Nye vedtekter

Vedtektene for Buskerud Venstre slik de fremstår etter vedtak på årsmøtet i Buskerud Venstre 9. Februar 2014.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er gjort endringer vedr. Utsendinger fra lokallagene til årsmøtet i lokallaga basert på stemmetall.
Det er endringer i §4 i) ved at valgkomiteens oppgaver ved at det er føyd til at valgkomiteen skal legge fram forslag på utsendinger til landsmøtet.
Det er gjort endringer i “III Voteringsregler i fylkeslaget” slik at de er blitt harmonisert i tråd med voteringsregler i VHO. Til sist har det kommet i § 5 kommet et ekstra punkt h) som lyder at Fylkesleder tegner for laget.

Vedtekter for Buskerud Venstre

§ 1. FORMÅL

Buskerud Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Venstres hovedvedtekter og Venstres program.

§ 2 MEDLEMSKAP

Personer over 15 år som ikke er medlem i noe annet parti, og som deler Venstres grunnsyn,

kan bli medlem av Venstre.

Medlemskap oppnås fra det tidspunkt man melder seg inn. Medlemsrettigheter oppnås når

kontingent er betalt.

Medlemskap, og de rettigheter medlemskap gir, oppnås bare i ett lokallag, og medlemmet kan

bare være med å behandle og stemme over samme sak i ett lokallag. Det enkelte medlem kan

selv velge hvilket lokallag man vil være medlem i.

Rettigheter som medlem utøves personlig.

§ 3. ORGANISASJON

a) Organer.

Buskerud Venstre er sammensatt av Venstres lokallag i fylket. For å bli regnet som et lokallag

må lokallaget organiseres etter Venstres Hovedorganisasjons mønstervedtekter for lokallag,

med et styre på minst tre personer.

Fylkeslagets sentrale organer er fylkesårsmøtet, fylkesstyret, fylkesstyrets arbeidsutvalg, og

fylkesrådet. Venstres Hovedorganisasjon krever inn og fordeler fylkeslagets kontingent etter

de retningslinjer landsstyret setter.

b) Buskerud Venstres partiorganer kan ikke instruere folkevalgte som er innvalgt for

Buskerud Venstre utover det program de er valgt på. Dersom det er punkter i et partiprogram

en folkevalgt ikke kan følge, så er den folkevalgte forpliktet til å informere vedtaksorganet

om dette.

Buskerud Venstre folkevalgte representanter plikter å skape gode politiske prosesser og lytte

til innspill fra eget parti .

c) Tilknyttede organisasjoner.

Disse selvstendige fylkesorganisasjoner, med egne vedtekter, er tilknyttet fylkeslaget hvis de

eksisterer: Buskerud Venstrekvinnelag, Buskerud Unge Venstre og Buskerud Liberale

Studenter.

d) Likestilling.

For å fremme likestilling mellom kvinner og menn i politisk arbeid, skal begge kjønn som en

hovedregel være representert med minst 40 prosent i fylkeslagets styrer, utvalg og komiteer.

Regelen gjelder også i forbindelse med valg av delegasjoner til landsmøtet.

§ 4. FYLKESÅRSMØTET

I. KOMPETANSE OG SAMMENSETNING.

a) Kompetanse.

Fylkesårsmøtet er Buskerud Venstres høyeste myndighet. Fylkesårsmøtet avholdes innen

utgangen av februar hvert år. Fylkesstyret kaller inn til fylkesårsmøtet med minst en måneds

varsel. I innkallingen settes det en frist for påmelding. Frist for å fremme forslag til

politiskeuttalelser/andre forslag som ønskes tatt opp på fylkesårsmøtet, er 14 dager før

årsmøtet. For sent innkomne forslag må ha 2/3 flertall av fremmøtte utsendinger på

fylkesårsmøtet for å kunne bli tatt opp til behandling. For vedtektsendringer er forslagsfristen

to måneder før årsmøtet. Forslag til vedtektsendringer sendes ut sammen med innkallingen til

fylkesårsmøtet.

Saksdokumenter til fylkesårsmøtet sendes lokallag/påmeldte utsendinger minst sju dager før

årsmøtet.

b) Sammensetning og representasjonsrett.

