Uttalelse:Prioritert parkering for bildelingsordninger

Oslo Venstre vil gjøre det mulig å reservere kommunale gateparkeringsplasser til bildelingsordninger. På den måten legger samfunnet til rette for et godt, miljøvennlig alternativ til å eie, kjøre og parkere egen bil i Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Befolkningsvekst
Prognosene for Oslo by tilsier en betydelig befolkningsvekst i de nærmeste 10-15 år.
Oslo Venstre mener det er viktig å anerkjenner bilen som et nødvendig framkomstmiddel for både privatpersoner og virksomheter, men vi må samtidig ta inn over oss at økt bilisme har store kostander både miljømessig, menneskelig og økonomisk. Det er derfor viktig å utvikle vinn-vinn løsninger som både dekker folks behov for bil samtidig som miljømessige hensyn ivaretas.

Potensiale for bildeling i langt større grad
Oslo Venstre vil derfor tilrettelegge for at flere kan dele bil. Dette vil redusere det totale miljøavtrykket ved at færre biler trenger å bli produsert, samt at en delt bil fører til mindre bilbruk enn når hver person har en egen bil. Beregninger fra konsulentselskapet Rambøll viser at 1 bildelingsbil kan erstatte fra 5 — 15 privatbiler. Per i dag har ca. 4500 personer i Oslo tatt i bruk bildelingsmuligheten. Ifølge Rambøll ligger potensialet på rundt 100.000 personer i Oslo. Tilrettelegging for økt bruk av bildelingsordninger er derfor et tiltak som må antas å kunne gi en betydelig reduksjon i biltrafikk og bilkjøring i Oslo på kort tid og med minimale kostnader. Økt bruk av bildelingsordninger vil føre til mindre press på gateparkering og både kunne frigjør areal på offentlig gategrunn, samt redusere biltrafikken i bygatene våre.

Det offentliges bidrag: øremerkede parkeringsplasser til bildelingsbiler
Oslo Venstre vil gjøre det mulig å reservere kommunale gateparkeringsplasser til bildelingsordninger. På den måten legger samfunnet til rette for et godt, miljøvennlig alternativ til å eie, kjøre og parkere egen bil i Oslo. Slik vil den mest miljøvennlige løsningen ved det offentliges hjelp, kunne bli det foretrukne alternativet for langt flere enn dagens 4500 bildelingsmedlemmer.
Oslo Venstre er opptatt av å finne løsninger som er minst mulig konfliktskapende i nærmiljøene. En ordning med et begrenset antall øremerkede parkeringsplasser vil ikke oppleves som en fortrengning av privatbiler.

Prøveordning
Oslo Venstre vil legge til rette for å innføre dette som et prøveprosjekt over 2 år i Oslo og vil starte arbeidet med å endre forskrift om offentlig parkeringsregulering slik at:
– Eksisterende gateparkeringsplasser kan reserveres til bildelingsordninger og markeres ved skilt på de aktuelle stedene
– Regelverket for bildelingsordninger som skal gis tilgang til øremerkede parkeringsplasser må sikre at ordningene er åpen for medlemskap for alle
– Tilstrekkelig tilgjengelighet for reservering av offentlig gategrunn for alle bildelingsordninger med brukere i aktuelt område (bydel eller by)
Dette vil være et av flere virkemidler for å nå Oslo kommunes ambisiøse klima- og miljømål om 50 % reduksjon innen år 2030 av klimautslipp.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**