevende balansegang, ettersom man vanskelig kan vite hva utfallet av en etterforskning vil bli på det tidspunktet man leverer en anmeldelse, understreket hun.

Vi tar til etterretning at Kommunerevisjonens Rapport påviser alvorlige feil i Sykehjemsetatens handlemåte som arbeidsgiver. Komiteen konstaterer at pasientenes rett til god og trygg behandling ikke ble ivaretatt ved Lindeberg omsorgssenters Post 5 i den perioden Kommunerevisjonen har undersøkt. Byråden har fulgt opp dette ved å beslutte at hele arbeidsgiverfunksjonen og systemet for personalhåndtering i Sykehjemsetaten gjennomgås. Kontrollutvalget og Finanskomiteen viser til at byrådet og etaten har iverksatt relevante tiltak for å rette opp i de forhold kommunerevisjonen påpeker at har vært utilfredsstillende. Dette gjelder særlig rutiner rundt informasjonsflyt og varsling. Sykehjemsetaten har ansvar både for at rutinene er gode og utfyllende i utgangspunktet, og at de er godt kjent for ansatte og ledelse, slik at de også blir fulgt på en god måte. Her sviktet det dessverre i disse sakene, men jeg har stor tiltro til at byrådets og etatens oppfølging i etterkant har eliminert svakhetspunkter og sørget for at det ikke skjer igjen. Vi må som kommune ta lærdom av Lindebergsakene, slik det også fremgår tydelig av sakens mange dokumenter at byrådet og etaten har gjort og vil fortsette å gjøre, avsluttet Berge Flatabø.

16:50 Lindebergsakene er avsluttet, og bystyret går videre til å behandle sak om redusert egenbetaling for beboere på tosengsrom. Terje Bjøro holder Venstres innlegg. Han sier det er svært gledelig at man har klart å avvikle ordningen med tosengsrom på sykehjem, med unntak av de som ønsker å bo sammen med en ektefelle e.l. At de få som venter på å få et enkeltsengsrom på det sykhjemmet de allerede bor på, nå får en rabatt, er en ytterligere gledelig sak, avsluttet Bjøro.

17:00 Bystyret går videre til å behandle sykehjemsbehovsplanen for 2014 – 2024. Toril Berge Flatabø holder Venstres innlegg. Først må jeg få lov til å si noen rosende ord til eldrebyråd Kvalbein for å ha lagt frem denne grundige og omfangsrike planen. Oslo kommune har et meget godt tilbud til våre eldste borgere og andre med pleie- og omsorgsbehov, og med denne planen setter vi kommunen i stand til å opprettholde det høye nivået i mange år fremover, sa Berge Flatabø.

Debatten om selve sykehjemsbehovsplanen ofte koker ned til en diskusjon om antall plasser på sykehjem. Det er forståelig, for denne saken er jo nettopp en analyse av hvilke behov Oslo vil stå overfor i omsorgssektoren i årene som kommer, og en plan for hvordan disse behovene skal dekkes. Vi har heldigvis gode prognoser for den forventede befolkningsutviklingen de nærmeste ti årene, og kan med stor grad av trygghet si at vi har god dekning av behovet i den nærmeste fremtid, mens det trengs utvidelser fra omtrent 2025 og fremover. I dag har vi omtrent 40 ledige sykehjemsplasser til enhver tid, og 91% av alle søknader om sykehjemsplass innvilges. Antallet mennesker over 80 år vil synke de nærmeste årene, for så å begynne å øke langsomt i 2020, men da fra et nivå som er lavere enn dagens antall. Denne kunnskapen gir deler av oppsisjonens ønske om 1000 nye plasser de nærmeste år et preg av «tenk på et tall», sa Berge Flatabø.

Samtidig er det litt synd at debatten om antall plasser tar oppmerksomhet fra alt det vi er enige om. For eksempel at kvalitieten i eldreomsorgen skal være svært høy, både når det gjelder standarden på bygg og innholdet byggene fylles med. Det har vært satset ambisiøst på kompetanse og kvalitet i byens sykehjem i mange år, og dette gjenspeiles både i de årlige budsjettvedtakene og i resultatene fra brukerundersøkelser, sa Berge Flatabø.