Fylkesårsmøtet består av fylkesstyrets medlemmer, en utsending fra Buskerud

Venstrekvinnelag, en utsending fra hvert Unge Venstre-lag i fylket hvis disse har avholdt

lovlig årsmøte året før fylkesårsmøtet, og av utsendinger valgt av Venstres lokallag etter

følgende regler:

a) Antall medlemmer i lokallagene:

Inntil 25 medlemmer: 1 utsending

26-50 medlemmer: 2 utsendinger

51-100 medlemmer: 3 utsendinger

Videre 1 utsending for hvert påbegynt

50 medlemmer.

og

b) Representasjon med bakgrunn i stemmetall:

1. Antall stemmer ved sist fylkestingsvalg i den enkelte kommune i år med

fylkestingsvalg og det påfølgende år.

2. Antall stemmer ved siste stortingsvalg i den enkelte kommune i år med

stortingsvalg og det påfølgende år.

Inntil 350 stemmer: 1 utsending

351-800 stemmer: 2 utsendinger

801-1350 stemmer: 3 utsendinger

Deretter en utsending pr. Påbegynt 550 stemmer.

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember og bare betalende medlemmer regnes med.

I kommuner uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar

årsmøtet stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall.

Medlemmer av valgnemnda har ikke stemmerett med mindre de er valgt som utsendinger fra

sitt lokallag.

Årsmelding og regnskap følger kalenderåret.

c) Ekstraordinært fylkesårsmøte

Ekstraordinært fylkesårsmøte holdes når minst en tredel av lokallagene skriftlig krever det,

eller når fylkesstyret vedtar det ved simpelt flertall. Ved krav fra lokallagene skal

ekstraordinært fylkesårsmøte holdes innen 20 dager. Ekstraordinært årsmøte kan bare

behandle den eller de saker som er angitt i innkallingen til møtet. Det skal innkalles til

ekstraordinært fylkesårsmøte med minst l0 dagers varsel. De valgte utsendinger til det

ordinære fylkesårsmøtet er utsendinger til det ekstraordinære.

II. ARBEIDSOPPGAVER — FYLKESÅRSMØTET.

a) Konstituering.

Under konstitueringen ledes møtet av fylkeslederen.

Møtet oppnevner

1) en møteleder og en varamøteleder som i fellesskap leder fylkesårsmøtet.

2) en fullmaktsnemnd bestående av en leder og to andre medlemmer som gir

innstilling til årsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter,

3) minst en referent som fører møteprotokollen,

4) et tellekorps,

5) redaksjonsnemnd for politiske uttalelser og

6) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten.

Utsendinger fra lokallagene til fylkesårsmøtet skal ha fullmakter underskrevet av leder og et

styremedlem i lokallaget.

b) Valg av fylkesstyre

Fylkesstyret skal ha sju medlemmer. I tillegg kan fylkesstyret ha et medlem valgt av

Buskerud Unge Venstre og et medlem valgt av Buskerud Venstrekvinnelag.

Fylkesleder, organisatorisk nestleder og to styremedlemmer velges for to år av gangen på det

første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden. Politisk nestleder og to

styremedlemmer velges på andre og fjerde ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden.

Det velges tre varamedlemmer i nummerorden til fylkesstyret på hvert fylkesårsmøte. Deres

funksjonstid er et år.

c) Valg av revisorer

Det første og tredje ordinære fylkesårsmøtet i stortingsperioden velger to personer som ikke

er medlemmer eller varamedlemmer til fylkesstyret til å revidere fylkeslagets regnskap i de to

etterfølgende år.

d) Valg av landsmøteutsendinger

Hvert fylkesårsmøte velger utsendinger til Venstres landsmøte med vararepresentanter i

nummerorden.

e) Andre arbeidsoppgaver.

Alle ordinære fylkesårsmøter skal:

1. Gjennomgå og stemme over fylkesstyrets forslag til årsmelding og revidert

regnskap for siste år. Fylkesstyret har ikke stemmerett under behandlingen av

regnskapet.

2. Gjøre vedtak om kontingent for det etterfølgende år.

3. Fastsette godtgjøring og kostnadsdekning for tillitsvalgte i fylkeslaget.

4. Behandle og stemme over andre saker som er fremmet i samsvar med vedtektene.

5. Vedta en handlingsplan for det etterfølgende år.

f) Særlige arbeidsoppgaver i stortingsvalgår.

