Raskere og mer human behandling av asylsøkere

– Uttalelse vedtatt på Hedmark Venstres årsmøte 2.2.14

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Hedmark Venstre ønsker en mer differensiert mottaksstruktur og ingen brudd på menneskerettighetene i asylmottak.

Et asylmottak skal være et midlertidig sted å bo for personer som søker asyl i Norge. Likevel sitter mange asylsøkere på mottak og venter i flere år. Hedmark Venstre vil effektivisere identitetsavklaringer og sette en tidsfrist på saksbehandlingstiden. Mange asylsøkere er traumatisert og befinner seg i en risikogruppe for psykiske lidelser. En ekstremt usikker livssituasjon kombinert med venting på ubestemt tid innebærer et voldsomt psykisk press. Derfor er det ønskelig å ha helsepersonell med kompetanse innen psykisk helse. Særlig gjelder dette mottak for enslige mindreårige asylsøkere.

Norge må ha et robust mottaksapparat, som ivaretar ulike individuelle behov. En differensiert mottaksstruktur krever ulike tilbud og ulike ressurser. Asylsøkere som har fått avslag og venter på hjemsendelse, må få tilgang til internett for å få kontakt med nettverket i søkerens opprinnelsesland. Mottak for asylsøkere som har fått oppholdstillatelse må baseres på aktiviteter som språkopplæring, arbeidsopplæring og utdanning. Venstre vil at mottakene drives ut fra prinsippet om “integrering fra første dag”. Asylsøkere må få midlertidig arbeidstillatelse.

Trandum utlendingsinternat er Norges eneste lukkete forvaringssenter for asylsøkere. De fleste innsatte der venter på tvangsreturnering eller identitetsavklaring. Trandum har ved flere anledninger blitt kritisert når Norges etterlevelse av menneskerettighetsforpliktelser vurderes av internasjonale organer som Europarådets torturkomite og FNs torturkomite. Trandum utlendingsinternat innebærer frihetsberøvelse. Dett er for noen grupper hjemlet i utlendingsloven. Hedmark Venstre mener likevel at det skal foreligge svært sterke grunner før man går til dette skritt. For Venstre er det viktig at forholdene på Trandum ikke bryter med sentrale menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**