Regjeringen og stortingsflertallet har i statsbudsjettet for 2014 økt taktet for tilskudd fra Husbanken for bygging og fornying av sykehjem og omsorgsplasser betydelig. Dette er veldig positivt, og jeg mener det er svært fornuftig at vi i dag kommer frem til at det økte handlingsrommet kommunen får på bakgrunn av dette skal brukes til å styrke eldreomsorgen. Samtidig mener jeg det er klokt at vi ikke binder opp midlene til sykehjemsplasser spesifikt, ettersom vi vet at det ikke er her behovet ligger i årene som kommer, sa Begre Flatabø.

Det er mye enstemmighet og noen nyanseforskjeller i helse- og sosialkomiteens innstilling i denne saken. Det er veldig bra at vi er enige om hovedtrekkene i eldreomsorgen i Oslo, og at vi har en klar og tydelig plan for hvordan målene skal nås og behovene dekkes, avsluttet Berge Flatabø.

17:30 Bystyret vedtar sykehjemsbehovsplanen med enkelte presiseringer og oppfordringer fra komiteen. Bystyret tar med det middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30.

18:45 Bystyret behandler interpellasjon fra SV om tilbud til bostedsløsen. Byråd for helse og sosiale tjenester, Øystein Eriksen Søreide (H), redegjør for kommunens arbeid ovenfor denne gruppen. Alle som har tilhørighet til Oslo og trenger det, har botilbud fra kommunen. I tillegg tilbyr kommunen akuttovernatting på kalde dager, og frivillige organisasjoner har akuttovernatting for tilreisende hele året, sier byråden.

18:55 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg i interpellasjonsdebatten. Han understreker at det er viktig med tilbudet som Røde Kors og Frelsesarmeen driver, og at han er glad for at Venstre og Krf fikk inn midler til dette i statsbudsjettet, etter at den rødgrønne regjeringen tok dem ut, og Høyre/Frp-regjeringen ikke la dem inn igjen. Det er viktig at vi som kommune evner å ta vare på de svakeste som oppholder seg i byen vår, selv om dette er sammensatte grupper og ikke nødvendigvis fanges opp av det samme virkemiddelapparatet, sa Dørum, og avsluttet med å takke SV for å ha reist en viktig debatt.

19:30 Det blir vedtatt at byrådet skal foreta en gjennomgang av praksisen med akuttovernatting på kalde dager og vurdere om det er grunnlag for å senke terskelen for slike tilbud. Bystyret går videre til å behandle saker fra Byutviklingskomiteen.

19:35 Bystyret behandler regulering av Bølerlia 73. Espen Ophaug holder Venstres innlegg. Han sier at det har vært viktig for Venstre å få på plass trafikkregulerende tiltak som vil dempe belastningen på nærområdet. Saken vi behandler i dag er i så måte mye bedre enn forrige gang den lå til behandling sa Ophaug. Han understreket også at byrådet må følge tett med på trafikksituasjonen, og innføre ytterligere trafikkregulernde tiltak dersom det skulle vise seg nødvendig.

20:00 Reguleringsplan for Bølerlia 73 blir vedtatt. Ordføreren går deretter raskt gjennom saker som kan behandles uten debatt. For oversikt over vedtak, se bystyrets hurtigprotokoll.

20:05 Neste sak til behandling er første søknad til IOC om OL/PL 2022.

20:20 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg i OL-debatten. Er det noen som kan ta ned IOC og skalere ned OL-prosjektet til noe som kan håndteres av vanlige land, må det være Norge, og vi har en plikt til å dele noe med verden som vi kan by på og bidra med, sa Dørum, og understreket at det er en styrke for søknaden at det er et bredt flertall som står bak søknaden. Dørum kommenterte også lokaliseringsdebattene som pågår, og understreket at det er ønskelig med deltagerlandsby på Kjelsrud, selv om dette ikke ser like sannsynlig ut som for noen uker siden. Men vi må fortsette å tro på og slåss for drømmen, hvis ikke kommer vi i hvert fall ingen vei, avsluttet Dørum.