Fylkesårsmøtet i stortingsvalgår skal:

1. Behandle og stemme over utkast til stortingsvalgprogram.

2. Vedta en plan for valgkamparbeidet i Buskerud.

g) Fylkesårsmøtet skal i år med fylkestings- og kommunestyrevalg:

1. Behandle og vedta et valgprogram for Buskerud Venstre etter forslag fra

programkomiteen.

2. Vedta en plan for valgkamparbeidet.

h) Protokoller.

Protokoll for fylkesårsmøtet utarbeides av møtereferent(er), underskrives av to årsmøtevalgte

personer og sendes til utsendingene, til lokallagslederne i de lag som har utsendingsrett til

fylkesårsmøtet og til Venstres Hovedorganisasjon.

i) Valg av valgnemnd.

Valgnemnda består av tre personer. Det velges et nytt medlem til valgnemnda på hvert

fylkesårsmøte. Det medlem som har lengst ansiennitet er leder av valgnemnda. Det velges to

varamedlemmer hvert år i nummerorden. Ingen av medlemmene eller varamedlemmene i det

sittende fylkesstyret kan være medlemmer eller varamedlemmer til valgnemnda. Valgnemnda

kommer med forslag til fylkesårsmøtet på kandidater til fylkesstyret med varamedlemmer,

medlemmer av nominasjonsnemnd, medlemmer av programnemnd, revisorer, utsendinger til

landsmøtet og nytt medlem av valgnemnda.

j) Utøvelse av medlemsrettigheter

Et medlem kan bare utøve sine rettigheter i ett fylkeslag (i samme fylke som der personen er

medlem i lokallaget).

III VOTERINGSREGLER I FYLKESLAGET

Møtelederen foreslår hvordan voteringene skal foregå. Vedtak i andre saker enn de som

gjelder vedtektsendringer gjøres med flertallsvedtak.

Dersom stemmetallene for og mot i en sak er like, faller forslaget.

Ved personvalg og nominasjoner kreves over halvparten av de avgitte stemmene for å bli

valgt. Oppnås ikke dette ved første gangs votering, faller den av kandidatene med færrest

stemmer ut. Det foretas nye valgomganger inntil én av kandidatene har fått over halvparten

av avgitte stemmer. Ved stemmelikhet foretas en ny votering. Ved andre gangs

stemmelikhet foretas loddtrekning.

Dersom resultatet ved andre former for personvalg blir like stemmetall, skal det foretas

loddtrekning.

Personvalg skal foretas skriftlig dersom minst én person krever det. Stemmesedler ved valg

skal inneholde det samme antall navn som det antall personer som skal velges.

§ 5. FYLKESSTYRET

a) Kompetanse.

Fylkesstyret leder fylkeslagets arbeid mellom fylkesårsmøtene i samsvar med de vedtak som

blir gjort av fylkesårsmøtet og fylkeslagets vedtekter. Fylkesstyret kommer sammen minst fire

ganger mellom hvert ordinære fylkesårsmøte og ellers så ofte fylkeslederen, minst to

medlemmer av fylkesstyrets arbeidsutvalg eller minst tre medlemmer av fylkesstyret krever

det. Fylkesstyret er vedtaksført når minst halvparten av medlemmene, deriblant lederen eller

en av nestlederne, er til stede. Fylkeslederen kaller fylkesstyret sammen og leder møtene.

Politisk nestleder er fylkesleders stedfortreder.

b) Styret konstituerer seg selv med økonomiansvarlig og sekretær.

c) Sammensetning.

Fylkesstyret består av sju årsmøtevalgte medlemmer og av en representant valgt av Buskerud

Venstrekvinnelag og en valgt av Buskerud Unge Venstre. Venstres medlemmer av Buskerud

fylkesting tiltrer styret uten stemmerett.

d) Arbeidsoppgaver – fylkesstyret

Fylkesstyret skal ta initiativ til å få i gang et effektivt arbeid i lokallagene. Fylkesstyret skal

ha som særlig oppgave å arbeide for at det blir etablert lokallag i alle kommuner, at det i god

tid foran kommunestyrevalg blir oppstilt egne valglister og vedtatt egne valgprogrammer samt

at nominasjon til stortingsvalg og fylkestingsvalg blir forberedt i god tid. Nominasjonsmøtet

holdes innen utgangen av februar i valgåret og innkalles med minst en måneds varsel, jfr § 7.

