Sushi, pizza og en engasjert byråd

På det felles årsmøtet for Hurum, Røyken, Lier og Drammen Venstre, tok byråd for miljø- og samferdsel i Oslo, Guri Melbye (V), for seg utfordringene i hovedstaden på sitt område, mens fylkesleder Rebekka Borsch foredro om menneskerettigheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Etter de vanlige årsmøtesakene var behandlet og servering av sushi,pizza og kaker var over, kom lokallagene sammen for en politisk bolk.

Guri Melby

Guri Melby
Foto: Torbjørn Bråthen

Guri Melbye (V), byråd for miljø og samferdsel i Oslo, gjestet det felles årsmøtet til Hurum, Røyken, Lier og Drammen 29. januar.

I sitt innlegg tok hun for seg “Vekst og mobilitet i en klimavennlig by”

I Oslo har man følgende mål: “0-utslippsbyen 2050”.

Et lokalt klimamål er 50% utslippskutt i 2030 i forhold til 1991-nivå. Oslo opplever en betydelig befolkningsvekst noe som fører til økt transportbehov. Et fokus da vil være å legge til rette for miljøvennlig kollektivtransport av myke trafikkanter; gange, sykkel, kollektiv.

Over 50% av utslippene i Oslo kommer fra bil/transportsektoren og i tillegg har man problemet med svevestøv. Det er viktig å ta grep på dette området.

Oslo har 500 ladestasjoner for elbil og skal bygge 400 til. Hun kan fortelle at kollektivtransporten har økt fra 20 til 30% de siste årene.

Oslo! Go green
Oslo har søkt EU om å bli Europas grønne hovedstad 2016. Tidligere har København og Stockholm innehatt denne hedersbetegnelsen. Melbye er optimistisk når det gjelder Oslos sjanser.

– Oslos mål er ambisiøse og vi kan vise til gode resultater. Stadig flere reiser kollektivt, utslippene fra oppvarming av bygninger går ned og Oslo har flere elbiler pr. innbygger enn noen annen by i verden.

– I tillegg har Oslo kommet langt når det gjelder kildesortering og søppelhåndtering. Biogass produsert av våtorganisk avfall og kloakk kan gi drivstoff til 500 busser og forbrenning av restavfall kan varme opp 100,000 leiligheter, forklarer byråden.

– Oslos innbyggere har tilgang til 40 øyer, 243 vann og dammer og 995 parker og friområder. Hver femte innbygger er medlem i en eller annen friluftsorganisasjon. Alt dette bidrar til øke Oslos status som en grønn by, sa Guri Melbye.

Les mer om Oslo! Go green her

Rebekka Borsch

Rebekka Borsch
Foto: Finn Dale Iversen

Menneskerettigheter
Menneskerettigheter er et viktig tema for Venstre. Rebekka Borsch er utpekt til leder av en arbeidsgruppe som skal forberede saken før den kommer opp og behandles som hovedsak på Venstres landsmøte til våren.

På det felles årsmøtet presenterte hun arbeidet i gruppen så langt og oppfordret til ettertanke. Alle fylkesårsmøtene i landet skal behandle notatet og sende sine innspill til VHO.

Les notatet “Alle mennesker er født frie”]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**