20:30 Hallstein Bjercke tar også ordet, og redegjør for byrådet arbeid med søknaden. Han sier at det har kommet tydelige signaler fra kulturdepartementet, som gjør at det er nødvendig å peke på Økern som hovedalternativ for søknade som sendes i første omgang, men at byrådet vil fortsette å jobbe med Kjelsrud, fordi det fremdeles fremstår som det beste alternativet for Oslos del. I tillegg mener byrådet at Grønmo er det faglig beste alternativet for skiskytterarena. Forhandlingene mellom kommunen og staten er godt i gang, og er rute for å nå de frister som IOC opererer med. Oslo vil noe med denne søknaden, vi vil vise verden hvordan vi tolker de olympiske idealer og at det går an å arrangere et nøkternt og grønt OL i Norges hovedstad, sa Bjercke, og avsluttet med å oppfordre bystyret til å stå samlet om søknaden når den nå oversendes til behandling i regjeringen og etterhvert stortinget.

20:55 Bystyret vedtar OL/PL-søknaden. Byrådet bes dessuten fremme egen sak om Lillomarka arena så raskt som mulig.

20:55 Bystyret går videre til å behandle forslag om å avlyse den pågående konkurranseutsettingen av 7 barnehager i Oslo. Forsøksprosjektet er en del av det borgerlige budsjettforliket for 2013, og alle de borgerlige partiene har varslet at de står ved dette forliket. Byrådet har imidlertid opplyst om at det er satt igang en ny prosess med samarbeidsutvalget, og at konkurransen er forskjøvet med to uker.

21:00 Odd Einar Dørum holder Venstres innlegg, og advarer mot å skape et skremselsbilde av private barnehager. Kvaliteten er god også i de private barnehagene, det er vårt utgangspunkt, da Dørum. Han sa videre at Venstre har tiltro til at byråden tar til seg de signaler som er kommet, og vil arbeide for å finne gode, praktiske løsninger for å styrke forutsigbarheten til barna, foreldrene og de ansatte i de aktuelle barnehagene.

21:20 Kunnskapsbyråd Anniken Hauglie tar også ordet, og redegjør for hvilke krav som blir stilt til mulige drivere av konkurranseutsette barnehager. Det stilles strenge krav til bemanningsplaner og kvaliteten i innholdet, blant annet språkopplæring. Dette er også snakk om en virksomhetsoverdragelse, så det er ingen som mister jobben sin, sa Hauglie.

21:25 Terje Bjøro tar også ordet. Han sier at han i utgangspunktet er positiv til private barnehager, men at det er flere ting ved denne prosessen det er mulig å være kritisk til. Likevel ønsker jeg å holde med til den inngåtte budsjettavtalen, og har tiltro til at byråden tar grep om de delene av prosessen som har vært problematiske, avsluttet Bjøro.

21:40 Det blir ikke fattet vedtak i saken. Bystyret går videre til å behandle sak om utvidelse av Bekkelaget renseanlegg.

21:45 Bystyret vedtar utvidelse av Bekkelaget renseanlegg, og går videre til å behandle sak om forvaltningen av grøntområder og parker i byen.

21:55 Guri Melby tar ordet, og sier at Oslo kommune har en god forvaltning av grøntområderog parker. Det er viktig at parkene er innbydene slik at folk har lyst til å bruke dem. Det ser vi at stadig flere gjør, og det er veldig positivt. Så må vi alltid se på organiseringen, særlig for de bydelene som har ansvaret for store sentrumsparker. Men det er ikke aktuelt for byrådet å øremerke midler til bydelene, det må være en lokal prioritering eller Bymiljøetatens ansvar, avsluttet Melby.

21:55 Bystyret tar saken om forvaltning av parker og grøntområder til orientering. Bystyret går videre til å behandle sak om overvannshåndtering. Saken tas til orientering.

22:00 Ordføreren hever med det møtet, og minner representantene om at de får lov til å se så mye de vil på TV for hans del. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker velkommen tilbake til neste bystyremøte 5. mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**