Fylkesstyret skal til hvert fylkesårsmøte legge fram melding om virksomheten i fylkeslaget og

det reviderte regnskap. Årsmøtegodkjent årsmelding og regnskap fra fylkeslaget skal sendes

Venstre Hovedorganisasjon senest en måned før Venstres landsmøte tar til.

e) Fylkesstyret kan oppnevne egne utvalg og komitéer til å ta seg av særskilte oppgaver. Som

for eksempel valgkamputvalg, programkomité og skoleringsutvalg.

f) Protokoller.

Protokoll fra fylkesstyrets forhandlinger skal sendes fylkesstyrets medlemmer og

varamedlemmer, Venstres Hovedorganisasjon, de tilknyttede fylkesorganisasjoner og lederne

i Venstres lokallag i Buskerud. Bemerkninger til protokollen må legges fram senest på det

etterfølgende fylkesstyremøte. Protokollen er offentlig, unntatt i de saker fylkesstyret vedtar

det motsatte.

g) Avstemningsregler

Fylkesstyret følger de samme avstemningsregler som fylkesårsmøtet.

h) Fylkesleder tegner for laget

§ 6. FYLKESSTYRETS ARBEIDSUTVALG

a) Kompetanse.

Arbeidsutvalget leder Venstres arbeid i Buskerud mellom fylkestyremøtene i samsvar med

vedtak som blir gjort av fylkesstyret, fylkesårsmøtet og i samsvar med fylkeslagets vedtekter.

Arbeidsutvalget kommer sammen så ofte fylkeslederen eller et annet medlem finner det

formålstjenlig. Arbeidsutvalget er vedtaksført når to av medlemmene er til stede.

Fylkeslederen kaller arbeidsutvalget sammen og leder møtene.

b) Sammensetning.

Arbeidsutvalget består av fylkeslederen og de to fylkesnestlederne. Fylkesstyret velger to

varamedlemmer i nummerorden til arbeidsutvalget på det første fylkesstyremøtet etter

fylkesårsmøtet.

c) Protokoller.

Protokoll fra arbeidsutvalget forhandlinger sendes til fylkesstyrets medlemmer,

varamedlemmer, lederne i Buskerud Venstres lokallag, og til fylkestingsgruppa.

Bemerkninger til protokollen må legges fram senest på neste møte i arbeidsutvalget.

Protokollen fra arbeidsutvalget er ikke offentlig, hvis ikke fylkesstyret vedtar det motsatte.

d) Avstemningsregler.

Arbeidsutvalget fatter beslutninger ved simpelt flertall.

§ 7 FYLKESRÅD — BUSKERUD VENSTRE

Fylkesrådet består av fylkesstyret, fylkestingsgruppa, stortingsrepresentanter og en

representant fra hvert lokallag, og er et rådgivende organ for fylkesstyret, men kan vedta egne

politiske uttalelser.

Fylkesrådet møtes minimum en gang hvert år mellom 1. september og 1. desember, og ellers

når fylkesstyret mener det er formålstjenelig. Innkalling sendes ut med 20 dagers varsel av

fylkesstyret og innkalling skal innholde opplysning om hvilke saker som skal drøftes.

Fylkesrådet ledes av fylkeslederen eller hans stedfortreder

Fylkesrådet skal også møte når halvparten av lokallagene eller fylkestingsgruppen krever

dette.

§ 8. SAMARBEID MELLOM FYLKESLAGET OG REPRESENTANTER I FYLKESTINGET

Fylkestingsgruppa består av Buskerud Venstre sine fylkestingsrepresentanter.

Fylkestingsgruppa konstituerer seg selv.

Fylkesstyrets arbeidsutvalg og fylkestingets vararepresentanter skal tilsendes innkalling til

gruppemøtene, ha anledning til å møte, og få tilsendt referat fra møtene.

På særskilte møte mellom fylkesstyret og fylkestingsgruppa drøftes konstituering av

fylkestinget og de valg fylkestinget skal foreta.

