Uttalelse: Trygg matproduksjon må sikres

Årsmøtet 2014 i Buskerud Venstre ber om at Regjering og Storting prioriterer trygg matproduksjon. Buskerud Venstre mener det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Politisk uttalelse vedtatt 09.02.14 på årsmøte 2014 Buskerud Venstre:

Landbruk

Foto: E.Ringnes

Trygg matproduksjon må sikres

Buskerud Venstre mener at landbrukspolitikken må sikre at matproduksjonen er trygg, og miljøvennlig. Norsk landbruk er viktig for bosetting og næringsvirksomhet i hele landet, biologisk mangfold, kulturlandskap og matproduksjon. Fremtidens landbrukspolitikk må utformes slik at hver enkelt bonde får et større handlingsrom, og økt frihet med økonomisk trygghet i bunn. Venstre vil ha en forutsigbar, langsiktig og fremtidsrettet landbrukspolitikk med gode tilskuddsordninger for å nå viktige nasjonale mål. Buskerud Venstre mener det skal være lønnsomt å produsere mat i Norge.

Jordvern er viktig for å ta vare på produksjonsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Det må derfor være sterke restriksjoner på å omdisponere dyrket jord. Buskerud Venstre innser imidlertid at i enkelte tilfelle vil det være umulig å ikke tillate nedbygging av jord. Det er derfor helt nødvendig å styrke arbeidet med nydyrking av jord, minst i takt med nedbyggingen. Buskerud Venstre mener at bygging på dyrka mark bør forbys.

Landbruk og næringsmiddelindustri er en av Norges største og viktigste næringer med omkring 90000 sysselsatte og store ringvirkninger spesielt i distriktene. Verdiskapingen i denne næringen er ca. 240 mrd. på årsbasis. Næringsmiddelindustrien foredler norske råvarer og er i hovedsak lokalisert i distriktene. Det er en sammenheng mellom norske råvarer og norsk foredlingsindustri. Uten innenlandsk produksjon av råvarer, ingen foredlingsindustri. Innenlandsk matproduksjon, fra jord til bord, er viktig for å ha kontroll på mattryggheten.

Tollvernet er avgjørende for å kunne føre en nasjonal landbrukspolitikk. Dette er ikke til hinder for at vi fører en politikk i WTO som både sikrer markedsadgang for svake land og beskyttelse av norsk landbruk mot dumping fra sterke eksportland. Tollfrihet for de minst utviklede landene må videreføres i minst det omfang det har i dag.

Venstre står for en kontinuitet i landbrukspolitikken i den forstand at vi vil verdsette bondens arbeid og belønne gårder som driver bærekraftig. Bønder skal få drive gård, ikke fylle ut skjema.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**