Fylkesstyrets arbeidsutvalg og fylkestingsgruppen er forhandlingsutvalg.

Forhandlingsutvalget velger selv leder, nestleder og sekretær for utvalget.

Forhandlingsutvalget velger hvilke personer som skal fylle de posisjoner som oppnås ved

forhandlingene.

§ 9. NOMINASJON

Nominasjonsmøte i Buskerud Venstre i forkant av Stortings- og fylkestingsvalg skal avholdes

innen utgangen av februar i det året valget finner sted. Nominasjonsmøtets sammensetning

skal baseres på to forhold:

a) Antall medlemmer i lokallagene:

Inntil 25 medlemmer: 1 utsending

26-50 medlemmer: 2 utsendinger

51-100 medlemmer: 3 utsendinger

Videre 1 utsending for hvert påbegynt 50 medlemmer.

og

b) Antall stemmer ved siste tilsvarende valg i den enkelte kommune legges til grunn

for representasjonsrett etter stemmetallet:

Inntil 150 stemmer: 1 utsending

For overskytende antall inntil 1.900; en utsending for hvert påbegynt 250

For overskytende antall inntil 7.900; en utsending for hvert påbegynt 400

For ytterligere overskytende antall; en utsending for hvert påbegynt 700

Medlemstallet beregnes pr. 31. desember i året før nominasjonsmøtet avholdes og bare

betalende medlemmer regnes med. Dersom en velger å nominere før årsskiftet, tas det

utgangspunkt i medlemstallet pr. 1. november. Et medlem kan bare delta på nominasjonsmøte

i ett fylkeslag.

c) Nominasjonsnemnd.

Fylkesårsmøtet oppnevner nominasjonsnemnd minst ett år før nominasjonsfristen.

Sentralstyret utarbeider veiledning for nominasjonsprosessen.

d) Innkalling til nominasjonsmøte

Fylkesstyret kaller inn med minst en måneds varsel.

e) Stemmerett på nominasjonsmøtet

Stemmerett på nominasjonsmøtet har valgte utsendinger fra Venstres lokallag. I kommuner

uten lokallag, men der det er avgitt stemmer for Venstre ved valget, tar nominasjonsmøtet

stilling til hvem som kan representere kommunen på grunnlag av stemmetall. Medlemmer i

nominasjonsnemnda og medlemmer i fylkesstyret har ikke stemmerett på nominasjonsmøtet

med mindre de er valgt som utsendinger fra sine lokallag. Avstemning skjer som gjengitt i

bestemmelsene for fylkesårsmøtet.

f) Konstituering

Under konstitueringen ledes møtet av fylkesleder.

Nominasjonsmøtet oppnevner

1) møteleder og varamøteleder,

2) en fullmaktsnemnd bestående av leder og to andre medlemmer som gir innstilling

til nominasjonsmøtet om godkjenning av utsendingenes fullmakter*,

3) minst en referent som fører møteprotokollen,

4) et tellekorps,

5) to personer til å underskrive protokollen sammen med referenten og to til å

underskrive listeforslaget.

* Alle utsendinger fra lokallag skal ha fullmakter underskrevet av leder og et styremedlem i

lokallaget.

g) Valg av utsendinger til nominasjonsmøtet i Buskerud Venstre

Valg av utsendinger skjer på medlemsmøte i det enkelte lokallag. Lokalt medlemsmøte kalles

inn med 14 dagers varsel gjennom skriftlig invitasjon til alle medlemmer i lokallaget.

Stemmerett på dette møtet har alle medlemmer av Venstres lokallag i kommunen.

§ 10. VEDTEKTENE

Disse vedtektene kan endres av fylkesårsmøtet når minst to tredeler av utsendingene stemmer

for det. Forslag til vedtektsendringer legges fram for fylkesstyret senest to måneder før

fylkesårsmøtet. Fylkesstyret avgir sin innstilling som sendes ut senest en måned før

fylkesårsmøtet sammen med innkallingen. Før endringene trer i kraft må de være godkjent av

Venstres sentralstyre. Et eventuelt avslag på godkjenning i sentralstyret kan ankes til

landsstyret i Venstre.

Sist endret 090214

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**